Inhoudsopgave 1 Algemeen/missie 1Download 1.99 Mb.
Page4/19
Date18.10.2016
Size1.99 Mb.
#540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Rijksdiensten

Provinciale instellingen
Gemeentelijke instellingenSemi-overheids instellingen

3,0

Universiteiten

339,2

Particuliere non-profit organisaties

170,2

Bedrijfsleven

665,7

Europese gemeenschap

529,1Andere:

Overige onderwijsinstellingen


16,7

TNO

18,0

Diversen

12,8


Totaal

1785,7
mj/obp ten lasten van derden


-

percentage personele kosten van totale kosten

88%

aantal contracten, afgesloten door de faculteit of het College van BestuurTabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 9TABEL V-2: Specificatie onderzoekinspanning derde geldstroom in mj/wp


Vakgroep

WP-3

in dienst van TUE


WP-3


in dienst van der­den

WP-3


Totaal

WP-3


omvang nderzoek-

inspanning


I

9

-

9

5,5
A

3

-

3

1,6

DW

1

-

1

0,3

B&S

3

-

3

2,6

Totaal

16

-

16

10,0


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 10


TABEL VII: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (LTD/AIO); peildatum 31-12-1994

Vakgroep

Totaal aantal plaatsen

Bezette plaatsen


Vacature, inclusief lopende sollicitatie­procedures


LTD

AIO

I

12

-

12

0

A

8

-

8

0

DW

4

-

4

0

B&S

7

-

6

1

Totaal

31

-

30

1


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 12


3.8 VF-PROGRAMMA'S
3.8.1 VF-programma: TOEPASSINGSGERICHTE ANALYSE 3
VF-code: TUE.WSK.301.90.25
Programmaleiding: Prof.dr.ir. J. de Graaf

Wetenschapsgebied ISN: 1202, 1206, 2202, 2205, 2212

Wetenschapsgebied NWO: P130, P140, P170

Toepassingsgebied NABS: N070, N077, N10


3.8.2 VF-programma: BESLISKUNDE EN STOCHASTIEK 3

Programmaleiding: prof.dr. J. Wessels


Wetenschapsgebied ISN: 1207, 1208, 1209, 1203, 1206

Wetenschapsgebied NWO: P160

Toepassingsgebied NABS: N083
3.8.3. VF-programma: DISCRETE STRUCTUREN 3
VF-code: TUE.WSK.303.90.25
Programmaleiding: prof.dr. A.E. Brouwer, prof.dr. A.M. Cohen, prof.dr.ir. H.C.A. van

Tilborg (Wsk/I), prof.dr.ir. J.P.M. Schalkwijk (E)


Wetenschapsgebied ISN: 1204, 1299 Discrete Wiskunde, 3325

Wetenschapsgebied NWO: P110, T 180

Toepassingsgebied NABS: N025

3.8.4. VF-programma: PROGRAMMEREN
VF-code: TUE.INF.301.90.26
Programmaleiding: dr.ir. C. Hemerik, prof.dr. R.C. Backhouse, dr. A. Kaldewaij, dr. R.R. Hoogerwoord
Wetenschapsgebied ISN: 1101, 1203, 3304

Wetenschapsgebied: P110

Toepassingsgebied: N076, N070, N10
3.8.5. VF-programma: PARALLELLISME
VF-code: TUE.INF.302.90.26
Programmaleiding: prof.dr. M. Rem, prof.dr. J.C.M. Baeten
Wetenschapsgebied ISN: 1101, 1203, 3304

Wetenschapsgebied NWO: P110

Toepassingsgebied NABS: N076, N077, N070, N10
3.8.6 VF-programma: INFORMATIESYSTEMEN 2
VF-code: TUE.INF.303.90.26
Programmaleiding: prof.dr.ir. J.C. Wortmann (Bdk/BISA); prof.dr. K.M. van Hee (WskI/I), prof.dr.ing. D.K. Hammer (WskI/I); prof.dr. J. Wessels (WskI/B&S)
Wetenschapsgebied ISN: 1203, 1207, 3304

Wetenschapsgebied NWO: P170, P160, S190

Toepassingsgebied NABS: N083, N076, N070, N10
3.9 OVERIGE PROGRAMMA'S EN OF THEMA'S (NIET-VF)
3.9.1 Project: Computers In Mathematical Education.
Reeds vele jaren wordt aan de TUE bij het service onderwijs in de wiskunde onderzoek gedaan hoe op een verantwoorde wijze computers en software in dit onderwijs geïntegreerd kunnen worden. Dit is een terrein waar nog zeer weinig ervaring mee is, in tegenstelling tot de meer traditionele wiskunde cursussen, die een ontstaansgeschiedenis van vele decennia hebben. Om de ervaringen met het gebruik van computers in het onderwijs te kunnen bunde­len is in 1991 het project Computers in Mathematical Education opgezet.

