Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page25/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   56

The subject acquaints with principal trends of art culture different stages of society development. Stylistic problems of five European art forms - literature, drama, dance, music, visual arts - are analyzed in connection with historical and cultural development in Europe from the eighteenth to the beginning of the twenty - first century. Such styles as Baroque, Classicism, Romanticism, Impressionism, Avangardism and Postmodernism are related to great historical periods of European historical background. The characteristics of ethnographical traditions in different regions of Latvia, the development of the ethnographical pattern, folk and professional crafts are also studied within the subject’s framework. Creative usage of Information Technologies is included in the students’ independent work performance, for example, ethnographical pattern drawing and presentation of research materials.

Cooperating in various learning activities, the students acquire necessary basic knowledge for their future working life in the multicultural society.
Literature

Pamatliteratūra:


 1. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture. -R.,1998.

 2. Dauge A. Māksla un audzināšana. - R., 1925.

 3. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. - R., 1999.

 4. Kroders R. Teātra māksla. - R., 1934.

 5. Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. - R., 1996.

 6. Manns T.Doktors Fausts. - R., 1969.

 7. Pizs A. Ķermeņa valoda. - R., 1995.

 8. Spalva R. Nacionālās identitātes meklējumi latviešu dejā / Letonica, 2001, #6-7

 9. Vipers B. Latvijas māksla baroka laikmetā. - R., 1937.

 10. Zeile P. Māksla kā sistemātiski komplekss veselums. - R., 1984.

Papildliteratūra:

 1. Chailly J. The Magic Flute, Masonic Opera. -London, 1972.

 2. Scruton R. An intelligent person's guide to modern culture. -London, 1998.

 3. Бейшлаг А. Орнаментика в музике. - Москва, 1978.

 4. Кириллина Л. Классический стиль. - Москва, 1996.
PEDAGOGY

PEDAGOĢIJA

Programma

Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts

The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-Economics
Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Pedagoģy. 10KP. Vadošais mācībspēks Asoc.prof., Dr.paed. A.Aizsila.

Course Paper in Pedagogy 1KP II k. 4. semestrī (pilna laika studijās).

IV k. 7. semestrī (nepilna laika studijās)Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

General Pedagogy

Asoc. prof., Dr. paed. A.Aizsila, Mag paed., lektore I. Andersone

2 KP (32h): 16 lekc., 16 prakt.d.,

I. kursa 1. semestrī eksāmens (pilna un nepilna laika studijās).


History of pedagogy.

Asoc. prof., Dr. paed. A.Aizsila


2 KP (32h): 16 lekc., 16 prakt.d.,


I. kursa 2. semestrī (Iesk.a) (pilna laika studijās).

I. kursa 2.(Iesk.) un II k.3. semestrī (Iesk.a) (nepilna laika studijās).Didaktics.

Prof., Dr. paed. B. Briede, Prof., Dr. paed. A.Zeidmane

3 KP (48h): 24 lekc., 24 prakt.d. Eksāmens.

II kursa 3. semestrī (pilna laika studijās).

II. kursa 3. un 4. semestrī (nepilna laika studijās).

Theory and methodology of upbringing.

Mag. Paed., lektore I.Soika

2KP (32), lekcijas 16h, prakt. darbi 16h. Iesk.a.

II kursa 4. semestrī (pilna laika studijās).

II. kursa 3. un 4. semestrī (nepilna laika studijās).


The subject of general pedagogy is directed to gaining insight in pedagogical terms and content, general pedagogy connection to other branches of pedagogy, their aims and objectives. The principal pedagogical concepts’ acquisition. Pedagogy as a science and art, its connection with other sciences. Pedagogy research methods, education, self-education, peculiarities of age stages development, as well as educational work organization in Latvia and the concept ‘contemporary teacher’ understanding. During the lessons the students develop an electronic dictionary of pedagogical terms and concepts used during the study, as well as elaborate a pedagogy research plan (preparing a presentation, using MS Power Point).

