Inhoudsopgave 1 Algemeen/missie 1Download 1.99 Mb.
Page17/19
Date18.10.2016
Size1.99 Mb.
#540
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Intern Onderwijs
Uit IWDE-contacten en -projecten zijn een flink aantal projecten voortgekomen voor het modelleringspracticum van de ontwerpersopleiding "Wiskunde voor de Industrie":
- Ontwerp van een thermode (begeleiding S.W. Rienstra).
- Ontwerp van een richtmachine voor fietswielen (begeleiding A.A.F. van de Ven en J. Molenaar).
- Lijndansen van hoogspanningskabels (begeleiding S.W. Rienstra).
- Beveiligingsprotocol ten behoeve van huurauto's (begeleiding H.C.A. van Tilborg).
- Positionering van een as met behulp van discrete wiskunde (begeleiding H.C.A. van Tilborg).
- Modellering van het koelsysteem bij Bavaria (begeleiding R.R. van Hassel, D.A. Overdijk, J. Molenaar).
- Geautomatiseerd ontwerpen van parisonstempels voor glazen potten (begeleiding J. Molenaar, D.A. Overdijk).
De volgende afstudeerprojecten van WvdI-cursisten zijn georganiseerd en mede-begeleid:
- N.J. Lous, Hollandse Signaalapparaten, Hengelo, september '93 - maart '94 (begeleiding S.W. Rienstra, A.A.F. van de Ven, H.G. ter Morsche).

- M.J.H.B. Grob, DOW Benelux, Terneuzen, mei - november (begeleiding A.A.F. van de Ven, J. Molenaar, A.C.T. Aarts).


- R.C.A. Linders, NLR, Emmeloord, 15 september '94 - 15 maart '95 (begeleiding S.W. Rienstra).
Er zijn stageprojecten geregeld voor enkele ECMI-cursisten uit het buitenland:
- S. Fadoulourahmane, uit Finland, bij faculteit Technische Natuurkunde in samenwerking met de Gasunie (medebegeleid door S.W. Rienstra).
- B. Geuppert, uit Duitsland, bij Fokker, Amsterdam.
Verder heeft S.W. Rienstra zitting gehad in de examencommissies van F.R.A.M.Standaert (eerste fase Wiskunde), L. de Bot (eerste fase Werktuigbouwkunde), R.J.H. du Croo de Jongh, G.W. Pruis en J.A. Kok (afstudeerders WvdI), (mede-)begeleidt hij R. van Lieshout (eerste fase Wiskunde) en heeft hij een gastcollege "aero-akoestiek" gegeven bij faculteit Technische Natuurkunde op 2 mei. Ook heeft hij deelgenomen aan een breed samengestelde, landelijke adviesgroep voor de nota "Wisselwerking" (ministeries EZ en O&W) over de wisselwerking tussen kennisinstituten als universiteiten en GTI's en het bedrijfsleven, met name het MKB.
Er zijn twee interne cursussen in ECMI-verband georganiseerd:
- Aero-akoestiek, 24-29 januari, Linz, docenten: A. Hirschberg en S.W. Rienstra.
- Asymptotiek, 10, 11, 17, 18 maart, Eindhoven, docenten: R.R. van Hassel, J.J.A.M. Brands, S.W. Rienstra.
Voordrachten en bezoek symposia e.d.
- Symposium over industriële verwerking van glas, 22 april, TUE, J. Molenaar, S.W. Rienstra.
- Chaotic Dynamical Systems, 13-15 juni, Woudschoten, J. Molenaar.
- ECMI 94, 6-10 september, Kaiserslautern, met de voordrachten:

- The excess heat generated by a U-shaped thermode, S.W. Rienstra.

- The Modelling of Polymer Flow Instabilities, J. Molenaar, R.J. Koopmans.
- Symposium "Mathematics meets Italian Industry", 26 september, Milaan, met de voordracht:

- The excess heat generated by a U-shaped thermode, S.W. Rienstra.


- Symposium ter gelegenheid van de intreerede van prof. L. Verhoef, hoogleraar MKB, 7 oktober, TUE, J. Molenaar.
- Symposium "Wiskunde in bedrijf", 7 oktober, CWI, Amsterdam, S.W. Rienstra.

