Self-evaluation Report


The abstracts of the study courses for the study programme Home Environment and Information Technologies in EducationDownload 4.21 Mb.
Page23/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   56

2. The abstracts of the study courses for the study programme Home Environment and Information Technologies in EducationGeneral courses 20 CP

and

Theorethical courses of the branch 36 CP

FOOD CHEMISTRY

PĀRTIKAS ĶĪMIJA
Programma
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Ķīmijas katedra

LUA Faculty of Food Technology, Department of Chemistry
KIMI 101. Food chemistry.

Atbildīgais pasniedzējs - doc. Māra Kūka.

Priekšmeta apjoms - 3 KP (48 h): lekcijas 16 h, laboratorijas darbi 32 h.

Kontroles veids - eksāmens.

Obligātais Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūta

studiju programmas Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās)

II k. 3. un 4.semestrī (nepilna laika studijās)


Monofunctional organic compounds in food-stuffs. Hydrocarbon derivatives with oxygen and nitrogen containing functional groups. Carbonylcompounds. Carboxylic acid and their derivates. Organic compounds with identical and different functional groups in foof-stuffs. Food elements. Carbohydrates. Lipids. Peptides and proteins. Enzymes. Vitamins. Water. Mineral substanies. Food additions.
Literature
Pamatliteratūra

 1. Baltess V. Pārtikas ķīmija. – Rīga: Latvijas universitāte, 1998. - 478 lpp.

 2. Meirovics L. Organiskā ķīmija. - R.: Zvaigzne, 1992. - 524 lpp.

 3. Matiseks R. , Šnēpels F. M. , Šteinere G. Pārtikas analītiskā ķīmija. – Rīga: Latvijas universitāte, 1998. – 456 lpp.

Papildliteratūra

 1. Belitz H. D., Grosch W. Lehrbuch der Lebensmittelchemie. – Berlin etc.: Springer – Verlag, 1992. – 966 S.

 2. Franzke C. Lehrbuch der Lebensmittelchemie. Lebensmittelinhaltsstoffe. – Berlin: Akademie – Verlag Berlin, 1990. – 322 S.

 3. Нечаев А., Граубенберг С., Кочеткова А. и др. Пищевая химия. – Санкт-Петербург: Гиорд, 2001. – 592 с.

 4. Vollhardt K.P.C., Schore N.E. Organische Chemie. Zweite Auflage. - Weinheim: VCH Verl., 1995. - 1330 S.

 5. Нечаев А., Еременко Т. Органическая химияю – Москва: Высшая школа, 1985. – 463 с.

 6. Organisko savienojumu izdalīšanas un attīrīšanas metodes. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem / LLU; Sast. M. Kūka, I. Čakste,
  P. Kūka. - Jelgava: 1997. - 31 lpp.

 7. Organiskā ķīmija. Laboratorijas darbu apraksti / LLU; Sast.
  N. Jansons, A. Morozovs. - Jelgava: 1992. - 27 lpp.


BASICS OF PHYSICS

FIZIKAS PAMATI

Programma

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Fizikas katedra.

Faculty of Information Technologies, Department of Physics
Studiju priekšmeta anotācija:

FIZI 101

Basics of Physics.

Prof. A.Zeidmane.

1.5 KP (24h): lekcijas 16h, praktiskiedarbi 8h.

Ieskaite.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

I k. 1. semestrī (pilna laika studijās).

I k. 1. un 2. semestrī (nepilna laika studijās)

The mechanics: motion, force, energy; flexibility. The temperature and heat: the scales of temperature, the heat exchange; the laws of gases; the physical state exchanges of substances. The electrical and magnetic phenomenons: the electrical field and carrent. The optics and elements of atomic structure: geometrical optics.


Literature
Pamatliteratūra.

1. Fizika, Valtera redakcijā, Rīga, Zvaigzne, 1992., 733 lpp.

2. Fizika, A.Apinis, Rīga, Zvaigzne, 1972., 708 lpp.

3. Fizika, R. Grabovskis, Rīga, Zvaigzne, 1983., 646 lpp.Papildliteratūra.

1. Optika, O. Students, Rīga, Zvaigzne, 1971., 413 lpp.

2. Uzdevumu krājums fizikā, V.Volkenšteins, Rīga, Zvaigzne, 1968., 353.lpp.

3. Fizikas praktikums, L.Jansons, A. Zambrāns, A. Badūns,u.c. Rīga, Zvaigzne, 1979.,504.lpp
PHYSICS

FIZIKA

Programma

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Fizikas katedra.