In het jaar 1994 is gewerkt op de gebieden analyse, statistiek en computer algebra en ­zijn de mogelijkheden voor computergebruik bij Lineaire algebra verder geïnventariseerd.


Daarnaast is actief meegewerkt aan een aantal landelijke activiteiten op het gebied van computers in het wiskunde onderwijs. Ook zijn bijdragen geleverd aan een aantal internatio­nale conferenties, vaak op uitnodiging.
3.10 ONDERZOEKSINSTITUTEN
3.10.1 Instituut Wiskundige Dienstverlening
Het jaar 1994 werd gekenmerkt door een sterke intensivering van de contracten tussen het IWDE en de ontwerpersopleiding "Wiskunde voor de Industrie" (WvdI). Deze twee facul­teitsonderdelen zijn vrij kort na elkaar gestart met de bedoeling WvdI-cursisten te laten profiteren van de ervaringen opgedaan tijdens het uitvoeren van IWDE-projecten. Dat is dit jaar in toenemende mate in de praktijk gebracht. WvdI-cursisten hebben in het kader van het modelleringscolloquium gewerkt aan zowel afgeronde als nog lopende IWDE-projecten. Op deze manier maken zij reeds in een vroeg stadium van de opleiding kennis met de communicatieproblemen die altijd optreden als wiskunde toegepast wordt in een industriële omgeving.
Wat betreft de acquisitie is er op verschillende manieren bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van contractresearch binnen de faculteit. Om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te bereiken is contact onderhouden met de Innovatiecentra (IC). Tot nu toe levert deze acquisitielijn weinig op. Niet duidelijk is of de IC's geen wiskundig georiënteerde

vragen krijgen uit het MKB of dat de IC-medewerkers deze niet herkennen.


Het organiseren van cursussen met open inschrijving heeft dit jaar vrijwel stil gelegen. Vanwege de lichte economische recessie was er een algehele malaise waar te nemen bij instanties die commerciële cursussen organiseren. Voor 1995 lijkt de cursusmarkt echter weer aan te trekken.
Er is gewerkt aan een aantal zeer diverse contractresearchprojecten. De verdeling over de vakgebieden is ruwweg: coderingstheorie 2, analyse 6, statistiek 3, databases 1.
De herhuisvesting van de faculteit in het hoofdgebouw heeft ook voor het IWDE het positieve gevolg gehad, dat de communicatie met de gehele faculteit veel directer is geworden.
3.11 Vakgroepenoverzicht
3.11.1. Vakgroep DISCRETE WISKUNDE (DW)
VF-programma:

• TUE.WSK.303.90.25 Discrete Structuren 3


Thema's en voortgang thema's buiten de VF

• Didaktiek. De training en begeleiding van de Nederlandse deelnemers aan de Inter­nationale olympiade werd verzorgd.

• In mei 1994 is op een aantal scholen in de regio Eindhoven bij wijze van experi­ment de Kangoeroe wiskundewedstrijd voor leerlingen van 13-14 jaar georgani­seerd. Er is een begin gemaakt met de organisatie voor de landelijke Kangoeroe­wedstrijd in 1995.

• De problem soloving groep van universitaire wiskundestudenten A.N.'t Woord is in 1994 8 keer bijeen geweest in Eindhoven en heeft 100 oplossingen ingestuurd. In 1994 is een oplossing gepubliceerd.

• O.P. Lossers. In 1994 zijn vier oplossingen van onze problem solving group met publicatie gehonoreerd. De groep kwam regelmatig bij elkaar met gemiddeld zeven deelnemers uit alle vakgroepen. Er werden 56 oplossingen verzorgd.
Wetenschapsgebied ISN: 1299 discrete wiskunde, 1204, 3325, 5801

Wetenschapsgebied NWO: P110, T180, S270

Wetenschapsgebied NABS: N025, N10, N081
3.11.2 Vakgroep ANALYSE (A)
VF-Programma's:

• TUE.WSK.301.90.25 Toepassingsgerichte Analyse 3


Thema's buiten de VF

• Veldentheorie en Clifford analyse.