- Symposium ter gelegenheid van honderd jaar D.J. Struik, 14 oktober, Amsterdam, J. Molenaar, S.W. Rienstra.


- Symposium "Statistiek in de Industrie", 26 oktober, TUE, J.J.M. Rijpkema.
- Seminarium Numerieke Analyse, 26 oktober, met de voordracht:

- De Thermode, S.W. Rienstra.


- Voordrachtenreeks door TUE-hoogleraren voor het bedrijfsleven in Brabant en Zeeland, 17 november, met de voordracht:

- Meten of rekenen?, P.L. Cijsouw.


- Stevin Symposium, 28 november, Rolduc, S.W. Rienstra.
- NAG Symposium, 29 november, S.W. Rienstra.
Rapporten
IWDE 94-01 Jaarverslag 1993, J. Molenaar

IWDE 94-02 Code voor positionering van een as, H.C.A. van Tilborg, S.W. Rienstra, F.C. Bussemaker

IWDE 94-03 Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel, J.T.M. Wijnen

IWDE 94-04 GLCLPROD, An interactive PC-program for the optimization of the SNC Glycol production, J.L. de Jong

IWDE 94-05 De constructie van plaatstalen schouders. Handleiding bij programma ROSB, J. Molenaar

IWDE 94-06 On a heating problem in miniature soldering, S.W. Rienstra


Journal of Engineering Mathematics (JEM)
Door S.W. Rienstra is het assistent-editorschap van de JEM gecontinueerd. Het blad is overgegaan van vier naar zes uitgaven per jaar. In 1994 zijn er 98 manuscripten aangeboden, 26 geaccepteerd en 27 gepubliceerd.

(Voorbereide) Publicaties
- Negative dimensions of the turbulent dissipation field,

J. Molenaar, J. Herweyer, W. van der Water, resubmitted and accepted for publication in Phys. Rev. E.


- Geometry of the shoulder of a packaging machine,

J. Boersma, J. Molenaar, submitted and accepted for publication in the September '95 issue of SIAM Review.


- Trend estimation and regression analysis in climatological time series: on application of structural time series models and the Kalman filter,

H. Visser, J. Molenaar, accepted for publication in J. of Climate.

- Modelling polymer melt flow instabilities,

J. Molenaar, R.J. Koopmans, J. Rheology, 38(1), pp. 99-109, 1994.


- Modelling polymer melt flow instabilities,

R.J. Koopmans, J. Molenaar, in "Progress and Trends in Rheology IV, Proceedings of the 4th European Conference on Rheology, ed. C. Gallegos, Sevilla, 4-9 September, pp. 380-382, 1994.


- Modelling polymer melt flow instabilities,

J. Molenaar, R.J. Koopmans, Proceedings of the ECMI 94 Conference, Kaiserslautern, 6-10 September, 1994.


- Elements of Aero-acoustics,

A. Hirschberg, S.W. Rienstra, Lecture Notes of Von Karman Lecture Series 1994-04.


- The excess heat generated by a U-shaped thermode,

S.W. Rienstra, submitted for publication to JEM.


S.W. Rienstra is gestart met het herschrijven van IWDE Report 92-06, getiteld: "An introduction to acoustics" (co-auteur A. Hirschberg), uit te geven als boek door Teubner Verlag.

Door J. Molenaar is tijd besteed aan het volledig herschrijven en vertalen van het bij Epsilon uitgegeven boek "Gewone differentiaalvergelijkingen in theorie en praktijk" (co-auteur R.M.M. Mattheij), uit te geven door Wiley.

Beide boeken komen naar verwachting in 1995 gereed.


BIJLAGE G

ONTWERPERSOPLEIDINGEN

1 JAARVERSLAG 1994


Wiskunde voor de Industrie

De opleiding is gericht op het leveren van een wiskundige bijdrage aan het ontwerpen van industriële produkten en/of bedrijfsprocessen. Aandacht wordt besteed aan een verscheiden­heid van wiskundige technieken, aan het ontwikkelen, gebruiken en analyseren van mathema­tische modellen, aan de aansluiting met natuurwetenschappen, techniek en bedrijfsweten­schappen en aan werken in interdisciplinaire teams. Iedere cursist doet tevens buitenlandse ervaring op. De opleiding is opgezet en wordt verzorgd door de faculteit Wiskunde en Infor­matica in samenwerking met in principe alle andere faculteiten. De opleiding is er één van een groep soortgelijke opleidingen in West-Europa, waarbinnen onder de auspiciën van het European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI) uitwisseling en verdere samen­werking plaats vindt.