The subject of history of education. The history of development of schools. The development of education according to the East and Antique society needs. The classical heritage of pedagogics. The pedagogical tought in Europe, Russia, Latvia. The historical influence of the study of pedagogics, also schools and opinions nowdays.Students understand coherences of the teaching/learning process in the course of didactics. There are looked over and analysed problems as well as promoted the students skill to find, formulate, evaluate and solve problems. The students improve presentation skills in scientific style during discussions, seminars. The usage of teaching methods and visual material is emphasized in practical works. Professional competence of the teacher: knowledge, skills, reflection. Teachers’ roles. Teacher development and responsibility. Teacher stress and burnout. Social status of teachning. Theories and models of teaching: paradigms for research in teaching; humanization of studies: humanistic paradigm, criteria and features of humanity in studies. Theories of teaching: behavioristic, cognitive development, information processing, social psychological, linguistic and sociolinguistic. Constructive learning theory. Didactic models: cognitive, pragmatic, communicative, task oriented, process oriented. Studies nowadays, modern methods and techniques: cooperative, reflective, problem etc. influence of interactive methods on knowledge, skills and socialization of pupils.

Reference of the process of upbringing and its main relation. Principles of upbringing. Aims and methods of upbringing. Forms of upbringing and either conformity to pecularities of age stages of development. Work and upbringing. Career guidance. Preparation of self-upbringing. Interaction and coherence among upbringing, studies and personal development. Pupils social organizations. Learning class guide duties, documentation and specific features of upbringing in school.
Literature

Pamatliteratūra

 1. Briede B. Mācību metodes. Jelgava: LLU , 1997 - 68 lpp. (līdzautori: M.Doils, H.Makintaire, L.Pēks, I. Šîlda)Broks A. Izglītības sistemoloģija, Rīga: RaKa. – 2000.

 2. Briede B. Mācību vērtēšana. Jelgava: LLU, 1998. - 24 lpp. (TEMPUS projekta ietvaros; līdzautori: A.Deiviss, M.Kārters, G.Patriks, L.Pēks, D.Stjuarts)

 3. Briede B. Mērķi. Jelgava: LLU , 1997. - 23 lpp. (līdzautori: R.Čeimberss, L.Pēks)

 4. Briede B. Tehniskie mācīblīdzekļi. Jelgava: LLU , 1997. - 41 lpp. (līdzautori: L.Pēks, Č. Sanders)

 5. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. - Rīga: Zvaigzne ABC. - 662. lpp.

 6. Gudjons H Pedagoģijas pamatatziņas. - Rīga: Zvaigzne ABC. - 394 lpp.

 7. Karpova Ā. Personība. Teorētiskās atziņas un to rādītāji. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. –

222 lpp.

 1. Komenskis J.A. Lielā didaktika. – R.: Zvaigzne, 1992. – 232 lpp.

 2. Kooperatīvā mācīšanās/metodika. - R: RaKa, 2004.-331 lpp.

 3. Krastiņa E., Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana.- Rīga: RaKa.-2004.216 lpp.

 4. Izglītības un zinātnes ministrijas Mājas lapa. - http://www.izm.lv/lv/main.html.

 5. Mūžizglītības memorands (2000), Eiropas Komisijas darba dokuments, Brisele, 30.10.2000, SEC(2000)1832. (Neoficiāls tulkojums, Rīga:LPIA.)

 6. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 248 lpp.

 7. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata. Izglītības programmu pilnveide. - R.: Zvaigzne ABC, 2000.- 383 lpp.

 8. Rubana I..M. Mācoties darot. - R.: RaKa, 2004. - 262 lpp.

 9. Rudzītis G. Gribas un rakstura veidošana mācību darbā un pašizglītībā. – Jelgava: LLU, 1997. – 31 lpp.

 10. Rudzītis G. Vecāko klašu skolēnu un studentu sagatavošana pašizglītībai. – Jelgava: LLU, 1995. – 30 lpp.

 11. Sadarbība un kompetence izglītībā. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. Jelgava: LLU - 2000.g. - 310 lpp.