• Mathematische (niet-equidistante) sampling theorie.

• Asymptotisch probleem. Toepassing van de `buizenmethode' op een klasse van

integro-differentiaal-vergelijkingen.

• Differentiaalvergelijkingen in de materiaalkunde en de continuumsmechanica.

• Chaostheorie en tijdreeksanalyse

• Aero-akoestiek

• Modellering van polymeerstroming

• SOBU-project Golden Ten: deterministische en stochastische analyse van het Golden Ten spel en soortgelijke kansspelen.


Service

Kortlopend onderzoek naar aanleiding van vragen op het gebied van in de vakgroep vertegenwoor­digde disciplines; met name op het gebied van de mechanica, de toegepaste analyse, de numerieke wiskunde en de numerieke programmatuur.

Expliciet kunnen genoemd worden: het werken aan problemen samenhangend met numerie­ke freeskopbesturing (Philips CFT) en kort onderzoek aan niet-lineaire periodieke differentiaalvergelij­kingen ten behoeve van de faculteit T.

Verder wordt er substantiële steun verleend aan het IWDE, zowel in de vorm van serviceon­derzoek als ook ondersteuning bij implementeren en programmeren.


Samenwerkingen

• Met de vakgroep Econometrie van de KUB (in SOBU-project) i.v.m. promotie­onder­zoek Golden Ten.

• Met Nat.Lab Philips, 2e fase IWDE-afstudeerproject 'damage-theorie' in 1994 afgerond. De bestudering van dit onderwerp is voortgezet als promotieproject: 'damage en scheurvoortplanting in brosse materialen'.
Met Philips Nat.Lab 2 promotieprojecten:
- eindige-elementen methode analyse van contact tussen tape en interface in een recorder is in 1994 afgerond.
- brosse breuk en scheurvoortplanting (spec. in beeldscherm van TV's) wordt voortgezet (waarschijnlijk afronding in 1995).

• Met vakgroep WFW (TUE) de 2 promotieprojecten:


- micromechanische modellering van composiete materialen:
- simulatie van folieblaasproces voor polymeersmelten, zijn in 1994 afgerond met een promotie.

• Met RUG 1, het promotieproject:


- sterkte en stijfheid van hoge-druk slangen, is in 1994 afgerond met een promotie.

• Met DOW-Chemical Terneuzen; een 2e fase IWDE-afstudeerproject 'Flow instabili­ties in polymer extrusion processes', is in 1994 afgerond; verdere samenwerking in promotieproject plus service-onderzoek (i.s.m. IWDE).

• Met de vakgroep Theoretische Natuurkunde TUE, op het gebied van de grondsla­gen voor de quantummechanica i.h.b. de operatorentheorie. Samenwerking bestaat o.m. uit medebe­geleiding van een promovendus op genoemd gebied.

• Met de vakgroep Warmte en Stroming (N): Contourdynamica bij 2D-wervels.

• Op het gebied van de Wigner­-distributie­­ en de Heisenberg-groep wordt samenge­werkt met het Philips Natuurkundig Laboratorium.

• Met het Nat.Lab. Philips, wisselende projecten in verband met afstudeerders.

• Met de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde TUE een promotieprojekt (dynami­ca, verbranding, stro­ming).

• Met Fysische Technologie TUE (promotieonderzoek ten aanzien van kleivorm­lin-

gen).

• Met de Dienst grondwatervoorziening TNO-Delft.• Met Philips CFT op het gebied van halfgeleiders en numerieke freeskopbe­sturing.

• ELDIM - electrochemisch boren

• TNO Delft - multibodysystemen

• TNO TPD - modelleren van glas

• Philips glas - stralingsproblemen; morfologie tv schermen

• Argonne (Illinois) - parallelle methode voor parameter schatting

• Gastec - modelleren van aardgas branders.

• KIWA


• Verenigde Nederlandse glasfabrieken, Maastricht

• Shell Rijswijk - mengsels in pijpen

• OCIAM (Oxford): kruipstromingen (glas)

• Johan Enschede

• Technomathematik (Kaiserslautern): warmteoverdracht door straling

• Met MBD-Purmerend; service-onderzoek naar spaakspanningsmeter plus spaken­spanmachine voor fietswielen (via IWDE).