In het kader van het opheffen van de bilocatie van de faculteit verhuisde de opleiding op 4 mei van het Z-gebouw naar de achtste verdieping van het Hoofdgebouw. Aldaar zijn twee zalen met een kantoorlandschap voor zit- en werkruimte, een computerzaal en vier vergader­ka­mers voor groepswerk gereserveerd voor de opleiding. Het IWDE is in de onmiddellijke nabijheid van de opleiding ondergebracht, zoals dat ook in het Z-gebouw het geval was.
In 1994 is veel aandacht besteed aan de structuur van de opleiding. De in het vorige jaarver­slag al aangekondigde omvorming van een systeem met tamelijk individuele curricula naar een structuur met drie stromen (gericht op respectievelijk "techniek", "bedrijfsvoering" en "communicatie/informatie") werd voorbereid en aanvaard. De cursisten die op of na 1 septem­ber 1994 zijn binnengekomen, doorlopen de opleiding via één van deze stromen. Een paar cursussen van voorheen zijn nu vervallen of gewijzigd; een aantal nieuwe speciale cursussen voor de opleiding wordt voorbereid voor de eerste uitvoering in de loop van 1995. Voorts zal regulier gebruik gemaakt worden van een aantal al bestaande tweede-fase-cursussen van andere ontwerpersopleidingen en van onderzoeksscholen, alsmede van post- academisch onderwijs.
De stroomlijning beoogt naast vergroten van het aandeel in speciaal onderwijs ook het terug­dringen van de organisatie- en begeleidingslast. Om deze reden, maar ook om meer aandacht aan andere werkzaamheden te kunnen besteden, is ir. W.L.M.M. Senden gestopt met zijn aandeel in de directe begeleiding van de cursisten. Zijn taak is overgenomen door de coördi­nator.
In de Opleidingsgroep zijn twee wijzigingen aangebracht: dr.ir. A.A.F. van de Ven werd toegevoegd en prof.dr. J. Wessels nam het voorzitterschap over van de coördinator. Daarmee werd de samenstelling de volgende: prof.dr. J. Wessels (voorzitter), prof.dr. P.L. Cijsouw (coördinator), dr.ir. A.A.F. van de Ven, prof.dr. R.M.M. Mattheij, prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg, prof.dr. M. Rem (Informatica), prof.dr.ir. D.H. van Campen (Werktuigbouwkunde) en prof.dr. P.C. Sander (Bedrijfskunde). De eerstgenoemde drie vormden het dagelijks bestuur en de selectiecommissie van de opleiding.
In verband met het stroomlijningsproces en met het kleine aantal instromende cursisten in het

cursusjaar 1993/94 zijn er geen buitenlandse docenten in 1994 uitgenodigd. Om de eerstge­noemde reden is er ook geen bijeenkomst van de Industriële Adviesgroep geweest.


Het modelleringspracticum maakte een verheugende ontwikkeling door, waarbij de nadruk meer dan voorheen kwam te liggen op een aandeel in de uitvoering van IWDE-projecten en in de behandeling van modelleringsproblemen van bedrijven, waarvan de verwachting was dat zij later klant van het IWDE zouden kunnen worden.
In 1994 werd binnen ECMI besloten tot de instelling van een nieuwe tak ("economathema­tics") van de internationale opleiding "Mathematics for Industry", naast de bestaande tak ("technomathematics"). Hiermee is het mogelijk om onze stromen in de bedrijfsvoering en de techniek rechtstreeks in ECMI-verband te laten functioneren; de stroom communicatie/infor­matie blijkt het beste bij de tak "economathematics" aan te sluiten, maar cursisten uit die stroom zullen enig extra onderwijs moeten volgen voordat ze in aanmerking kunnen komen voor het ECMI-certificaat.
In 1994 begonnen tien cursisten aan hun buitenlands verblijf; omgekeerd kwamen er drie cursisten van elders naar Eindhoven voor het volgen van cursussen, terwijl er drie aan een industrieel project ergens in Nederland begonnen. Twaalf cursisten "Wiskunde voor de Industrie" begonnen aan hun eindproject in het jaar 1994; drie hiervan deden dit in het buiten­land. Aan veertien cursisten kon het diploma van de ontwerpersopleiding worden uitgereikt.
Het aantal cursisten verliep van 24 op 1 januari tot 21 op 31 december met slechts geringe schommelingen. Het aantal sollicitanten voor de opleiding was wat klein in het begin van het jaar, maar bevredigend daarna.
De wetenschappelijke output in verband met de opleiding bestond uit veertien eindverslagen en veertien rapporten.
Wetenschappelijke publicaties
Bonekamp, J.G.:

Iterative solutions of the invertibility relation in semi-geostrophic dynamics.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.059, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-328-6.
Croo de Jongh, R.J.H. du:

Potential flow with a Bernoulli free boundary.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.060, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-327-8.
Hendriksen, A.H.M.:

Generation of a boundary element model from a finite element model.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.061, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-326-X.
Tiourine, S.R.:

Job scheduling project at Van Geel B.V.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.062, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-338-3.
Jong, C.J.M. de:

Calculating displacements of the visco-elastic material by the finite element method.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.063, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-364-4.
Everdij, M.H.C.:

Judging the stability of train timetables.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.064, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-372-3.
Lous, N.J.C.:

Acoustical communication through drill pipes.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.065, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-335-9.
Pruis, G.W.:

Some dynamical aspects of the NCAR 2D atmospheric model.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.066, Eindhoven, 1994.ISBN 90-5282-351-0.
Burg, M.W. van der:

Applications of model predictive control in chemical industry.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94, 067, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-383-9.
Mourits, A.J.:

Ice cream freezer flow characteristics.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.068, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-382-0.
Grob, M.J.H.B.:

Flow instabilities in a polymer extrusion process.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.069, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-414-2.
Friso, K.:

Spatial statistical analysis of wet deposition patterns over The Netherlands.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.070, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-413-4.
Hegen, D.:

Numerical techniques for the simulation of crack growth.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.071, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-409-6.

Kok, J.A.:

Front tracking for three-phase flow in porous media.

Eindverslag Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie, Instituut Vervolgopleidingen-TUE94.072, Eindhoven, 1994. ISBN 90-5282-415-0.


Rapporten
Boer, Anjet den, et al: A Collection of Modelling Problems 1991 - 1992. Opleiding Wiskunde voor de Industrie, Student Report 94-01 (81 p.), Eindhoven, 1994.
Tiourine, S.R; Croo de Jongh, R.J.H. du; Boer, A. den: Parking a car in the smallest possible way. Opleiding Wiskunde voor de Industrie, Student Report 94-02 (13 p.), Eindhoven, 1994.
Lous, Niels; Mourits, Adri; Kok, Jurgen: Designing columns for maximal buckling load. Opleiding Wiskunde voor de Industrie, Student Report 94-03 (51 p.), Eindhoven, 1994.
Bonekamp, Hans et al: A collection of modelling problems 1992 - 1993. Opleiding Wiskunde voor de Industrie, Student Report 94-04 (328 p.), Eindhoven, 1994.
Andersson, M.; Freitag, G.; Friso, K.; Kalinowski, C.; Krenn, J.; Svendsen, M.: Statistical Analysis of Diffraction Patterns. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Greno­ble, Grenoble, 1994, pp. 33-51.
Bouchard, V.; Danielsen, M.; Kroisandt, G.; Mourits, A.; Needle, C.: Shape and Intersections of Cutter-Tooth Surfaces. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 53-89.
Gaarthuis, J.; Micheletti, A.; Roeder, I.; Ueberwimmer, M.; Burg, M. van der; Wilson, E.: Model Reductions for Multiphase Phenomena. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 91-112.
Boman, K.; Meij, P.: Montarnal, P.; Schuster, K.; Wall, D.: Lifetime estimation in the car industry. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 113-139.
Grob, M.; Oltmans, H.; Bournay, E.; Dachs-Wiesinger, M.; Krishnaswamy, R.; Willkommen, J.: Limiting the forces in a robot arm. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 181-222.
Koenig, C.; Nawotki, A.; Hegen, D.; Schmeisser, N.; Westholm, T.: A Model for a 1-DOF Flexible Robot. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 221-234.
El Aroui, M-A.; Everdij, M.; Kvaloy, J-T.; Mäurer, G.; Sondermann, L.: Variable amplitude fatigue modelling. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 235-265.
Haarman, R.; Kotial, V.; Stadler, M.; Tajvidi, N.; Wibbels, B.; Zanninni, A.: Robotic Assem-

