1. Kimyoviy reaksiya tezligi, asosan nimalarga bog’liq?Download 21.26 Kb.
Date16.06.2024
Size21.26 Kb.
#64407
Tezlik massalar ta\'siri qonuni, bosim,katalizator

1. Kimyoviy reaksiya tezligi, asosan nimalarga bog’liq?
1) reaksiyaga kirishayotgan moddalarning tabiatiga; 2) reaksiyada ishtirok etuvchi moddalarning konsentratsiyasiga; 3) temperaturaga; 4) radioaktiv nur ta’siriga; 5) bosimga (gazlar uchun); 6) katalizatorning ishtirok etishiga; 7) moddalarning maydalanganlik darajasiga (qattiq moddalar uchun).
A) 2, 4, 6 B) 1, 3, 5, 7 C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 D) 1, 2, 3, 5, 6, 7
2. Reaksiyaning tezlik doimiysi nimalarga bog’liq?
1) reaksiyaga kirishayotgan moddalarning tabiatiga; 2) reaksiyada ishtirok etuvchi moddalarning konsentratsiyasiga; 3) temperaturaga; 4) katalizatorning ishtirok etishiga;.
A) 2, 4 B) 1, 3 C) 1, 3, 4 E) 1, 2, 3, 4
3. Quyidagi reaksiyalarning qaysi biri nisbatan tez sodir bo’ladi?
A) Na + H2O → B) K + H2O → C) Cu + H2O → D) Fe + H2O →
4. Massalar ta’siri qonunining ifodasi to’g’ri berilgan javobni toping?
A) kimyoviy reaksiya tezligi reaksiyaga kirishayotgan moddalar konsentratsiyalari ko’paytmasiga to’g’ri proporsional va reaksiya tenglamasidagi modda formulasi ostidagi indeks konsentratsiya darajasiga qo’yiladi.
B) kimyoviy reaksiya tezligi reaksiyaga kirishayotgan moddalar konsentratsiyalari ko’paytmasiga teskari proporsional va reaksiya tenglamasidagi modda formulasi ostidagi indeks konsentratsiya darajasiga qo’yiladi.
C) kimyoviy reaksiya tezligi reaksiyaga kirishayotgan moddalar konsentratsiyalari ko’paytmasiga to’g’ri proporsional va reaksiya tenglamasidagi modda formulasi oldidagi koeffitsiyent konsentratsiya darajasiga qo’yiladi.
D) kimyoviy reaksiya tezligi reaksiyaga kirishayotgan moddalar konsentratsiyalari ko’paytmasiga teskari proporsional va reaksiya tenglamasidagi modda formulasi oldidagi koeffitsiyent konsentratsiya darajasiga qo’yiladi.
5. Quyidagi reaksiyalardan qaysi biri nisbatan tez sodir bo’ladi?
A) 2NH3 → N2 + 3H2 Ea=326 kJ/mol
B) H2 + J2 → 2HJ Ea=167 kJ/mol
C) CO + Cl2 → COCl2 Ea=50 kJ/mol
D) 2HJ → H2 + J2 Ea=186 kJ/mol
6. Quyidagilar orasidan manfiy katalizni toping?
A) H2O2 → H2O + O2 (sulfat kislota ishtirokida)
B) H2O2 → H2O + O2 (MnO2 ishtirokida)
C) KClO3 → KCl + O2 (MnO2 ishtirokida)
D) SO2 + O2 → SO3 (V2O5 ishtirokida)
7. CO + Cl2 → COCl2 sistemasida CO konsentratsiyasini 0,03 dan 0,12 mol/l gacha, Cl2 nikini 0,02 dan 0,06 mol/1 gacha o‘zgartirilganda o‘ng tomonga boradigan reaksiya tezligi necha marta ortadi?
A) 8 B) 15 C) 12 D) 14
8. Ammiak hosil bo‘lishini 64 marta tezlatish uchun N2 + 3H2 → 2NH3 sistemada vodorod konsentratsiyasini necha marta oshirish kerak?