Faculty of Information Technologies, Department of Physics
Studiju priekšmeta anotācija:

FIZI 102

Physics.

Prof. A.Zeidmane.

1.5 KP (24h): lekcijas 16h, laborat. d. 8h.

Eksāmens.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

I k. 2. semestrī (pilna laika studijās).

I k. 2. un II.k. 3. semestrī (nepilna laika studijās)

The mechanics: rotation and vibrator motion; the mechanical phenomenon's of fluids and gases; sound; the phenomenon's on fluids surface and motions laws. The electrical and magnetic phenomenons: the electromagnetism and alternating carrent. The optics and elements of atomic structure: the light and other emissions, sources, properties, importance.


Literature
Pamatliteratūra.

1. Fizika, Valtera redakcijā, Rīga, Zvaigzne, 1992., 733 lpp.

2. Fizika, A.Apinis, Rīga, Zvaigzne, 1972., 708 lpp.

3. Fizika, R. Grabovskis, Rīga, Zvaigzne, 1983., 646 lpp.Papildliteratūra.

1. Optika, O. Students, Rīga, Zvaigzne, 1971., 413 lpp.

2. Uzdevumu krājums fizikā, V.Volkenšteins, Rīga, Zvaigzne, 1968., 353.lpp.

3. Fizikas praktikums, L.Jansons, A. Zambrāns, A. Badūns,u.c. Rīga, Zvaigzne, 1979.,504.lppMATHEMATICS

MATEMĀTIKA

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Matemātikas katedra.

Faculty of Information Tehnology, Department of Mathematics.
Studiju priekšmeta anotācija.

MATE Mathematics. Prof. R. Ozoliņš. 4 KP(64h): lekcijas 32h, praktiskie darbi 32h

1 sem. 2 KP, ieskaite,

2. sem. 2 KP, eksāmens.

Obligāta studiju programmā Mājas vide un informātika izglītībā.

I k. 1. un 2. semestrī (pilna un nepilna laika studijās).
Evolution of number conception, complex quantities. Analytical geometry on plane. Function, limit of function. Derivative and differential of function, applications. Primitive function, definite integral, applications. Main concepts of differential equations. Composition of differential equations. Basic elements of probability theory, binomial and normal distributions, applications.
Literature
1. E.Kronbergs, P.Rivža, Dz.Bože. Augstākā matemātika I, II daļa - Rīga: Zvaigzne, 1988.

2. N.Brāzma, A.Brigmane, J.Rāts. Augstākā matemātika. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1970.

3. Uzdevumu krājums matemātikā. /Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence/. Rīga: Zvaigzne, 1986.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

EKOLOĢIJA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Programma

Lauku inženieru fakultāte, Vides un ūdenssaimniecības katedra


VIDE Ecology and Environmental Protection. Doc. U.Kļaviņš

2.0 KP (32 h): lekcijas 16 h, pr.d. 16 h. Eksāmens

Obligāts Mājas vide un informātika izglītībā specialitātē

IV k. 7. semestrī (pilna laika studijās).

V k. 9. semestrī (nepilna laika studijās)
Studying the Environment. Classifying environmental problems. Environment and sustainable society. Environmental improvement - an interplay of the social and technological problems

The Ecological Background. The levels of organization in ecology. Structure of the ecosystems. The biotic and abiotic factors in ecosystems. Production and consumption in ecosystems. The productivity of system and energy flow. Biogeochemical cycles. Succession and stability of ecosystems. Diversity in the ecosystems. The organization of populations. Population dynamics. The ecological niche. The human population and urban problems. The biosphere.

The Environmental Protection. Historical overview of the use of resources, resource conservation and environmental protection. Resource management. Managing wildlife. Loss of biodiversity. Pollution. Chemicals in the environment. Solid wastes and wastewater. Climate change and ozone depletion. Economics and environment. Politics and environment.
Literature

1. I. Liepa, A. Mauriņš, E. Vimba. Ekoloģija un dabas aizsardzība. - R: Zvaigzne, 1991.

300 lpp.

2. Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai. - R: 1995. 65 lpp. 1. LR likums “Par vides aizsardzību”. - R: 1991. un “Grozījumi likumā “ Par vides

aizsardzību” “- R. 1997.

4. LR likums “Par dabas resursu nodokli”. - R:1995.

5. LR likums “Par īpaši aizsargājamām teritorijām” - R: 1993.

6. LR likums “Par aizsargjoslām”. - R: 1997. 1. Ekoloģijas un vides aizsardzības definīcijas un skaidrojumi. -Jelgava:LLU, 1996.50 lpp.

 2. J.Švarcbahs, R.Sudārs, V.Jansons, U.Kļaviņš, Ē.Dreimanis, P.Bušmanis. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. LLU Vides un ūdenssaimniecības katedra. Jelgava 2001. 201. lpp.

 3. Environmental Science. Understanding, protecting, and managing the environment in the Baltic Sea Region. The Baltic University Press, Uppsala 2003. pp. 824.

 4. Lars Ryden, Pawel Migula and Magnus Andersson. Environmental Science. Uppsala: The Baltic University Press, 2003, 824 p.

 5. Hartmut Bick. Oekologie. Stuttgart; New York: Fischer, 1989. 327 S.

 6. Vides vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. R: "Gandrs"

 7. National Geographic. Official Journal of the National Geographic Society.

BASICS OF LAW

TIESĪBU PAMATI
Ekonomikas fakultāte. Ekonomikas katedra.

Faculty of Economics, Department of Economics


EKON

Basics of Law.

1 KP (16h): 16 lekc. Iesk.(a).

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

III k. 6. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 6. semestrī un IV k. 7. semestrī (nepilna laika studijās)

Understanding of national state and the rights, principles of the power division, branches of jurisprudence. Hierarchy of the legislative deeds. Constitution. Institutions of legislation and government, administrative action, administrative liability. Concept of the civil rights, family rights, business rights, heritage rights, liability rights. Children rights and Protection. Juridical control of employment relations, employment disputes and their settlement order. Vacations. Concept of criminal rights, criminal action. Individuality of land property. Education legislation.


Literature

Pamata mācību līdzekļi:

 1. Vītiņš V. Vispārejais tiesību pārskats. Verdikts. - 1993.

 2. Latvijas Republikas Satversme LR Saeimas un MK Ziņotājs. 1994.gada Nr. 6.

 3. Latvijas Republikas Konstitucionālais likums par Latvijas valstisko statusu.

 4. Latvijas Republikas Konstitucionālais likums " Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi".

 5. Likums par tiesu varu. 1993., Nr 1.,2.

 6. LR Administratīvo pārkāpumu kodekss. R., 1994.

 7. LR Darba likuma kodekss. R.: Skolotāju darba birojs. 1994.

 8. Civillikums. R., 1938.

 9. Latvijas kriminālkodekss. Rīga, Pilnīgi atklāti, 1994.

 10. LR Civilprocesakodekss R., 1992.

 11. LR likums par pašvaldībām. 1995.g. Ziņotājs Nr. 12.

Papildliteratūra:

 1. Likums par darba koplīgumiem. Rīga, 1991. 26.03.

 2. Nolikums par darba strīdu komisijām LR AP 1992.g. 02.04.

 3. Likums par darba aizsardzību. "Diena" 1993.g. 28.05.

 4. Komentāri saistību tiesībām civillikumā. Torgāns. Rīga 1994.

 5. Lietu tiesības. J.Rozenfelds. Rīga 1994.

 6. LR likums par pašvaldībām 1995.g. Ziņotājs Nr 12.


PEOPLE PROTECTION

CILVĒKA AIZSARDZĪBA
Programma
Meža fakultāte, Darba vides katedra
Studiju priekšmeta anotācija:

DVID People protection. Prof. I.Žukovskis, D.Kanaška

2 KP (32): lekc. 16 h, prakt.d. 16 h. Ieskaite (a).

Obl. Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās).

I k. 2. un II k. 3.semestrī (nepilna laika studijās)


International and Latvian labour protection and emergences conventions, rules and regulations. Labour protection training order. Labour environment supervision and inspection. Electrosafety. Fire safety. Inspection of labour safety conditions.