bly of Printed Circuit Boards. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 267-317.


Giannini, F.; Hartnack, J.; Laqua, F.; Linders, R.; Nenonen, L.; Spettmann, M.: The drying of fabrics. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 319-335.
Andersen, T.; Bouchereau, S.; Breitenbach, H.; Kok, J.; Malinen, M.; Waterhouse, D.: The Drying Of Paint Layers. Proceedings of the 1993 ECMI Modelling Week in Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 337-357.
Buitenlandse bezoeken
R.J.H. du Croo de Jongh

januari : University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland


J.G. Bonekamp

januari en februari : British Meteorological Office, Bracknell, Groot-Brittannië


G.W. Pruis

januari t/m juni : Max Planck Institut, Mainz, Duitsland


M.W. van der Burg

januari : Chalmers University, Göteborg, Zweden


M.H.C. Everdij

januari : Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Duitsland


J.A. Kok

februari t/m november : TSC a/s, Oslo, Noorwegen


N.J. Lous

juli : CISM course on Mechanics of music instruments, Udine,

Italië

5 t/m 10 september : ECMI 94, internationale conferentie, Kaiserslautern,Duitsland
K. Friso

januari en februari : Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Duitsland


A.J. Mourits

maart t/m september : Unilever Research Colworth Laboratory, Bedford,

Groot-Britannië
J.B Wibbels

mei t/m november : Technical University of Denmark, Lyngby, Denemarken


H. Oltmans

april t/m juli : Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Duitsland

5 t/m 10 september : ECMI 94, internationale conferentie, Kaiserslautern,

Duitsland


J. Gaarthuis

maart t/m juni : Johannes Kepler Universität Linz, Linz, Oostenrijk

5 t/m 10 september : ECMI 94, internationale conferentie, Kaiserslautern,

Duitsland


R.C.A. Linders

april t/m juni : Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Duitsland

5 t/m 10 september : ECMI 94, internationale conferentie, Kaiserslautern,

Duitsland


W.A.H. Meij

april t/m juli : University of Oxford, Oxford, Groot-Brittannië

juli : Computational methods in water resources,

internationa­le conferentie te Heidelberg, Duitsland


S.C.L. Meijer Brands

13 t/m 21 augustus : International Modelling Week van ECMI, Lyngby,

Denemar­ken

22 t/m 26 augustus : Computational Statistics, Internationale Conferentie

te Wenen, Oostenrijk

september t/m december : Chalmers University, Göteborg, Zweden


A. Ualit

13 t/m 21 augustus : International Modelling Week van ECMI, Lyngby,

Denemarken

5 t/m 10 september : ECMI 94, internationale conferentie, Kaiserslautern,

Duits­land

oktober t/m december : Université Joseph Fourier, Grenoble, Frankrijk


P.R. Marissen

9 t/m 12 mei : Eurocrypt 94, Perugia, Italië

27 juni t/m 1 juli : IEEE International Symposium on Information Theory,

Trondheim, Noorwegen

13 t/m 21 augustus : International Modelling Week van ECMI, Lyngby,

Denemarken


M.M.J. van Weert

9 t/m 12 mei : Eurocrypt 94, Perugia, Italië

13 t/m 21 augustus : International Modelling Week van ECMI, Lyngby,

Denemarken


M.T.M. Penders

13 t/m 21 augustus : International Modelling Week van ECMI, Lyngby,

Denemarken

5 t/m 10 september : ECMI 94, internationale conferentie, Kaiserslautern,

Duitsland
J.D. van der Werff ten Bosch

13 t/m 21 augustus : International Modelling Week van ECMI, Lyngby,

Denemarken

5 t/m 10 september : ECMI 94, internationale conferentie, Kaiserslautern,

Duitsland
2 Technische Informatica
1994

Doel en inhoud.