• Met DAZON-Maastricht; service-onderzoek naar modellering van vogelschrikkanon (via IWDE).
Wetenschapsgebied ISN: 1202, 1206, 2202, 2205, 2212

Wetenschapsgebied NWO: P130 , P140, P170, P190, P200

Toepassingsgebied NABS: N070, N077, N025, N10
3.11.3 Vakgroep BESLISKUNDE EN STOCHASTIEK (B&S)
VF-Programma's:

• TUE.WSK.301.90.25 Toepassingsgerichte Analyse 3

• TUE.WSK.302.90.25 Besliskunde en Stochastiek 3

• TUE.INF.303.90.26 Informatiesystemen 2


Thema's en voortgang thema's buiten de VF
• Probleem-oplossen. Er werden (deels in het kader van `O.P. Lossers') enkele proble­men uit wiskundetijdschriften opgelost en ingestuurd; een deel werd gepubli­ceerd.

• Kroonwielvertanding. Ir. M. Peerdeman verricht onder leiding van prof.dr.ir. M.J.W. Schouten promotieonderzoek. Dr. D.A. Overdijk is als copromotor betrok­ken bij dit onderzoek. De resultaten moeten inzicht verschaffen in de levensduur en de geluids­productie van de kroonwieloverbrenging. Het project levert nu al royal­ties op die in eerste instantie naar de financier STW gaan.

• Er werd een bijdrage geleverd aan het thema "Computergebruik in het wiskunde­onderwijs".
Het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten financierde in 1994 2 projekten:

• Aanpassingsprocessen in rantsoeneringseconomieën. Uitvoerder drs. P.J.J. Herings. projektleiders dr. J. van Geldrop en dr. A. Talman; dit wordt afgerond in juni 1995.

• Milieu en economische groei. Uitvoerder drs. ing. N.Vellinga. Projektleiders dr.C.

Withagen en prof.dr.A. de Zeeuw. Projekt loopt tot eind 1995.


Consultatie en service.

Kortlopend onderzoek naar aanleiding van vragen op het gebied van in de vakgroep vertegenwoor­digde disciplines.

Statistische consultatie in het kader van het Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindho­ven.

Huijberts was tijdelijk gedetacheerd bij het CWI voor onderzoek in het kader van het EC-project DRIVE II: regeling van verkeersstromen.

Samenwerkingen

• Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven.


Wetenschapsgebied ISN: 1207, 1208, 1209

Wetenschapsgebied NWO: P140, P160, P170, P110

Toepassingsgebied NABS: N083, N070, N043, N10
3.11.4 Vakgroep INFORMATICA (I)
VF-programma's:

• TUE.INF.301.90.26 Programmeren

• TUE.INF.302.90.26 Parallellisme

• TUE.INF.303.90.26 Informatiesystemen 2


Overige programma's en/of thema's (niet-VF)

Voor zover onderzoek buiten de VF-programma's wordt gedaan, is dit niet in program­ma's en/of thema's gebundeld en beschreven.4.1 Ondersteuning en beheer
De ondersteunings- en beheersactiviteiten binnen de faculteit Wiskunde en Informatica zijn relatief eenvoudig gestructureerd. Deze activiteiten zijn in twee hoofdgebieden in te delen:

a) activiteiten voortkomend uit het gebruik van computers, deze zijn vakinhoudelijk van aard;

b) activiteiten ter ondersteuning van de primaire processen, niet vakinhoudelijk van aard, erop gericht om deze processen optimaal te laten verlopen.

De activiteiten van categorie a) vinden voornamelijk binnen de vak- en werkgroepen plaats, direct verbonden aan onderwijs en onderzoek en kunnen omschreven worden als ontwerp en bouw van programmatuur en systemen.