Emergency situations in Latvia (risk awareness, preventive measures, preparation, response, elemination of consequences).People duties, rights, beheviour and protection in emergency situations.
Literature


 1. Latvijas Republikas likums 1992.g. 15.decembrī “Par Latvijas republikas civilo aizsardzību”.

 2. Jemeļjanovs A., Šķepasts V. Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts, RTU. 1996.-200 lpp.

 3. Eiropas Savienības Direktīva 96/82/EK “Par lielo avāriju, kur iesaistītas bīstamas vielas, bīstamības kontrole, risku vadība. 1996.g. decembris.

 4. Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā. Rīga, RTU. 1994.-87 lpp.

 5. Jemeļjanovs A. Jaunais ekoloģijā un ugunsdrošībā, RTU, 1997. –106 lpp.

 6. Latvijas būvnormatīvs. Ugunsdrošības normas. LBN 201-96. Oficiāls izdevums. Rīga, 1996. –151 lpp.

 7. Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogena rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās situācijās. RTU, 1997.-103 lpp.

 8. Jemeļjanovs A., Kozlovs V., Laškovs A. Sistēmas pieeja risinot tehniskās un ekoloģiskās drošības problēmas, RTU, 1997.-96 lpp.

 9. Jemeļjanovs A. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšaana uzņēmumos ārkārtēju situāciju gadījumos. Rīga. RTU. 1997.-23 lpp.

 10. Roga A. Meža ugunsgrēku veidi, to dzēšanas paņēmieni un taktika. Rīga Lat ZTIZP, 1979.-60 lpp.

 11. Žurnāls “Būvēt”. Nr.10.2003. Tēma. Drošība un ugunsaizsardzība. 72. lpp.

 12. Jemeļjanovs A., Jemeļjanovs O. Pālītis E.Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju risku novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi. RTU izdevums, Rīga, 2004.-103 lpp.

 13. Latvijas Republikas likums 2002. gada 24. oktobrī “Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likums”, grozījumi: 19.12.2002, 29.05.2003, 30.10.2003, 07.04.2004, 20.12.2004.

 14. Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.280 “Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām”.

 15. Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 “ Ugunsdrošības noteikumi”.

 16. Ministru kabineta 2004.gada 3. februāra noteikumi Nr. 61 “ Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”.

 17. Ministru kabineta 2004. gada 3. februāra noteikumi Nr.60 “Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība”.

 18. Ministru kabineta 2003.gada 11. novembra noteikumi Nr. 639 “Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība”.

 19. Ministru kabineta 2003. gada 9. decembra noteikumi Nr.686 “Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām”.

 20. Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumi Nr.563 “ Kārtība, kādā atlīdzināmi fizisko un juridisko personu izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos šo personu resursus”.

 21. Ministru kabineta 2003. gada 2. septembra noteikumi Nr.490 “Ugunsgrēku un to seku uzskaites noteikumi”.

 22. Ministru kabineta 1994.gada 21.jūnija noteikumi Nr.128 “Par valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību sadarbību meža ugunsgrēku dzēšanā”.

 23. Latvijas Republikas likums 1994.gada 1.decembrī “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”.

 24. Ministru kabineta noteikumi 1997.gada 12. augustā Nr.297 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”.

 25. Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā LVS 89, 1998.

 26. Metodiskie norādījumi studentiem individuālajam darbam studiju priekšmetā “Cilvēka aizsardzība”. Sast. Z.Beķeris, J.Staša. LLU, Jelgava.2000.

 27. Beķeris Z. Ārkārtējas situācijas un to profilakses pasākumi. Lekcija. LLU. Jelgava, 2000.

 28. Pandalons V., Iļjins U. Meteoroloģija, 2., 3. daļa. Jelgava 2000.

 29. Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikums. 1998.

 30. Ministru kabineta 1998..gada 1 aprīļa noteikumi “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums.” ar groz. 2001.11.10;2003.16.10.

 31. Ministru kabineta 2003. gada 15. aprīļa noteikumi Nr.173 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”.

 32. 2001. gada 20. jūnija Darba aizsardzības likums.

 33. Ministru kabineta 1998. gada 31. marta noteikumi Nr. 119 "Arodslimību saraksts".

 34. Ministru kabineta 1998. gada 27. oktobra noteikumi Nr. 418 "Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas".