Het doel van de opleiding is ontwerpers op te leiden van software systemen voor technische toepassingen.

Om dat doel te bereiken wordt in de opleiding zowel aandacht besteed aan de theorie van software engineering en ontwerp  en specificatiemethoden, als aan de praktische toepassing hiervan in de vorm van technische keuzemodulen en een groot project.

Het programma heeft nauwelijks wijzigingen ondergaan t.o.v. het vorige verslagjaar: slechts in de keuzeblokken zijn enkele vakken vervangen.Externe contacten

Uit de nog steeds groeiende vraag naar gediplomeerden uit de opleiding Technische Informa­tica valt te concluderen dat deze ontwerpers in een behoefte voorzien. De gediplomeerden vinden doorgaans zeer snel werk; dit blijkt ook uit het minimale gebruik van de wachtgeldre­geling.

De Externe Adviescommissie is in het verslagjaar veranderd van samenstelling, en vormt nu een goede afspiegeling van de sectoren en bedrijven waar de ontwerpers zoal terecht komen.

De nieuwe samenstelling per 1 november 1994 is als volgt:

ir. J.H.R.M. Elst, Nederl. Philips Bedrijven, TASS, Eindhoven;

ir. F.J. Heerema, NLR, Emmeloord;

ir. H.C.J. Hilberink, PTT Research, Leidschendam;

ir. M.J. Jordaan, Philips Telecommunicatie en Data Systemen Nederland b.v., Hilversum;

ir. H.F. Menschaar, independent consultant, Knegsel;

ir. B. Sessink, Océ Nederland b.v. Venlo;

ir. Tj. Smies, BSO/AT Eindhoven b.v.;

ir. B. Veldstra, Origin/International b.v.;

De EAC is in het verslagjaar tweemaal bij elkaar geweest, en heeft toen o.a. gesproken over de aanbevelingen uit het rapport van de beoordelingscommissie van de CCTO en over de resultaten van de XOOTIC enquêtes (XOOTIC is de alumni vereniging van Technische Informatica).

Bij deze bijeenkomsten zijn ook altijd leden van de Opleidingsgroep en van XOOTIC aanwe­zig.

Omdat in december 26 AIO's met hun eindproject moesten beginnen, en het aanvankelijk onzeker was of er voldoende externe projecten zouden zijn, werd in het voorjaar een adver­tentie geplaatst in zowel Computable als de Automatiseringsgids.

Deze advertentie was erop gericht om betaalde externe projecten te werven en om de naams-

bekendheid van de opleiding te vergroten. Bijna 50 reacties heeft dit opgeleverd, en concreet zijn hier 5 betaalde projecten (voor 8 ontwerpers) uit voortgekomen.
Voorbeelden van bedrijven en instituten waar in 1994 projecten zijn gestart of afgerond:

Organon Teknika Turnhout, CERN Genève, FEL/TNO Den Haag, Philips TASS Eindhoven,

Georg Heeg Dortmund, Elektroson b.v. Eindhoven, WIBB Automation b.v. Ohé en Laak, Philips Analytical X Ray Almelo, Joanneum Research Institute of Digital Image Processing Graz, Philips Telecommunicatie en Data Systemen Hilversum, Philips Natuurkundig Labora­torium Eindhoven, Philips Research Aken, Océ Nederland b.v. Venlo, DAMEK Stockholm, PTT Research Leidschendam, Academisch Ziekenhuis Amsterdam.

Kwantitatieve ontwikkeling.

Het aantal cursisten is opnieuw toegenomen.

Op 1 januari 1994 waren 48 AIO's in dienst. In de loop van het jaar zijn 25 nieuwe mensen begonnen. Hiervan hebben er 20 informatica gestudeerd, 3 Elektrotechniek, 1 Communicatie en transport, en 1 ITE.

In de loop van het jaar hebben 21 AIO's het officiële certificaat ontvangen, daarmee het totaal aantal gecertificeerden brengend op 60.Download 1.99 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page