De activiteiten van categorie b) zijn geconcentreerd in het bureau van de faculteit, behalve de secretariële ondersteuning die ook in de vak- en werkgroepen wordt verzorgd.
Voor ondersteuning en beheer doet de faculteit geen specifiek beroep op de centrale diensten van de TUE.
De ondersteuning in categorie a) vindt plaats door wetenschappelijk programmeurs en sys­teemontwikkelaars. In 1994 is in de omvang daarvan geen wezenlijke verandering opgetre­den.
De ondersteuning van categorie b) valt in een aantal elementen uiteen. De belangrijkste daarvan zijn beleidsvoorbereiding, beheer van personeel, financiën en materieel, en secretarië­le ondersteuning.
4.2 Personeelsbeleid
In het licht van de financiële vooruitzichten heeft de faculteit Wiskunde en Informatica medio 1993 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van strategisch beleid; gerelateerd aan een begroting van 19.7 miljoen (1993) werd een structureel tekort voorzien oplopend tot  4.7 miljoen in 1997. Vertaald in formatie­plaatsen zou dat - bij ongewijzigd beleid - een teruggang van ruwweg 45 arbeids­plaatsen betekenen op een totaal bestand van 195.

Voor het tekort zijn verscheidene oorzaken aan te wijzen:

- de teruglopende studentenaantallen op de TUE

- de bezuinigingen van het Ministerie

- de wijziging door de UR van het toewijzingsmodel

De probleemstelling impliceert dat het beleid van de faculteit zodanig omgebogen dient te worden dat dit resulteert in kostenverlaging en/of inkomstenver­hoging.

Eind 1993 heeft het bestuur taakgroepen ingesteld om ideeën te genereren die kunnen bijdra­gen aan het te bereiken doel.

De taakgroepen hebben de volgende suggesties gedaan: kostenverminde­ring, verhoging van de instroom van studenten, behoud/ver­groting van de omvang van het te leveren service-onderwijs, structurele verlaging van de inspanning op het gebied van onderwijs, efficiency­verbetering op het gebied van bestuur en beheer, de mogelijkhe­den tot verwerving van andere dan 1e geldstroominkomsten.

Op basis van financiële berekeningen en de ideeën van de taakgroepen is een Raamplan ontwikkeld.

Het Raamplan is als uitgangspunt voor het strategisch beleid van de faculteit geaccepteerd door de Faculteitsraad op 11 april 1994. Het is opgenomen in het aan het College van Bestuur

toegezonden Ontwikkelingsplan 1995-1998 van de faculteit.

Het Raamplan geeft aan wat in kwantitatieve termen de doelstellingen zijn. Op het gebied van onderwijs en onderzoek zullen inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden die ook directe gevolgen zullen hebben voor het personeelsbestand (waaronder het leerstoelen-/uhd plan), de inrichting van de organisatie, dienstverlening en infrastructuur.

Voor de uitwerking en daarmee de strategische keuzes zijn drie commissies aan het werk geweest; voor de sector Wiskunde, voor de sector Informatica en voor het obp.

Na de zomer is de Meerjarenraming 1996-2000 aan de commissies ter hand gesteld.

In het Raamplan werd als richtjaar 1997 genomen. Uit de Meerjarenraming 1996-2000 bleek dat er ook voor latere jaren nog een aanzienlijke krimp is te verwachten. Deze bijgestelde raming is als randvoorwaarde meegenomen in de verdere uitwerking.

De strategiegroep Wiskunde heeft november vorig jaar gerapporteerd. De rapporten m.b.t. de sector Informatica en het Obp worden begin 1995 ingewacht. In 1995 zal besluitvorming plaatsvinden.

Numerieke gegevens m.b.t. het personeelsbestand van de faculteit treft u aan in het Sociaal Jaarverslag.
4.3 Apparatuurbeleid
In 1994 is voortgegaan met de verdere invoering van UNIX werkstations bij medewerkers op de werkplek. Hiertoe zijn in totaal 14 SUN werkstations aangeschaft waarvan 4 stuks voor de Ontwerpers Opleiding Technische Informatica. Naast deze werkstations zijn 2 nieuwe UNIX file servers van SUN aangeschaft. De totale aantallen SUN werkstations en file servers zijn hiermee op 144 respectievelijk 11 gekomen. Naast deze werkstations zijn in 1994 ook nog 12 X terminals aangeschaft t.b.v. UNIX gebruikers. In 1994 heeft de faculteit in totaal 5 UNIX

werkstations van Silicon Graphics aangeschaft. Deze werkstations worden ingezet bij de groep Numerieke Wiskunde.