 12. Starptautiskā zinātniskā konference Komunikācija un kopība. Raksti 17.-18. maijs 2001. Jelgava: LLU- 2002. - 385 lpp.

 13. Students J.A. Vispārīgā paidagōģija. – Rīga: RaKa. – 1.daļa. – 330 lpp.; 2. daļa –224 lpp.

 14. Students J.A. Vispārīgā paidagoģija. 2.daļa. – R.: Raka, 1998. – 224 lpp.

 15. Špona A. Audzināšanas terija un prakse. – R.: Raka, 2001. – 162 lpp.

 16. Vispārīgā didaktika un audzināšana/Zinātnisku rakstu krājums. Rīga: LU PPI, 2001, 235 lpp.

 17. Zelmenis V. Īss pedagoģijas kurss. – R.: Zvaigne, 1991. – 214 lpp.

 18. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - Rīga: RaKa. – 2001. – 275 lpp.

 19. Žukovs L. Ievads pedagoģijā. – R.: Raka, 1997. – 305 lpp.

 20. Bronferbrenner U. The ecology of human development: Experiments by nature and design.- Cambridge, MA: Harvard University Press.

 21. Gudjon H. Didaktik zum Anfassen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1997

 22. Reece I., Walker S. Teaching, Training and Learning - a Practical Guide// Third edition. GB. Sunderland: Business Education Publishers Ltd., 1997., 602 pp.

 23. Vester F. Denken, Lernen, Vergessen. - München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1994.


Papildliteratūra

 1. Albrehta Dz. Didaktika. Sērija: Tālmācība pedagoģijā. - Rīga: RaKa. – 2001. – 168 lpp.

 2. Augstākās izglītības padomes Mājas lapa. - http://www.aip.lv/index.html

 3. Amonašvili Š. Kā klājas bērni? – R.: Zvaigzne, 1988. – 174 lpp.

 4. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. – R.: Lielvārds, 1995. – 208 lpp.

 5. Beidens P.R. Skautisms zēniem. – R.: Vieda, 1996. – 325 lpp. , il.

 6. Beļickis I. Izglītības alternatīvās teorētiskās atziņas. – R.: Raka, 1997. – 95 lpp.

 7. Cilvēka seksualitāte. Sorosa fonds Latvia. – 109 lpp.

 8. Dauge A. Audzināšana kā profesija. // Audzinātājs, 1926. – Nr. 7/8.

 9. Dauge A. Audzinātāja jēdziens un būtība. // Audzinātājs, 1929. – Nr. 1.

 10. Deinova Š. Kā pārdzīvot jūsu bērna tīņa gadus. – R.: Asja, 1996. – 185 lpp.

 11. Deķēns K. Rokas grāmata pedagoģijā. – R.: 1919. – 238 lpp.

 12. Delors Ž. Mācīšanās ir zelts. Ziņojums, ko Starptautiskā Komisija par izglītību divdesmit pirmajam gadsimtam sniegusi UNESCO. – Rīgā: UNESCO Latvijas nacionālā komisija. – 2000. – 255. lpp.

 13. Diplomatzīšanas rokasgrāmata. – Rīga: AIC. – 2000. – 200 lpp.

 14. Dokumenti par mūžizglītību pasaulē, Eiropā, Latvijā. – Rīgā: LPIA. – 2002.

 15. Pavlovs O. Izglītības filozofija, Rīga: Latvijas akmeoloģijas akadēmija. – 2002. – 88 lpp.

 16. Profesiju standarta formāta apraksts// Izglītība un Kultūra. – 2001. gada 13. decembrī. –10. lpp

 17. Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā (II). Pētījums par tālāko virzību pēc Boloņas deklarācijas parakstīšanas. – Rīgā: Akadēmiskās Informācijas centrs. 2001. – 60 lpp.

