Inhoudsopgave 1 Algemeen/missie 1


Restant exploitatieresultaat 1991 en 1992 2.557 539Download 1.99 Mb.
Page5/19
Date18.10.2016
Size1.99 Mb.
#540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Restant exploitatieresultaat 1991 en 1992 2.557 539

Restant exploitatieresultaat 1993 1.188


Derde geldstroomreserve 2.677 2.725

-------- --------


5.234 4.452
Exploitatieresultaat na inzet reserves 2.121 1.632

-------- --------


Totaal 7.355 6.084

===== =====

Stand apparatuurvoorziening  351 0
Stand voorziening wachtgeld 66 18

Verplichtingen per 31.12.1994:

Restant subsidie postdoc's/research fellows 56

Stimulanssubsidie 2e geldstroomonderzoek 100

Restant opstartsubsidie EIDMA 35

Restant opstartsubsidie IPA 165

Restant stimulanssubsidie EIDMA 415

Restant reisbudget vakgroepen 71

Restant budget apparatuur 126

--------

968
De afrekening van het schilderwerk van het hoofdgebouw

zal pas in 1995 plaatsvinden. De kosten worden geschat 300


Stand reserve ITDP 222

--------
Totaal aangegane verplichtingen 1.490


Nader te besteden bedrag 4.594

=====BIJLAGE A

VOORTGANG ONDERZOEK

1.1 VF-programma: TOEPASSINGSGERICHTE ANALYSE 3

VF-code: TUE.WSK.301.90.25


Programmaleiding: Prof.dr.ir. J. de Graaf

Wetenschapsgebied ISN: 1202, 1206, 2202, 2205, 2212

Wetenschapsgebied NWO: P130, P140, P170

Toepassingsgebied NABS: N070, N077, N10


Beknopte inhoudelijke beschrijving van het programma.
Het programma bestaat uit vier deelprojecten met als korte omschrijving:

1. Modellen en methoden in fysica en techniek.

2. Numerieke analyse.

3. Speciale topologische vectorruimten.

Evolutievergelijkingen.

4. Kwantitatieve systeemtheorie.


Binnen bovengenoemde projecten werd aan de volgende onderwerpen gewerkt:
1. Modellen en methoden in fysica en techniek.

- Elektromagnetisme, golfvoortplanting en diffractietheorie.

- Interacties tussen thermo-elastische en elektromagnetische velden in continue media.

- Problemen die in een industriële context een rol spelen met name op het gebied van

­warmte-overdracht, vrije randen en druppelvorming.

- Analytisch en numeriek onderzoek aan niet-lineaire visco-elastische vloeistoffen en

polymeren.
2. Numerieke analyse.

- Contourdynamica.

- Numerieke simulatie van verbrandingsprocessen.

- Stroming door koelingsgaten.

- Drogen van klei.

- Eindige elementenmethoden.

- Meerroostermethoden.

- Numerieke stromingsleer, detonatie.

- Differentiaal algebraïsche vergelijkingen.
3. Evolutievergelijkingen/Speciale Topologische Vectorruimten.

- Analyticiteitsgebieden van fractionele machten van de anharmonische oscillator operator.

- Elliptische operatoren op Lie-groepen

- Gelfand-Shilov-ruimten in meerdere variabelen.

- Evolutievergelijkingen in limieten van Banachruimten.

- Algebraïsche aspecten van partiële differentiaalvergelijkingen.


4. Kwantitatieve systeemtheorie.

- H∞-optimaliseringsproblemen voor lineaire tijdsinvariante systemen.

- Robuuste regelaars voor tijdsinvariante systemen.

- Numerieke methoden voor optimale besturingsproblemen.

- Numerieke methoden in de lineaire systeemtheorie.

- Algebraïsche methoden voor systemen met vertragingen.

- Besturing van niet-lineaire systemen.

- Algemeen evenwicht in oneindigdimensionale economiën.


Voortgang van het onderzoek
Project 1: Modellen en methoden in fysica en techniek.

Het onderzoek van de geometrie van de schouder van een verpakkingsmachine is afgerond met het schrijven van een artikel. Dit onderzoek is verricht in samenwerking met het IWDE naar aanleiding van vragen vanuit de industrie. Met gebruik van methoden uit de differenti­aalmeetkunde is het gelukt een complete analytische beschrijving van de schoudergeometrie te geven. Tevens is een numeriek schema ontwikkeld voor de berekening van de zgn. buig­kromme zodanig dat de schouder aan vereiste specificaties voldoet. Inmiddels is het artikel geaccepteerd voor publicatie in SIAM Review, waar het zal verschijnen in de rubriek Case Studies from Industry.


Het globale onderzoek op het gebied van de magneto-elastische stabiliteit­ dusver is als een review-paper verschenen in the Proceedings of the joint Polish-Japanese Seminar 1993.

