Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti iqtisodiyot kafedrasi,,iqtisodiyot nazariyasi


Tijorat banklari kredit qo’yilmalarining tarmoqlar bo’yicha ulushi11Download 0.57 Mb.
Page7/15
Date28.03.2024
Size0.57 Mb.
#63948
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
1 Bulutli va blokcheyn texnologiyalari bilan ishlash

Tijorat banklari kredit qo’yilmalarining tarmoqlar bo’yicha ulushi11

Ko’rsatkichlar nomi

01.01.2020 й.

01.03.2020 й.

O’zgarishi, foizda

mlrd. so’m

ulushi, foizda

mlrd. so’m

ulushi, foizda

Jami kreditlar

211 581

100%

215 815

100%

2,0%

Sanoat

75 636

35,7%

76 864

35,6%

1,6%

Qishloq xo’jaligi

17 205

8,1%

18 162

8,4%

5,6%

Qurilish sohasi

5 930

2,8%

6 033

2,8%

1,7%

Savdo va umumiy xizmat

14 480

6,8%

15 035

7,0%

3,8%

Transport va kommunikatsiya

23 516

11,1%

24 286

11,3%

3,3%

Moddiy va texnik ta'minotni rivojlantirish

3 302

1,6%

3 465

1,6%

4,9%

Uy-joy kommunal xizmati

2 512

1,2%

2 559

1,2%

1,9%

Jismoniy shaxslar

39 934

18,9%

42 158

19,5%

5,6%

Boshqa sohalar

29 065

13,7%

27 252

12,6%

-6,2%

2020 yilning 1 yanvar holatiga O’zbekistondagi mavjud tijorat banklari tomonidan iqtisodiyotga qo’yilgan kredit qo’yilmalari qoldig’i 211 trln 581 mlrd so’mni tashkil qilgan. Ushbu kredit qo’yilmalarining 35,7 foiz yoki 75,6 trln so’mi sanoat tarmog’iga yo’naltirilgan (2-jadval).
Bu ikki tomonning iqtisodiy manfaatlarini birlashtiruvchi moliyaviy tashkilot sifatida banklar maydonga chiqadi. Birinchi guruh iqtisodiyot tarmoqlarining vaqtinchalik bo’sh pul mablag’larini tegishli shartlar asosida jalb etib, ushbu mablag’larga ehtiyoji bo’lgan ikkinchi guruh iqtisodiyot tarmoqlariga, ya’ni qo’shimcha moliyaviy resurslarga ehtiyoj sezgan xo’jalik sub’ektlariga qayta taqsimlab beradi.
Bizningcha, ushbu munosabatlarni bankdan bo’lak birorta moliyaviy tashkilot samarali va tez hal eta olmaydi. Banklarning ushbu o’ziga xos jihati iqtisodiyotdagi rolini belgilaydi.
Banklarning iqtisodiyotda bajaradigan yana bir o’ziga xos xususiyatlaridan biri, bu ularning xo’jalik yurituvchi sub’ektlar, aholi va davlat tashkilotlari o’rtasida amalga oshiriladigan hisob – kitoblarni tashkil etishi va ularning ustidan tegishli nazorat ishlarini amalga oshirish hisoblanadi. Ma’lumki, bozor iqtisodiyoti sharoitida xo’jalik sub’ektlari o’rtasida har kuni bir necha yuz minglab pul o’tkazmalari amalga oshiriladi. Bularning barchasi banklar tomonidan amalga oshiriladi va tartibga solib turiladi.
Banklarning iqtisodiyotdagi rolini yuqori yoki pastligiga qator omillar ta’sir qiladi. Ularning asosiylari quyidagilardan iborat:
1. Aholi va mijozlarning banklarga bo’lgan ishonchining mustahkamligi. Xalqaro bank amaliyoti va mustaqillikdan keyin bosib o’tilgan qisqa davrda yig’ilgan tajribalarning natijalari shuni ko’rsatmoqdaki, bozor iqtisodiyotining asosiy o’zagi asosan o’zaro ishonch va halollikka tayanadi. Agar mazkur holatni aholi va mijozlarning banklarga bo’lgan ishonchi yo’qolishi bilan bog’lab ko’radigan bo’lsak, banklarga nisbatan ishonch yo’qolishi oqibatida ularning jamiyatdagi rolini pasayishiga olib keladi.
Aholi va mijozlarning banklarga bo’lgan ishonchining zaifligiga quyidagilar sabab bo’lishi mumkin:
– banklarning mijozlar oldidagi majburiyatlarini o’z vaqtida bajarmasa;
– aholi va mijozlarning kreditga, ayniqsa naqd pulga bo’lgan talabi to’liq va o’z vaqtida qondirilmasa;
– mijozlarning hisobvaraqlari bo’yicha mablag’lar qoldig’i va aylanmalari haqida bank siri ta’minlanmasa;
– mijozlarning pul o’tkazmalarini istalgan paytda va zarur miqdorda tegishli manzilga o’tkazilmasa;
– bankda omonatlarni saqlashning iqtisodiy manfaatdorligi pasayib ketishi va boshqalar.
2. Mamlakatda qonun ustuvorligini ta’minlash va bozor mexanizmlari samaradorligini oshirish lozim. Tijorat banklarining xo’jalik sub’ektlariga kreditlarni berishda, mijozlarning naqd pullarga bo’lgan talabini qondirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bularning barchasi banklarning iqtisodiyotdagi rolini yanada oshirish lozimligidan dalolat beradi.
Banklarning iqtisodiyotdagi rolini oshishi yoki pasayishiga nafaqat ularning sayi harakatlari, balki milliy iqtisodiyotning rivojlanganlik darajasi va raqobatbardoshligi bevosita ta’sir qiladi. Chunki, banklar milliy iqtisodiyotdan ajralgan holda, alohida sub’ekt sifatida samarali faoliyat yuritishi mumkin emas.
