Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page7/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   3812.1. Výdavky PO SAV

Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €)V ý d a v k y

Skutočnosť k 31.12.2015 spolu

v tom:

zo ŠR od zriaďovateľa

z vlastných zdrojov

z iných zdrojov

z toho:

ŠF EÚ

Výdavky spoluBežné výdavkyv tom:mzdy (610)poistné a príspevok do poisťovní (620)tovary a služby (630)z toho: časopisyVEGA projektyMVTS projektyCEvedecká výchovabežné transfery (640)z toho: štipendiátransfery partnerom projektovKapitálové výdavkyv tom:obstarávanie kapitálových aktívkapitálové transferyz toho: transfery partnerom projektov

12.2. Príjmy PO SAV

Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €)P r í j m y

Skutočnosť k 31.12.2015 spolu

v tom:

rozpočtové

z mimorozp. zdrojov

Príjmy spoluNedaňové príjmyv tom:príjmy z prenájmupríjmy z predaja výrobkov a služiebinéGranty a transfery (mimo zdroja 111)v tom:tuzemskéz toho: APVVinézahraničnéz toho: projekty rámcového programu EÚiné13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2015
15.1. Domáce ocenenia

15.1.1. Ocenenia SAV

15.1.2. Iné domáce ocenenia

Baláž Ján

Krištáľové krídlo - nomináciaOceňovateľ: Krištáľové krídlo

Opis: Kategória MEDICÍNA A VEDA, za konštrukciu systému pristávacieho modulu vesmírnej sondy Rosetta, ktorá ako prvý človekom zostrojený objekt v dejinách uskutočnila pristátie na kométe 67P/Čurjumov­Gerasimenko. Úspešné pristátie modulu na kométe sa zaradilo medzi najvýznamnejšie historické míľniky svetového výskumu kozmu.

Baláž Ján

Plaketa primátora mesta KošiceOceňovateľ: Primátor mesta Košice

Opis: Za podiel na príprave prestížnej vesmírnej misie Rosetta

Szabó Pavol, Kačmarčík Jozef, Samuely Peter

Prémium za výnimočný vedecký ohlas za jedno dieloOceňovateľ: Literárny fond

Opis: Prémium za výnimočný vedecký ohlas kolektívu P. Szabó, P. Samuely a J. Kačmarčík za prácu: P. Szabó, P. Samuely, J. Kačmarčík, T. Klein, J. Marcus, D. Fruchart, S. Miraglia, C. Marcenat, A.G.M. Jansen: Evidence for two superconducting energy gaps in MgB2 by Point-Contact Spectroscopy, Phys. Rev. Lett.87, 137005 (2001).

15.2. Medzinárodné ocenenia

Kudela Karel

Certificate Cluster 15th and Double Star 10th AnniversaryOceňovateľ: ESA and NSCC

Opis: in recognition of outstanding contributions to the Cluster and Double Star missions

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií)


17. Problémy a podnety pre činnosť SAVSprávu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., +421 55 7922207

Mgr. Pavol Szabó, CSc., 055/ 7922306, 7922310

Riaditeľ organizácie SAV
Predseda vedeckej rady
................................................................
............................................................

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.


Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page