Bank xizmatlari rivojlanishining jahon tajribasi va uning O’zbekistonda qo’llash imkoniyatlariDownload 0.72 Mb.
Date19.01.2024
Size0.72 Mb.
#63255
prezentatsiya-po-distsipline--soliq-va-soliqqa-tortish-na-temu-soliqlar-va-soliq
Kundalik, Jumayeva D, 2, Jo`rayeva Dilfuza Raxmatilloyevna

PREZENTATSIYA Fan: Soliq va soliqqa tortish Mavzu: “Soliqlar va soliqqa tortish” fanining predmeti va o‘rganish usullari

 • Tayyorladi: 410 guruh talabasi A.M.Umidullayev
 • Qabul qildi: A.Ostonaqulov
 • Denov 2022 y

“SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH” FANINING PREDMETI VA O‘RGANISH USULLARI

REJA:

 • “Soliqlar va soliqqa tortish” fanini
 • o`rganish usullari.
 • “Soliqlar va soliqqa tortish” fanining
 • predmeti va funktsiyalari.
 • “Soliqlar va soliqqa tortish” fanini
 • o‘qitishning zarurligi, uning boshqa
 • fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi.
 • 1
 • 2
 • 3
 • bu majburiy to’lovni ifoda etuvchi pul munosabatlarini bildiradi. Bu munosabatlar soliq to’lovchilar bilan davlat o’rtasida bo’ladi.
 • Soliq munosabati bo’lishi uchun davlat mamlakatda yaratilgan ijtimoiy mahsulot (ichki milliy mahsulot) qiymatini taqsimlash yo’li bilan majburan davlat budjetiga mablag’ to’plash jarayonini amalga oshiradi.
 • SOLIQLAR
 • bu muhim iqtisodiy jarayon bo‘lib, uning paydo bo‘lishi va amal qilishi kishilik jamiyatining mavjudligi bilan chambarchas bog‘liqdir. Soliqlar har bir davlat faoliyatini moddiy jihatlarini ta’minlaydi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning muhim vositasi hisoblanadi.
 • “Soliq” kategoriyasi
 • Soliqlar va soliqqa tortish fanining o‘qitishning zarurligi
 • Bozor iqtisodiyoti munosabatlari ichida soliq munosabatlarining ahamiyati o‘sib borayotganligidan kelib chiqadi.
 • FANNING PREDMETI
 • Soliq voqe’liklari pul munosabatlarini o‘rganishdan iborat bo‘ladi. Bu pul munosabatlari soliq to‘lovchilar (yuridik va jismoniy shaxslar) bilan soliqni o‘z mulkiga aylantiruvchi (soliq oluvchi) davlat o‘rtasidagi munosabatlardir. Soliqlar va soliqqa tortish fanining predmeti soliq munosabatlarini (harakatini) o‘rganishdir.
 • Soliq mutaxassisi va boshqa soliq idoralari xodimlarini nazariy jihatdan qurollantirish hamda amaliyotda adashmaslik uchun yo‘l - yo‘riqlar ko‘rsatishdan iboratdir. Shuningdek, chet el soliq amaliyotini o‘rganish va taqqoslash asosida tegishli xulosalar ishlab chiqish, ularning ish tajribalarini o‘zimizning amaliyotga moslab zarur joylarini tadbiq etishdan iboratdir.
 • Demak, fanning asosiy vazifasi yuqori malakali soliq mutaxassislari tayyorlashda ularni ham nazariy, ham amaliy jihatdan uslubiy qo‘llanmalar bilan ta‘minlashdir.

FAN QUYIDAGI FANLAR BILAN O`ZARO BOG`LIQ

 • Iqtisodiy ta`limotlar tarixi
 • 1
 • 2
 • Davlat budjeti
 • 3
 • Moliya va boshqalar
 • 4

SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH FANINI O`RGANISH USULLARI

 • Alohida usul: 1) taqqoslash, 2) statistik, 3) grafik, 4)jadval, 5) analiz va sintez.
 • 1
 • 2
 • Usullar

Xususiy, yakka fakt olinib, uning asosida umumiy qoida hosil qilinadigan bo‘lsa - bu induktsiyadir. Avval, boshdanoq barcha xususiy hollarni o‘z ichiga olgan umumiy qoida hosil qilinsa bu - deduktsiyadir.

 • Xususiy, yakka fakt olinib, uning asosida umumiy qoida hosil qilinadigan bo‘lsa - bu induktsiyadir. Avval, boshdanoq barcha xususiy hollarni o‘z ichiga olgan umumiy qoida hosil qilinsa bu - deduktsiyadir.
 • Dialektik usul shuni ko‘rsatadiki, rivojlanish quyidan yuqoriga qarab sodir bo‘ladi. Bilish esa oddiydan murakkabga tomon rivoj topib boradi.

Analiz bu o‘rganilayotgan butun ob’ektni qismlarga ajratish va ularni izchillik bilan tahlil qilish, bo‘lsa, sintez esa, o‘rganilgan qismlardan olingan xulosa va natijalarni bir butun yaxlit jarayon deb qarab, umumiy xulosa chiqarishdir

 • Analiz bu o‘rganilayotgan butun ob’ektni qismlarga ajratish va ularni izchillik bilan tahlil qilish, bo‘lsa, sintez esa, o‘rganilgan qismlardan olingan xulosa va natijalarni bir butun yaxlit jarayon deb qarab, umumiy xulosa chiqarishdir
 • Soliqlarni davrlar bo‘yicha taqqoslash, ulardan tushumlarni jadvallar orqali ifodalash, o‘zgarishlarni aniqlash, ularga nazariy jihatdan baho berish, soliqlarning boshqa iqtisodiy kategoriyalarga ta’sirini grafik usulida tasvirlash va shu kabilardir. Masalan, soliqlar o‘zgarishini yalpi talab va yalpi taklifga ta’sirini mana shu usul bilan ifodalash mumkin.

Скачано с www.znanio.ru


Download 0.72 Mb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page