A) 6 B) 4 C) 2 D) 5
9. Quyidagi reaksiyada NH3 + O2 → NO + H2O kislorod o‘rniga havo ishlatilsa (havoda kislorodning hajmiy ulushi 20%), reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?
A) 1125 marta kamayadi
B) 3125 marta ortadi
C) 2250 marta kamayadi
D) 3125 marta kamayadi
10. 15 litrli yopiq idishda borayotgan azot bilan vodorod orasidagi reaksiya 5 litrli idishda olib borilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi ...
A) 32 marta tezlashadi
B) 81 martda sekinlashadi
C) 81 marta tezlashadi
D) reaksiya tezligiga idish hajmining ahamiyati yo‘q
11. Quyidagi reaksiyada NH3 + O2 → N2 + H2O kislorod o‘rniga N2 va O2 aralashmasi (Mo’rt=29 g/mol) ishlatilsa, reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?
A) 64 marta sekinlashadi
B) 32 marta sekinlashadi
C) 1024 marta tezlashadi
D) 1024 marta sekinlashadi
12. A(g) va B(g) moddalar o‘zaro ta’sirlashishidan A4B(g) modda hosil bo‘ldi. A modda konsentratsiyasi 3 marta oshirilsa, В modda konsentratsiyasi 4 marta kamaytirilsa va sistema bosimi 3 marta kamaysa reaksiya tezligi qanday o’zgaradi?
A) 1/12 marta ortadi
B) 16 marta kamayadi
C) 12/1 marta ortadi
D) 16 marta ortadi
13. AB2(g) + B2(g) → AB3(g) reaksiyada AB2 ning konsentratsiyasi 2 marta oshirilsa, B2 ning konsentratsiyasi 5 marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?
A) 20 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,8
14. 40°C da 40 sekundan keyin 0,6 mol/l modda konsentratsiyasi 1,2 marta kamaysa, shu reaksiyaning tezligi necha gradusda 1,2 mol/l∙min bo‘ladi? (γ = 2)
A ) 30 B) 80 C) 70 D) 50
15. A va В moddalar orasidagi reaksiya 2A + В → С bilan ifodalanadi. A va В moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 2,4 va 1,8 mol/l ni tashkil etadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 5,184 mol/(l∙min) ga teng bo‘lsa, В moddaning konsentratsiyasi 0,6 mol/l ga kamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l∙min)) hisoblang.
A) 0,846 B) 0,764 C ) 0,746 D) 0,864
16. A → В + С reaksiya bo‘yicha A modda parchalanib konsentratsiyasi 3 marta kamayishi uchun ma’lum vaqt (sekund) sarflandi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 5 marta kamayishida 3 marta kamayishiga nisbatan 6 sekund ko‘p vaqt sarflansa, xuddi shunday miqdordagi A moddaning konsentratsiyasi 9 marta kamayishi uchun qancha vaqt (minut) sarflandi?
A) 0,40 B) 40 C) 50 D) 0,667
17. N2 + O2 → 2NO (kat, 2000°C) ushbu reaksiyada kislorod o’rniga N2 va O2 aralashmasi (Mo’rt=28,8 g/mol) ishlatilsa, reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?
A) 5 marta sekinlashadi
B) 0,36 marta tezlashadi
C) 2,77 marta tezlashadi
D) 5 marta tezlashadi
18. A → В + С reaksiya bo‘yicha A modda parchalanib konsentratsiyasi 2 marta kamayishi uchun ma’lum vaqt (sekund) sarflandi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 4 marta kamayishida 2marta kamayishiga nisbatan15 sekund ko‘p vaqt sarflansa, xuddi shunday miqdordagi A moddaning konsentratsiyasi 6 marta kamayishi uchun qancha vaqt (sekund) sarflandi?
A ) 30 B ) 60 C) 50 D) 45
19. A(g) + B(g) → 2C(g) sistemada boshlang‘ich moddalardan 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistemada kimyoviy muvozanat (Km=1) qaror topgandan so‘ng B va C moddalarning konsentratsiyalari yig‘indisini (mol/l) aniqlang.