Masalan, banklarning asosiy faoliyat turlaridan biri muomalaga pulni emissiya qilishini oladigan bo’lsak, muomalaga emissiya qilingan pul massasi tovar massasi bilan ta’minlangan bo’lishi lozim. Aks holda, milliy valyutaning inflyasiya darajasi oshishi bilan birga, uning sotib olish qobiliyati pasayib ketadi. Demak, muomalaga emissiya qilingan pullar tegishli tovar massasi bilan ta’minlangan bo’lishi lozim.
Bu o’z navbatida iqtisodiyotda ishlab chiqarish va tovarlar aylanmasi samaradorligi ta’minlanganligini talab etadi.
Demak, iqtisodiyotda tovar massasi va pul massasi o’rtasidagi muvozanatlikning ta’minlanishi, birinchidan, bankning iqtisodiyotdagi rolini oshirsa, ikkinchidan, milliy iqtisodiyotning samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladi. Biroq, bu muvozanatlikni ta’minlanishiga qator ob’ektiv va sub’ektiv omillar ta’sir qiladi.
Masalan, 90 yillarning oxirlarida Rossiyada, shuningdek, qator sobiq ittifoq respublikalarida, shu jumladan malakatimizda ham pullarni muomalaga chiqarish hajmi ishlab chiqarish hajmidan sezilarli darajada pasayib ketdi. Buning natijasida ishlab chiqarish jarayonida uzilishlarni vujudga kelishiga, shuningdek, xo’jalik yurituvchi sub’ektlar o’rtasida debitor – kreditor summalari miqdorining sezilarli darajada oshib ketishiga olib keldi.
Banklarning mamlakat iqtisodiyotiga ta’sirini, ya’ni ularning rolini real sektorni kreditlash munosabatlari misolida ham ko’rishimiz mumkin. Mamlakat real sektori ishtirokchilari bank kreditiga nisbatan doimiy ravishda ehtiyoji mavjud bo’lib, ushbu ehtiyoj ayniqsa, iqtisodiy inqiroz sharoitida ortib ketadi. Inqiroz sharoitida iste’mol tovarlarga nisbatan talabning hamda tovar va xizmatlar bahosining pasayishi, davlat buyurtmalari hajmining qisqarishi, debitorlarning to’lovga layoqatsizligi korxonalarda qo’shimcha moliyaviy resurslarga bo’lgan kuchli talabni paydo bo’lishiga sabab bo’ladi. Albatta, ushbu talab to’lig’icha banklarning kreditlari hisobidan qondirilishi, birinchidan, maqsadga muvofiq emas. Ikkinchidan, banklarda iqtisodiy inqiroz sharoitida ushbu ehtiyojni qondirish uchun etarli moliyaviy resurslarning taqchilligi paydo bo’ladi.
Bundan tashqari, eng muhimi banklar tomonidan berilgan kreditlarning to’liq qaytmaslik xavfi, ya’ni kredit riski vujudga keladi. Shu bois, iqtisodiy inqiroz sharoitida banklarning kreditiga talab yuqori bo’lsada, banklar kredit quyilmalari hajmini oshirishga moyillik sezishmaydi. Bu banklarning iqtisodiyotdagi rolini pasayishiga emas, balki banklar ham tijorat muassasa sifatida asosiy e’tiborini iqtisodiy manfaatdorlik olishga qaratishini, eng muhimi banklar risk asosida kredit sifatida beradigan mablag’lari o’z mablag’lari emas, balki chetdan jalb qilingan boshqa shaxslarning mablag’lari hisobiga faoliyat yuritayotganligini unutmaslik lozim.
Xulosa o’rnida ta’kidlash mumkinki, banklarning iqtisodiyotdagi roli nafaqat banklarning o’ziga, balki milliy iqtisodiyotning rivoji va raqobatbardoshligiga bevosita bog’liq. O’z navbatida, iqtisodiyotning rivojlanishi va raqobatbardoshligi mamlakatda barqaror va samarali bank tizimining tashkil etilganligi bilan bevosita bog’liqdir. Bir so’z bilan aytganda, banklar va milliy iqtisodiyot bir – biridan ayri holda rivojlanishining imkoniyati mavjud emas. Ular biri – birini to’ldirgan holda, bir – biriga o’zaro hamoxang tarzda rivojlanib va takomillashib boradigan iqtisodiy – moliyaviy sub’ektlar hisoblanadi.
Mamlakatimizning bugungi kundagi bank tizimi holati tez suratlarda o’sib bormoqda. Buning natijasida tijorat banklarining kreditlash hajmi va aholi omonatlarini qabul qilishi kengayib bormoqda. Kundan – kunga aholining banklarga ishonchi ortib borishini banklardagi aholi omonatlari hajmi o’sib borishida ko’rib borishimiz mumkin. Mamlakatimiz bank tizimini rivojlanishiga albatta mamlakatimiz rahbarining “2011-2015 yillarda respublika moliya – bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko’rsatkichlariga erishishning ustuvor yo’nalishlari to’g’risida”gi qaror talablarini bajarilishi o’z ta’sirini ko’rsatmoqda. Ushbu qarorning bajarilishini esa bank tizimimizga xalqaro reyting agentliklari tomonidan berilayotgan “barqaror” darajalarida ham ko’rishimiz mumkin.


Download 0.57 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page