In 1994 heeft de faculteit in totaal 42 80486 PC's aangeschaft. Een groot aantal hiervan was bedoeld ter vervanging van de PC AT apparatuur van de secretariaten en het bureau. Het ligt in de bedoeling dat de secretariaten gebruik gaan maken van MS Windows applicaties, voornamelijk gericht op kantoorautomatisering.

Voor de uitvoering van de plannen in 1994 is naast de reguliere budgetten gebruik gemaakt van het faculteitsfonds, de vakgroepsfondsen en enkele projecten.


4.4 Huisvesting
De in 1992 voorziene nieuwbouw voor de faculteit bij het Dommelgebouw voor uitbreiding van de ons ter beschikking staande ruimte heeft door een beslissing van het College van Bestuur een andere bestemming gekregen. De plannen zijn in die zin gewijzigd dat de facul­teit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen in deze nieuwbouw en in het Dommelge­bouw gehuisvest zal worden. Vervolgens kan onze faculteit over de daarvoor vrijgekomen ruimte in het Hoofdgebouw beschikken. In het najaar van 1993 is gestart met de verbouwing en deze is in de herfst van het verslagjaar gereed gekomen. De verbouwing betrof: het bou­wen van 14 nieuwe kamers, uitbreiding en herinrichting van de bibliotheek, inrichting van een nieuwe lounge, inrichting van drie computerruimtes, afstudeerzaal en ruimtes voor de ontwer­persopleiding 'Wiskunde voor de Industrie', de verbouwing van een aantal grote kamers tot meer kleinere kamers. In de herfst is begonnen met een grote schilderbeurt. Het CvB heeft hiervoor kfl 300 beschikbaar gesteld.

In november zijn de nieuwe bibliotheek en lounge feestelijk geopend.5. Exploitatierekening 1994

In het licht van de sombere financiële vooruitzichten heeft de faculteit Wiskunde en Informa­tica medio 1993 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van strategisch beleid; gerelateerd aan een begroting van 19.7 miljoen (1993) wordt een structureel tekort voorzien tot 4.7 miljoen in 1997. Vertaald in formatieplaatsen zou dat - bij ongewijzigd beleid - een teruggang van ruwweg 45 arbeidsplaatsen betekenen.

Voor het tekort zijn verscheidene oorzaken aan te wijzen: de teruglopende studenten­aantal­len op de TUE enerzijds en de bezuinigingen van het Ministerie anderzijds zijn belangrijke faktoren in de teruggang. Daarnaast is er door de UR een wijziging in het toewijzingsmodel aangebracht waar opleidingen met kleine studentenaantallen nadeel van ondervinden.

E.e.a. impliceert dat het beleid van de faculteit zodanig omgebogen dient te worden dat dit resulteert in kostenverlaging en/of inkomstenverhoging.


5.1. Baten
5.1.1 Rijksbijdrage exploitatie en overige centrale middelen.

De initiële toewijzing 1994 was 1,6 mƒl lager dan de initiële toewijzing 1993.

Deze vermindering werd onder meer veroorzaakt door de afschaffing van de vaste voet in IAM (kƒl 633) en de teruggang van de inkomsten voor het service-onderwijs (kƒl 800).
Van de totale rijksbijdrage werd kƒl 17.006 aangewend voor de personele lasten en kƒl 3.236 voor de overige lasten.
|De teruggang van de rijksbijdrage wegens afschaffing van de vaste voet, werd in 1994 door het College van Bestuur aangevuld vanuit centrale middelen.
Voor de onderzoeksscholen EIDMA en IPA werden resp. een subsidie verkregen van kƒl 415 en kƒl 200. Voor de stimulering van tweede geldstroomonderzoek werd een bijdrage verkregen van kƒl 100.
5.1.2 Werk voor derden 2e geldstroom.

In 1994 werd van NWO een stimulanssubsidie verkregen voor de onderzoekschool EIDMA.


De totale subsidie bedraagt kƒl 925 voor 2 jaren. De totale uitgaven in het eerste jaar (1994) bedroegen kƒl 205.
5.1.3 Werk voor derden 3e geldstroom.
De inkomsten personele lasten in het kader van de 3e geldstroom werden voor 1994 geraamd op kƒl 996. De werkelijke inkomsten personele lasten bedroegen kƒl 1.036.
De inkomsten overige lasten 3e geldstroom werden als p.m. - post in de begroting opgeno­men. De werkelijke inkomsten overige lasten, inclusief dotaties aan derde geldstroom reserves ad kƒl 505, bedroegen kƒl 749.
5.1.4 Overige baten.
De opbrengst verkoop leermiddelen bedroeg kƒl 84 (begroot kƒl 104). De inkomsten wegens overige werkzaamheden voor derden bedroegen kƒl 128. Dit laatste bedrag werd toege­voegd aan de 3e geldstroomreserves van de faculteit.