Een tweetal artikelen in samenwerking met Prof. B. Maruszew­ski, Poznan, zal in 1995 verschijnen in de Proceedings van een IUTAM-Symposium over golven in vaste media; een derde artikel zal, in herziene vorm, ter publicate worden aangeboden aan een internationaal tijdschrift.

Het promotie-onderzoek naar niet-lineaire visco-elastische stromingen is gespecialiseerd in de richting van polymeerstromingen, meer speciaal van instabiliteiten die optreden bij de extru­sie van polymeermelts. Een artikel betreffende "Stability points of the Poiseuille flow for a KBKZ-fluid" is geaccepteerd voor publicatie (in 1995). Over dit onderwerp is een voordracht gehouden op ECMI 94, en een artikel hierover zal verschijnen in de Proceedings. Aangaande dit onderzoek bestaan, mede via de IWDE, intensieve contacten met DOW-Benelux, Terneu­zen.

Een verdergaande samenwerking, gesubsidieerd door DOW, is in voorbereiding. Verder waren er op dit gebied contacten, binnen het Stevin Centre, met de Polymeergroep van WFW-TUE; een tweetal promotieprojecten (beide afgerond in 1994) werd begeleid.

In het SOBU-project 92F: "Golden Ten", (is. KUB) is de experimentele fase afgerond; hiervan is een uitgebreid intern (KUB-)rapport verschenen. Een artikel betreffende de analyti­sche (mechani­sche) aspecten is afgerond en zal ter publicatie worden aangeboden; tevens is hier een RANA-rapport van gemaakt.

Er is begeleiding van het onderzoek op het gebied van "Damage en scheurvoortplanting in brosse materialen", uitgevoerd binnen het Philips Nat.Lab.

Binnen dit project lopen momenteel een tweetal promotie-onderzoeken; het eerste zal waar­schijnlijk in 1995 worden afgerond; het tweede is in 1994 opgestart als een promotie op ontwerp als vervolg op een eerder bij het Nat.Lab. plaatsgevonden IWDE-afstudeerproject.

Bij een promotie-onderzoek naar de sterkte van hoge-drukslangen aan de RUG werd als co-promotor opgetreden, terwijl begeleiding plaatsvond bij een promotie-onderzoek naar tape-scanner contacten in video-recorders, dat plaatsvond aan het Philips Nat.Lab. Beide projecten werden in 1994 afgerond.

Project 2: Numerieke analyse.

In 1994 werd het onderzoek naar visceus sinteren ten dele afgerond met een promotie (Van de Vorst, STW). Onderzoek naar kruipstromen zoals deze zich bij het modelleren van glasvormings­processen voordoen, is echter voortgezet en wel op ruimere schaal. Een tweetal post docs (één gefinancierd door HCM) werkten op het gebied van mesocel compacten en effect van warmtestra­ling respectievelijk. Een stagiair is begonnen met een opdracht uit de industrie (verpakkingsglas).


Het onderzoek naar differentiaal-algebraïsche vergelijkingen vordert gestaag. Er zijn resulta­ten geboekt ten aanzien van de conditionering van index-1 problemen.
Bij het meerrooster-onderzoek is er veel aandacht geweest voor de FAC-aanpak. Er is een leuk resultaat ten aanzien van convergentie op een gemengd rooster.
Het onderzoek naar koelingsgaten in turbine bladen (ELDIM) heeft opgeleverd dat turbulentie niet in voldoende mate door de turbulators veroorzaakt kan worden. Er wordt nu een ingewik­kelder 3-D model, waarbij coriolis krachten meegenomen worden, uitgetest. Samenwerking met het W (WOC) is hierbij van groot belang (zowel voor validatie als expertise bij spectraal­elementen). De OIO ir. M. Noot heeft een tweetal prijzen behaald: de 2e Mignot prijs en de Wacker prijs (ECMI).
Het onderzoek naar deonatiemodellen en conservatieve schema's is voor een groot deel afgerond. Een promotie is gepland voor 1995.
Het project "modelleren en numeriek simuleren van laminaire vlammen" is in een versnelling gekomen. In 1994 werd subsidie gekregen van Gastec voor een OIO, die in september is begonnen, tezamen met een OIO bij W. Het geheel is ingebed in een groter project. In eerste instantie zal worden gekeken naar verroostering en eindige volumemethoden. Daarnaast zullen reductie-technieken onderzocht worden.
Een andere onderzoekslijn, 2 fasestromen, heeft ook goede resultaten opgeleverd. Er is een

3-D model gemaakt voor het drogen van klei. Het ligt in de lijn der verwachting dat er in de nabije toekomst één of meer AIO's op zullen gaan werken.