A) 5 B) 8 C) 6 D) 4
20. A → В + С reaksiya bo‘yicha A modda parchalanib konsentratsiyasi 2 marta kamayishi uchun ma’lum vaqt (sekund) sarflanadi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 4 marta kamayishida 2 marta kamayishiga nisbatan 15 sekund ko‘p vaqt sarflansa, 15 sekundda xuddi shunday miqdordagi A moddaning konsentratsiyasi necha marta kamayadi?
A) 4 B) 2/3 C) 5/3 D) 4/3
21. Hajmi 1 litr bo‘lgan yopiq idishda H2(g) + Br2(g) ↔ 2HBr(g) reaksiyasi boradi. t1 vaqt davomida vodorod va brom miqdori 0,12 va 0,24 molni tashkil etdi. Agar bunday idishga qo‘shimcha 0,18 moldan H2 va Br2 kiritilsa, reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?
A) 2,66 B) 4,375 C) 4,44 D) 0,5
22. 5 l idishda A2 + B2 → 2C reaksiyasi boradi. 5 soniyadan so‘ng 10 mol С hosil bo‘ldi. С moddaning hosil bo‘lish tezligi qanday (mol/l∙s)?
A) 0,2 B) 0,4 C ) 1 D) 2
23. Yopiq idishda quyidagi reaksiya ketyapti A + 2B = 2C + D. Agar A moddaning boshlang‘ich konsentratsiyasi 3 mol/l, С moddaning boshlang‘ich konsentratsiyasi 0 mol/l, С moddaning hosil bo‘lish tezligi 2,4 mol/l∙min bo‘lsa, necha sekunddan keyin A bilan С moddaning konsentratsiyasi tenglashadi?
A) 25 B) 50 C) 75 D) 0,833
24. Bosim 3 marta ortganda CaCO3(q) → CaO(q) + CO2(g) reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?
A) 3 marta ortadi
B) 3 marta kamayadi
C) o‘zgarmaydi
D) 6 marta ortadi
25. Gomogen gaz sistemada A + B ↔ AB3 hajm 3 marta kamaytirilsa, o’ng (a) va chap (b) tomonga boruvchi reaksiya tezliklari qanday o’zgaradi?
A) a-81 marta ortadi; b-3 marta kamayadi
B) a-81 marta ortadi; b-3 marta ortadi
C) a-81 marta kamaydi; b-3 marta kamayadi
C) a-9 marta ortadi; b-3 marta kamayadi
26. Tenglamasi H2S + O2 → SO2 + H2O bo‘lganda reaksiyada boshlang‘ich moddalarning har birini konsentratsiyalarini qanday o‘zgartirilganda ikki holda ham reaksiya tezligi 9 marta tezlashadi?
A) 9 va 9 B) 3 va 3 C) 3 va 2,08 D) 9 va 27
27. Ammiak hosil bo‘lishini sistema bosimini o’zgartirish orqali 16 marta tezlatish uchun N2 + H2 → NH3 sistema hajmini necha marta kamaytirish kerak?
A) 6 B) 4 C) 2 D) 5
28. Muvozanatda turgan 2A + 3B ↔ 4C + 2D sistema bosimi uch marta oshirilsa, teskari va to‘g‘ri reaksiyalar tezligi ... nisbatda bo‘ladi.
A) 1:3 B) 2:1 C) 4:3 D) 3:1
29. 60°C dagi tezligi 3,6 mol/l∙min bo‘lgan reaksiya 30°C da 40 sekundan keyin modda konsentratsiyasi 1,5 marta kamaysa, moddaning dastlabki konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang. (γ = 2)
A) 1,8 B) 0,9 C ) 0,6 D) 0,3
30. Li va K metallaridan qaysi biri suv bilan shiddatli reaksiyaga kirishadi, va nima uchun?
A) litiy, chunki u kaliyga nisbatan aktiv metall
B) litiy, chunki uning NEM qiymati kaliynikidan katta
C) ikkala reaksiya tezliki ham bir xil
D) kaliy, chunki uning atom radiusi litiynikiga nisbatan katta
Download 21.26 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page