5.1.5 Doorberekening interne dienstverlening.


Voor de ontwerpersopleidingen Wiskunde voor de Industrie en Technische Informati­ca werd vanuit het IVO een bijdrage ontvangen van kƒl 908. De vergoeding van faculteit Techni­sche Bedrijfskunde wegens de bijdrage aan de ontwerpersopleiding Logistieke Besturings­systemen bedroeg kƒl 192. Wegens detachering van perso­neelsleden binnen de TUE werd een vergoe­ding van kƒl 160 ontvangen.

5.2. Lasten


5.2.1 Personeelslasten.

Ook in 1994 heeft de faculteit geld van de rijksbijdrage afgezonderd voor de aanstel­ling van extra AIO's, Postdocs/Research fellows en korte kontrakten.

Het beschikbare budget bedroeg kƒl 1.000. De uitgaven bedroegen kƒl 1.321.
Begroting Realisatie

Formatie WP (exclusief formatie AIO's)

sektor Wiskun­de 64,2 fte 61,4 fte

sektor Informatica 47,6 fte 44,5 fte

IWDE 2,2 fte 2,2 fte


Gezien de sombere financiële vooruitzichten werd in de loop van 1994 de aanstel­ling van studentassistenten afgeschaft. E.e.a. resulteerde in een budgetvoor­deel van kƒl 103.
Begroting Realisatie

Formatie OBP

sektor Wiskunde 14,9 fte 13,9 fte

sektor Informatica 15,9 fte 15,1 fte

bureau van de faculteit 17,7 fte 18,4 fte


Van de formatie van het bureau van de faculteit werd 1,0 fte gedetacheerd bij het bureau van de universiteit, de inkomsten in verband met deze detacheringen zijn opgenomen onder de post 'doorberekening interne dienstverlening'.
De kosten van de totale formatie werden begroot op kƒl 17.626, de realisatie geeft een uitkomst van kƒl 17.543.
De uitgaven wegens overige personeelslasten vielen kƒl 153 lager uit dan begroot. Vooral de posten wervingskosten, reiskosten woon-werkverkeer/verhuizingen en studiekosten waren beduidend lager dan voorzien.
5.2.2 Overige lasten.

Begroting Realisatie

Uitgaven overige lasten (kƒl)

- eerste geldstroom 5.706 5.201

- tweede + derde geldstroom 639 578

Totaal 6.345 5.779

De post specifieke kosten is als volgt nader onder te verdelen:

interne dienstverlening 2.572 2.515

overige specifieke kosten 2.970 2.279

Totaal 5.542 4.794
De uitgaven wegens interne dienstverlening betreft voornamelijk de kosten repro, doorbere­kening vanuit het Rekencentrum, en kosten i.v.m. de verbouwing van het hoofdgebouw.

De post overige specifieke kosten is inclusief een subsidie voor de onderzoekschool EIDMA (kƒl 415) en een opstartsubsidie voor de onderzoekschool IPA (kƒl 200). De uitgaven voor bovenstaande onderzoekscholen bedroegen kƒl 30. Het restant van de opstartsubsidie voor EIDMA en de stimuleringssubsidie post-doc beleid, resp. kƒl 35 en kƒl 13, dient tezamen met de restant-subsidies onderzoekscholen geoormerkt te worden voor 1995.

5.3. Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat is als volgt opgebouwd:

Exploitatieresultaat personele lasten kƒl - 175

Exploitatieresultaat overige lasten kƒl - 1.038

Totaal kƒl - 1.213

5.4. Reserves


5.4.1 Onttrekkingen reserves

Ter financiering van de exploitatierekening werd kƒl 3.476 aan de reserves van de faculteit onttrokken. Deze onttrekkingen werden als volgt ingezet:

- exploitatierekening personele lasten kƒl 887

- verbouwing hoofdgebouw kƒl 1.300

- extra investeringen en reizen 1994 kƒl 460

- Inzet saldo 1993 personele lasten kƒl 191

overige lasten kƒl 638
5.4.2 Dotaties reserves

Voor 1994 werd een bedrag van kƒl 418 begroot wegens dotaties aan derde geldstroom-reserves. De uitkomst 1994 bedroeg kƒl 631.

