Baholash ishi va investitsiyalar


-MAVZU. “MULK, QIYMAT VA NARXNING NAZARIY ASOSLARI” MODULIGA KIRISH VA UNINING TAVSIFIDownload 1.76 Mb.
Page3/116
Date02.04.2024
Size1.76 Mb.
#63972
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   116
Baholash ishi va investitsiyalar
5-mavzu. Biznes jarayonlari va ularni hisobga olish reja
1-MAVZU. MULK, QIYMAT VA NARXNING NAZARIY ASOSLARI” MODULIGA KIRISH VA UNINING TAVSIFI
REJA:  1. “Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” modulining dolzarbligi, maqsadi va vazifalari, predmeti, obyektlari va metodologiyasi, tarkibi.

  2. “Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” modulining boshqa fanlar bilan bog‘liqligi.

  3. “Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” modulini o‘rganish uslubi va vositalari.Tayanch iboralar: mulk ob’ekti va sub’ekti, mulk va unga egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish huquqi tushunchalari, mulkdorlarning turlari va tavsifi, mulkni kapital sifatida bozordagi muomalasi, mulkning narhlari va kon’yunkturasi.  1. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” modulining dolzarbligi, maqsadi va vazifalari, predmeti, obyektlari va metodologiyasi, tarkibi

Hozirda barcha mamlakatlar, jumladan O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida fuqarolik huquqlari ob‘ektlarining har qanday turi, ularning qiymati, narxi, qimmati kategoriyalari, ularni mulk bozori va mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorida shakllanishi va baholanishiga, boshqarilishiga, mulk shakllari va tizimiga, mulkiy ijtimoiy-iqtisodiy-huquqiy-informatsion munosabatlarga, mulk qiymati va narxining shartli virtual shakldagi indikativ bozori (MQNB), undagi (V-P)-muhit shakllanishiga doir ilmiy g‘oyalar, nazariy qarash va kontseptsiyalar, atamalar, tushunchalar, tamoyillar, yondashuv, usul, uslub va yo‘sinlar mazmun-mohiyatini chuqur bilgan va amaliyotda qo‘llay oluvchi mutaxassislarni tayyorlash alohida rol o‘ynaydi.


“Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” fanining asosiy maqsadi - talabalarda fuqarolik huquqlari ob’yektlarining har qanday turi, ularning qiymati, narxi, qimmati kategoriyalari, ularni mulk bozori va mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorida shakllanishi va baholanishiga, boshqarilishiga, mulk shakllari va tizimiga, mulkiy ijtimoiy-iqtisodiy-huquqiy-informatsion munosabatlarga, mulk qiymati va narxining shartli virtual shakldagi indikativ bozori (MQNB), undagi (V-P)-muhit shakllanishiga doir ilmiy g‘oyalar, nazariy qarash va kontseptsiyalar, atamalar, tushunchalar, tamoyillar, yondashuv, usul, uslub va yo‘sinlar bo‘yicha tizimlashtirishlgan zaruriy bilim, amaliy ko‘nikma va malaka asoslarini shakllantirishdan iborat.
Fanning vazifasi - talabalarga baholash faoliyatining fundamental asoslari bo‘lmish mulk, mulkiy huquqlar, qiymat, narx, qimmat kategoriyalari, ularni mulk bozori va mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorida shakllanishi va baholanishiga, boshqarilishiga, mulk shakllari va tizimiga, mulkiy ijtimoiy-iqtisodiy-huquqiy-informatsion munosabatlarga, mulk qiymati va narxining shartli virtual shakldagi indikativ bozori (MQNB), undagi (V-P)-muhit shakllanishiga doir ilmiy g‘oyalar, nazariy qarash va kontseptsiyalar, atamalar, tushunchalar, tamoyillar, yondashuv, usul, uslub va yo‘sinlar haqida nazariy-amaliy bilimlarni o‘rgatishdan iborat.
“Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” nomli fan baholash va rieltorlik faoliyatlarining nazariy va metodologik bazisini tashkil etuvchi tayanch ixtisoslik fani hisoblanadi.
Har bir mavzu yakunida keltirilgan ta’lim tehnologiyalari fanning UO‘Mda bayon etilgan.  1. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” modulining boshqa fanlar bilan bog‘liqligi

Mazkur fan bo‘yicha bakalavr:


- mulk, mulkiy huquqlar, qiymat, narx, qimmat kategoriyalari, mulk, mulkiy huquqlar, qiymat, narx, qimmat kategoriyalarini mulk bozori va mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorida shakllanishi va baholanishiga, mulk, mulkiy huquqlar, qiymat, narx, qimmat kategoriyalarini boshqarilishiga, mulk shakllari va tizimiga, mulkiy ijtimoiy-iqtisodiy-huquqiy-informatsion munosabatlarga, mulk qiymati va narxining shartli virtual shakldagi indikativ bozori (MQNB), undagi (V-P)-muhit shakllanishiga doir ilmiy g‘oyalar, nazariy qarash va kontseptsiyalar, atamalar, tushunchalar, tamoyillar, yondashuv, usul, uslub va yo‘sinlar haqida tasavvurga ega bo‘lishi;

