Mavzu: Sinfdan tashqari tayyorlov bosqich darslarini tashkil etish(1-sinf) mundarija kirishDownload 53.85 Kb.
Page2/7
Date14.12.2023
Size53.85 Kb.
#62946
1   2   3   4   5   6   7
sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish Mund
Kurs ishining maqsadi: Boshlang`ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va uni o’tkazishning samarali shakl va usullarini aniqlash.
Kurs ishini ob`ekti: Boshlang`ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va uni o’tkazish jarayoni.
Kurs ishining predmeti. Boshlang`ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va uni o’tkazish usullari va vositalari.
1.Boshlang`ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va uni o’tkazish usullarining vosita va shakllarini belgilab olish;
2.Boshlang`ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va uni o’tkazish usullarini o’rganish va yo‘llarini aniqlash;
3.tajriba-sinov natijalari asosida boshlang’ich sinf o’qituvchilari uchun tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bo’yicha tavsiyalar berish.
Kurs ishining metodologik asoslari bo’lib «Ta’lim to’g’risida»gi qonun hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», barkamol avlodni voyaga yetkazish borasidagi I.A.Karimovning asarlari, boshlang’ich ta’lim va pedagogika fani kontseptsiyalari xizmat qiladi.
Kurs ishining metodlari - mavzuga oid ilmiy adabiyotlar va maqolalar
tahlili; ilg’or boshlang’ich sinf o’qituvchilarining ish tajribalarini umumlashtirish; muammoga tegishli bo’lgan maktab hujjatlari va o’quvchilarning ijodiy ishlarini o’rganish; maqsadli kuzatuv, savol-javob; pedagogik eksperiment; to’plangan ma’lumotlarni statistik tahlil qilish va hokazo.
Kurs ishining tuzilishi va hajmi. Kurs ishiga kirish, ikki bob, 5 ta band, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat.

1Karimov I.A. Ozbekiston XXI asr bosagasida: Xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T., Ozbekiston, 1997.
I.BOB. Sinfdan tashqari o’qishni tashkil etish metodlari
1. Sinfdan tashqari o‘qishning maqsad va vazifalari
STO‘ning maqsadi o‘qish malakalarini takomillashtirish, kitob tanlay oladigan, muntazam kitob o‘qiydigan, o‘qilgan kitobni to‘g‘ri baholay oladigan ongli kitobxonni tarbiyalashdir.
Maktablarda 1959 yildan boshlab maxsus STO‘ darslari tashkil etilgan. Bunday darslar 1-2-sinfda haftada 1 marta, 3-4-sinfda 2 haftada 1 marta o‘tkazilib kelindi. Hozirgi dasturga ko‘ra, bunday darslar 1-4-sinflarda 2 haftada bir marta o‘tkaziladi. Savod o‘rgatish jarayonida esa haftadagi oxirgi alifbe darsining 17-20 daqiqasi ajratiladi.
Sinfdan tashqari o‘qish o‘quv dasturi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, unda ko‘zda tutilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda yaqindan yordam beradi. Buning uchun o‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalash, ularni oddiy kitobxondan ijodkor kitobxon darajasiga ko‘tarish talab etiladi. O‘quvchilarda kitobga havas uyg‘otishda har bir bolaga yakka tartibda yondashish, shaxsiy qiziqishlarini hisobga olish zarur. Bolalarda kitob ustida ishlash malakasini shakllantirish ularda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning muhim omilidir.
Sinfdan tashqari o‘qish mashg‘ulotlari uchun haftadagi oxirgi o‘qish darsining 20 daqiqasi ajratiladi va keyingi bosqichlarda ikki haftada bir marta o‘tkaziladi. Bunda o‘qish uchun ajratilgan soatlardan foydalaniladi.
Badiiy va ilmiy-ommabop asarlar mustaqil ravishda va izchil o‘qib borilsagina, o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga, shakllantirishga xizmat qiladi. Bunda o‘qilgan asarlar yuzasidan suhbatlar o‘tkazish, “Kitob haftaligi” tashkil etish, asarlar asosida kichik insholar yozishni mashq qilish yaxshi samara beradi.
Sinfdan tashqari o‘qish tanish bo‘lmagan mualliflarning ham kitoblari muqovasi, titul varag‘i, kirish so‘zi, mundarijasi va suratlariga qarab asarning taxminiy mazmunini aniqlash vazifasini amalga oshirishga xizmat qiladi.
Sinfdan tashqari o‘qish darslarning asosiy vazifasi o‘quvchida badiiy kitoblarni o‘qishga havas uyg‘otish, o‘qigan kitoblari yuzasidan kundalik yurita olishga o‘rgatish, bolalar adabiyotining mashhur adiblari hayoti va ijodi bilan elementar tarzda tanishtirish hisoblanadi.
Bolalarda ezgulikka muhabbat, yovuzlikka nafrat uyg‘otish, ularning bog‘lanishli nutqini o‘stirish, adabiy-estetik tafakkurini yuksaltirish sinfdan tashqari o‘qish darslarining ham tub mohiyatini tashkil etadi.
STO‘ darslariniig muhim vazifalaridan biri mustaqil o‘qish malakalarini tarbiyalash hisoblanadi. Buning uchun mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berish, qiziqarli mashq turlaridan foydalanish, eng yaxshi insholarni, taqrizlarni, yozuvchi haqida to‘plangan ma’lumotlarni o‘qitish, “Tez aytish”, “Topishmoqlar topish”, “Ifodali o‘qish”, “Maqollar aytish musobaqasi”, “Ertak to‘qish”, “Bilimdonlar anjumani” kabi ko‘rik-tanlovlar tashkil qilish, muayyan mavzular bo‘yicha savol-javoblar uyushtirish, o‘yin tarzidagi ish turlaridan foydalanish zarur.
STO‘ sinfda o‘qish bilan uzviy bog‘liq ravishda uyushtiriladi. Sinfda o‘qish STO‘ uchun zarur bo‘lgan o‘qish malakalarini shakllantiradi, o‘qigan asarni tushunishga o‘rgatadi, lug‘atni boyitadi. STO‘ qiziqarli va o‘ziga jalb etadigan faoliyat bo‘lib, bolalarning bilim doirasini boyitadi, qiyoslash uchun material beradi. Sinfda o‘qish − hayotga tayyorlash vositasi, sinfdan tashqari o‘qish esa hayotning o‘zidir.


Download 53.85 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page