5.4.3 Exploitatieresultaat na onttrekkingen en dotaties reserves

Het exploitatieresultaat personele lasten na onttrekkingen en dotaties reserves bedraagt kƒl 903. Dit is inclusief een inzet vanuit facultaire reserves van kƒl 718 in verband met een begroot tekort voor 1994.

Als restant van de stimulanssubsidie voor het postdoc-beleid dient van het saldo kƒl 43 doorgeschoven te worden naar het boekjaar 1995, de stimulans­subsidie tweede geld­stroom projekten ad kƒl 100 zal ook pas volgend jaar besteed worden.

Na verrekening van bovenstaande resteert een vrij besteedbaar exploitatiesaldo perso­nele lasten van kƒl 42.

Het exploitatieresultaat overige lasten na onttrekkingen en inzet reserves bedraagt kƒl 729. Dit is inclusief een aanvullende subsidie van het College van Bestuur voor de onderzoek­school EIDMA (kƒl 415) en een opstartsubsi­die voor de onderzoek­school IPA (kƒl 200). De uitgaven voor bovenstaande onderzoeksscholen bedroegen in 1994 kƒl 35.
Ook de volgende saldi zijn geoormerkt:

restant budget voor aanschaf van apparatuur kƒl 126

restant subsidie postdoc-beleid kƒl 13

restant opstartsubsidie EIDMA kƒl 35

het restant reisbudget vakgroepen kƒl 71
De verbouwingswerkzaamheden van het hoofdgebouw zijn inmiddels afgerond. Het schilder­werk, waarvan de kosten geschat worden op kƒl 300 zal in 1995 in rekening gebracht worden. In de begroting 1994 waren deze kosten reeds voorzien.
Na verrekening van bovenstaande posten resteert een negatief saldo van kƒl 467.
Van het berekende exploitatieresultaat na onttrekkingen en inzet reserves ad kƒl 1.632, resteert na verrekening van alle geoormerkte posten, een negatief saldo ter grootte van kƒl 425.

5.5. Overige financiële gegevens


5.5.1 Algemene bedrijfsreserve.

Het saldo van de algemene bedrijfsreserve werd aangewend voor de financiering van de verbouwing van het hoofdgebouw ( kƒl 1.300) en de afdekking van te verwachten tekorten op de exploitatierekening personele lasten (kƒl 718).


5.5.2 Resultaat boekjaar.

Van het resultaat boekjaar 1993 werd kƒl 849 ingezet ten behoeve van de exploita­tiereke­ning 1994 en kƒl 87 overgeboekt naar de derde geldstroomreserves. Ter aflos­sing van de lening uit het apparatuurfonds werd kƒl 351 aangewend.


5.5.3 Derde geldstroomreserve.

De toename van de derde geldstroomreserves was het gevolg van een overboeking van kƒl 87 ten laste van de algemene bedrijfsreserve.

In het boekjaar 1994 waren de onttrekkingen gelijk aan de dotaties: kƒl 631.
EXPLOITATIEREKENING 1994 (kfl)
1e gs 2e gs 3e gs Totaal
LASTEN
Personele lasten 19.371 136 963 20.470
Overige lasten 5.201 329 249 5.779

---------- ---------- ---------- ----------

24.572 465 1.212 26.249
BATEN
Personele lasten 19.138 121 1.036 20.295
Overige lasten 3.376 396 969 4.741

---------- ---------- ---------- ----------

22.514 517 2.005 25.036
EXPLOITATIERESULTAAT
Personele lasten  233  15 73  175
Overige lasten  1.825 67 720  1.038

---------- ---------- ---------- ----------

 2.058 52 793  1.213

RESERVES
Onttrekkingen reserves

personele lasten 1.078 1.078
Onttrekkingen reserves

overige lasten 2.389 9 2.398


Dotaties reserves 631 631
Exploitatieresultaat na

onttrekkingen en

dotaties reserve 1.409 52 171 1.632
OVERIGE FINANCIELE GEGEVENS 1993 1994Download 1.99 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page