 35. Ministru kabineta 1999. gada 7. decembra noteikumi Nr. 401 "Bīstamo kravu autopārvadājumu noteikumi".

 36. Ministru kabineta 2000. gada 7. marta noteikumi Nr. 85 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība".

 37. Ministru kabineta 2000. gada 7. marta noteikumi Nr. 86 "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība".

 38. Ministru kabineta 2000. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu".

 39. Ministru kabineta 2000. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem".

 40. Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumi Nr. 165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem".

 41. Ministru kabineta 2000. gada 9. maija noteikumi Nr. 172 "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidç lietojamo iekārtu un aizsardzības sistēmu drošību".

 42. Ministru kabineta 2000. gada 30. maija noteikumi Nr. 186 "Noteikumi par mašīnu drošību".

 43. Ministru kabineta 2000. gada 30. maija noteikumi Nr. 187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi".

 44. Ministru kabineta 2000. gada 18. jûlija noteikumi Nr. 242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm".

 45. Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumi Nr. 411 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-00 "Publiskās ēkas un būves"".

 46. Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumi Nr. 74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība".

 47. Ministru kabineta 2001. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 259 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi".

 48. Ministru kabineta 2001. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 260 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi".

 49. Ministru kabineta 2001. gada 23. augusta noteikumi Nr. 379 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība".

 50. Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumi Nr. 448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personā, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem".

 51. Ministru kabineta 2001. gada 27. decembra noteikumi Nr. 539 "Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogçnâm vielām darba vietās".

 52. Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība".

 53. Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumi Nr. 125 "Darba aizsardzības prasības darba vietās".

 54. Ministru kabineta 2002. gada 21. maija noteikumi Nr. 189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām".

 55. Ministru kabineta 2002. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 253 "Darba aizsardzības prasības deīîgo izrakteņu izpētē un ieguvē".

 56. Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 293 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšānas un uzskaites kārtība".

 57. Ministru kabineta 2002. gada 6. augusta noteikumi Nr. 340 "Jaunas ķīmiskās vielas importēšanas, pieteikšanas un riska novērtēšanas kārtība".

 58. Ministru kabineta 2002. gada 6. augusta noteikumi Nr. 343 "Darba aizsardzības prasības, stāâdājot ar displeju".

 59. Ministru kabineta 2002. gada 6. augusta noteikumi Nr. 344 "Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, pārvietojot smagumus".

 60. Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus".

 61. Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr. 373 "Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu".

 62. Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumi Nr. 399 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajam vielâm darba vietās".

 63. Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumi Nr. 400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā".

 64. Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumi Nr. 466 "Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi".

 65. Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumi Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā".

 66. Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumi Nr. 66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku".

 67. Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumi Nr. 74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība".

 68. Latvijas valsts standarts LVS 89:1998 "Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā".

 69. Latvijas valsts standarts LVS HD 384.1 S2:2002 "Izbûves noteikumi lietotāju elektroietaisēm lîdz 1 kV. 1. daļa: Darbības sfēra, mērķis un pamatprincipi".

 70. Latvijas valsts standarts LVS HD 384.2 S2:2002 "Starptautiskā elektrotehniskā vārdnīca. 826. nodaļa: Ēku elektroietaises".

 71. Latvijas valsts standarts LVS HD 384.3 S2:2002 "Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1 kV. 3. daļa: Elektroietaišu barošanas veidi un uzbūve".

 72. 2002. gada 30. marta standarts LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs".INTRODUCTION IN STUDIES

IEVADS STUDIJĀS

Programma

Tehniskā fakultāte

Faculty of Engineering
Studiju priekšmeta anotācija:

LTEH

Introduction in studies.

Profesors K.Vārtukapteinis

0,5 KP (8h), praktiskiedarbi 8h.Ieskaite.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

1. kursa 1. semestrī (pilna un nepilna laika studijās).

Higher education in the world, in Latvia and LUA. The Republic of Latvia education system and teaching regulative documentation The history of development of the LUA and Faculty of Engineering, current structure and administration. The study programs and subprograms at the FE. The organisation of the study process. The history of Jelgava and Yelgava Palace


Literature
Augstskolu likums http://www.izm.gov.lv/

Izglītības likums http://www.izm.gov.lv/

Profesionālās izglītības likums http://www.izm.gov.lv/

Likums par zinātnisko darbību http://www.izm.gov.lv/

Par augstākās izglītības sistēmas rtakaturojumu http://www.izm.gov.lv/

http://www.isec.gov.lv/

http://www.llu.lv/Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page