  • fuqarolik huquqlari ob’ektlarining har qanday turi, ularning qiymati, narxi, qimmati kategoriyalari, ularni mulk bozori va mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorida shakllanishi va baholanishiga, boshqarilishiga, mulk shakllari va tizimiga, ijtimoiy-iqtisodiy sistemologiya va “ne’mat-fantom-mulkdor” triadasi g‘oyasiga asoslangan zamonaviy mulk to‘g‘risidagi multifanga, mulkiy ijtimoiy-iqtisodiy-huquqiy-informatsion munosabatlarga, mulk qiymati va narxining shartli virtual shakldagi indikativ bozori, undagi (V-P)-muhit shakllanishiga doir ilmiy qarash va nazariy konsepsiyalar, modellar, atamalar, tushunchalar, tamoyillar, yondashuv, usul, uslub va yo‘sinlar bo‘yicha tizimlashtirishlgan bilimlarni bilishi va ulardan foydalana olishi;

  • fuqarolik huquqlari ob’ektlarining har qanday turi, ularning qiymati, narxi, qimmati kategoriyalari, ularni mulk bozori va mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorida shakllanishi va baholanishiga, boshqarilishiga, mulk shakllari va tizimiga, ijtimoiy-iqtisodiy sistemologiya va “ne’mat-fantom-mulkdor” triadasi g‘oyasiga asoslangan zamonaviy mulk to‘g‘risidagi multifanga, mulkiy ijtimoiy-iqtisodiy-huquqiy-informatsion munosabatlarga, mulk qiymati va narxining shartli virtual shakldagi indikativ bozori, undagi (V-P)-muhit shakllanishiga doir ilmiy qarash va nazariy konsepsiyalar, modellar, atamalar, tushunchalar, tamoyillar, yondashuv, usul, uslub va yo‘sinlarni amaliy qo‘llash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak;

fuqarolik huquqlari ob’ektlarining har qanday turi, ularning qiymati, narxi, qimmati kategoriyalari, ularni mulk bozori va mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorida shakllanishi va baholanishiga, boshqarilishiga, mulk shakllari va tizimiga, ijtimoiy-iqtisodiy sistemologiya va “ne’mat-fantom-mulkdor” triadasi g‘oyasiga asoslangan zamonaviy mulk to‘g‘risidagi multifanga, mulkiy ijtimoiy-iqtisodiy-huquqiy-informatsion munosabatlarga, mulk qiymati va narxining shartli virtual shakldagi indikativ bozori, undagi (V-P)-muhit shakllanishiga doir ilmiy qarash va nazariy konsepsiyalar, modellar, atamalar, tushunchalar, tamoyillar, yondashuv, usul, uslub va yo‘sinlarni amaliy faoliyatida nazariy asoslangan holda tanlay olish va ularni qo‘llash negizida soha masalari echimiga erishish malakalariga ega bo‘lishi kerak..
Mazkur fanni o‘rganish uchun bakalavr-iqtisodchi davlat ta’lim standartlarida ko‘zda tutilgan quyidagi iqtisodiy fanlar bilan bevosita aloqada bo‘ladi: Iqtisodiyot nazariyasi, Mulk qiymatini baholashning huquqiy-me’yoriy asoslari, Moliya, Buhgalteriya hisobi, Statistika, Mikroiqtisodiyot, Makroiqtisodiyot va boshqa ixtisoslik fanlari.  1. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” modulini o‘rganish uslubi va vositalari

“Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” fani talabalarda fuqarolik huquqlari ob’ektlarining har qanday turi, ularning qiymati, narxi, qimmati kategoriyalari, ularni mulk bozori va mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorida shakllanishi va baholanishiga, boshqarilishiga, mulk shakllari va tizimiga, mulkiy ijtimoiy-iqtisodiy-huquqiy-informatsion munosabatlarga, mulk qiymati va narxining shartli virtual shakldagi indikativ bozori (MQNB), undagi (V-P)-muhit shakllanishiga doir ilmiy g‘oyalar, nazariy qarash va kontseptsiyalar, atamalar, tushunchalar, tamoyillar, yondashuv, usul, uslub va yo‘sinlar bo‘yicha tizimlashtirishlgan zaruriy bilim, amaliy ko‘nikma va malaka asoslarini shakllantirishdan iborat. Ushbu fan baholash va rieltorlik faoliyatlarining nazariy va metodologik bazisini tashkil etuvchi tayanch ixtisoslik fani hisoblanadi.


Talaba “Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” fanini o‘zlashtirishda ta’limning innovatsion usullaridan foydalanishi, yangi pedagogik, axborot va internet texnologiyalarini tadbiq qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Fanni o‘zlashtirishda o‘quv-uslubiy ta’minot (darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, modul topshiriqlari)dan foydalanilish tavsiya etiladi. Ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarda turli metod va vositalardan, xususan, aqliy hujum, klaster, amaliy ish va didaktik o‘yinlar, portfolio, keys-stadi, shuningdek, kompyuter dasturlaridan (Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, korrelyasion-regression tahlil va modellashtirish dasturlari) va internet tizimlaridan foydalanish mumkin.
“Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari” fani 2-kursning III semestrida o‘qitilib, unda ma’ruza, amaliy, mustaqil ta’lim mashg‘ulotlari semestrlar bo‘yicha amalga oshiriladi.Download 1.76 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   116
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page