 18. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgstpējīgā attīstībā. Pedagoģija un psiholoģija. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2002. gada 28. februāris- 2. marts. Rēzekne, 2002. - 376 lpp.

 19. Dzimumnobriešana. Izmaiņas puberitātes laikā. / Mācību materiāls/ Jonsons & Jonsons, 1998. – 30 lpp.

 20. Eagly A.H., Chaiken S. The psychology of Attitudes. – Copyright 1993 by Harcourt Brace & Company, - 785 p.

 21. Frīdmans L., Volkovs K. Psiholoģijas zinātne skolotājiem. – R.: Zvaigzne, 1988. – 218 lpp.

 22. Haydon Graham. Teaching about Values. / A New Approach/. - Copyright 1997 by Haydon Graham – 134 p.

 23. Karpova Ā., Plotnieks I. Personība un saskarsme. – R.: LVU, 1984. – 94 lpp.

 24. Kempbelss R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. – R.: LBJS, 1991. – 113 lpp.

 25. Kempbelss R. Kā patiesi mīlēt pusaudzi. – R.: LBJS, 1990. – 115 lpp.

 26. Kovaļovs S. Ģimenes attiecību psiholoģija. – R.: Zvaigzne, 1990. – 124 lpp.

 27. Kyriacou C. Essential Teaching Skills. – publisher in 1995 by Stanly Thornes Ltd. – 150 p.

 28. Levi V. Atrast sevī citu. – R.: Avots, 1984. – 279 lpp.

 29. Levi V. Saruna vēstulēs. – R.: Avots, 1986. – 322 lpp.

 30. Ļihanovs A. Dramatiskā pedagoģija. – R.: Zvaigzne, 1991. – 302 lpp.

 31. Maguire M. Becoming a Teacher. – Edited by Dillons J. Coprright the Editors and Contributors. – 215 p.

 32. Mc Phillmy Billl. Controlling your class: A Teacher Guide to Managing Classroom Behavior. – Copyright 1996 by Wiley J. & Sons Ltd. Cartons 1996 by Stutart J. – 147 p.

 33. Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. /Saskarsmes psiholoģija/. - R.: Kamene, 1996. – 126 lpp.

 34. Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. / Sociālā psiholoģija /. - R.: Kamene, 1996. –171 lpp.

 35. Palīgs pedagogam. Pieredze. Teorētiskās atziņas. Prakse. – R.: Raka, 1997. – 388 lpp.

 36. Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890.gadam. Antaloģija. – R.: Zvaigzne, 1991. – 230 lpp.

 37. Pedagoģiskā doma Latvijā no 1890.gada līdz 1940.gadam. Antaloģija. – R.: Zvaigzne, 1994. – 239 lpp.

 38. Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940.gada līdz mūsdienām. Antaloģija. – R.: Puse, 1998. – 324 lpp.

 39. Ruško J. Ar baltzaļo karogu. Mazpulki Latvijā un pasaulē. – R.: S. M., 1994. – 70 lpp.

 40. Shardlow S. & Doel M. Practice Learning and Teaching. – British Association of Social Workers, 1996. – 215 p.

 41. Šteinerts R. Bērna audzināšana. – R.: Raka, 1993. – 81 lpp.

 42. Stepe A. Griba, tās audzināšana un pašaudzināšana. – R.: LVU, 1969. – 29 lpp.

 43. Stephanes P., Crawley T. Becoming an Effective Teacher. – Text copyright 1994 by Stephanes P. and Crawley T. – 156 p.

 44. Veselības mācība skolotājiem. Augšana un attīstība pusaudžu gados. 1., 2., 3. daļa. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. – 55 lpp.

 45. Walker Deker F. & Soltis Jonas F. Curriculum and Aims. – Copyright 1997 by Teacher College, Columbia University. – 124 p.

 46. Корнелиус Х., Фрейд Ш. Выгграть может каждый./ перевод с английского/ - М. Стингер, 1992. – 212 стр.

Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page