Tenslotte, het contourdynamica project (samen met N) heeft nieuwe inzichten opgeleverd t.a.v. het gebruik van simplectische methoden (die voor de hand liggen bij een Hamiltons probleem, zoals 2 D wervels).
Het onderzoek is geheel ingebed in het Stevin Centrum. Dat dit meer dan een formaliteit is moge blijken uit het feit dat eigenlijk alle projecten een multi-disciplinair karakter hebben. Het intensive­ren van de samenwerking, zeker nu een aanvraag voor KNAW-erkenning onderweg is, zal in de toekomst alleen maar toenemen.
Tenslotte moge niet onvermeld blijven dat de verschillende kwaliteiten in de vakgroep (functio­naal-analyse, toegepaste analyse en mechanica) een zeer positief effect gehad hebben op een aantal projecten. Er is intensief samengewerkt. Het blijkt keer op keer dat de analyse in zijn huidige vorm een groot potentieel heeft om mathematisch physische probleem in al zijn facetten goed aan te kunnen pakken.

Project 3: Evolutievergelijkingen/Speciale Topologische Vectorruimten.

Het aan capillaire vrije randproblemen gerelateerde wiskundig analytisch onderzoek vindt gestaag voortgang.

Het ene, lopende, promotie-onderzoek betreft een, door ons bedachte, quasi-lineaire versie van de Löwner-Kufareev vergelijking uit de complexe functietheorie. Langs deze weg willen we, zowel praktisch als rekentechnisch, meer grip krijgen op 2-dimensionale vrije randproble­men (Hele-Shaw flow, Hopper).

Binnen ongeveer 1 jaar zou over dit onderwerp een proefschrift gereed moeten zijn.
Het tweede, lopende, promotie-onderzoek betreft een theoretisch analytisch onderzoek van vrije randproblemen (shape-evolution) in 3- of meer dimensies. De gebruikte methoden zijn even ambitieus als divers: Differentiaalmeetkunde, Functionaal analyse (Sobolev ruimten op "gebogen randen") en Diffentiaaltopologie.

Ook de studie van exacte concrete oplossingen van de Hopper vergelijking maakt vordering­en.


In het kader van "Elliptische Operatoren op Liegroepen" zijn voor een operator geassocieerd met een positieve Rockland vorm en een irreducibele unitaire representatie van een nilpoten­tie Lie groep ruwe asymptotische afschattingen voor het spectrum afgeleid. Als gevolg geeft dat uniforme schattingen voor de eigenfuncties van anharmonische oscillatoren. Tevens zijn afschattingen bewezen voor de geruduceerde Kirillov kern van een reële symmetrische tweede graads sterk elliptische operator geassocieerd met een irreducibele unitaire representa­tie van een nilpotente Lie groep. Beide projecten zijn afgesloten met een RANA rapport.
Project 4: Kwantitatieve systeemtheorie.

Robuustheid: Er is onderzoek gedaan naar robuuste stabiliteit en robuust gedrag. Verder is er aan identificatie gewerkt met het doel het ontwerp van robuuste regelaars te vereenvou­digen. Dit laatste onderzoek is gedaan in samenwerking met medewerkers van de faculteit Elektro­techniek en het CWI.


Verzadiging: Het stabilisatie- regulateurprobleem van systemen met verzadiging is onder­zocht. Verder is ook de waarneembaarheid van zulke systemen bestudeerd.
Systeemrepresentatie: Er is onderzoek gedaan naar de beschrijving van oneindig dimensiona­le systemen. Verder is er onderzoek gedaan (in samenwerking met de faculteit Elektrotech­niek) naar representaties van behaviors in het fequentiedomein.
Niet-lineaire systemen: Er is een boek verschenen over dynamische terugkoppeling in niet-lineaire synthesepro­blemen. Verder is een onderzoek gedaan naar de gegeneraliseerde notie van stuurinvari­antie voor niet-lineaire syste­men en zijn niet-lineaire syntheseproblemen via uitgangsterugkoppeling bestudeerd.
Systemen met vertraging: Syntheseproblemen voor zulke systemen worden opgelost met algebraïsche methoden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het pakket MAPLE. Dit onder­zoek heeft in 1994 geleid tot een promotie.

Economische systemen: Er is een artikel verschenen over de existentie van evenwichten in economieën met oneindige horizon.

Optimale besturing: Numerieke methoden zijn onderzocht voor problemen met toestandsbe­perkingen d.m.v. de methode van het sequentieel kwadratisch programmeren. Tevens is er aandacht besteed aan de toepassing van de optimale besturingstheorie in de milieu-economie.
WGS (Working Group on Software): Er is gewerkt aan de derde release van de SLICOT library. Met NAG is overeengekomen SLICOT in de public domain te brengen. Mededeling­en zullen worden gedaan via het internet (WWW, Newsletters). Er wordt gewerkt aan een benchmarktbiblio­theek.
Samenwerkingen.
Regelmatige wetenschappelijke contacten vinden plaats met de vakgroep Theoretische Natuurkun­de, faculteit der Natuurkunde, de vakgroepen Electromagnetisme en Telecommu­nicatie van de faculteit der Elektrotechniek, en de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de faculteit der Werktuig­bouwkunde van de TUE. Tevens met de faculteit Wiskunde en Informatica van de Rijksuniversi­teit Groningen, en met het PTT-Research-Neher-Laborato­rium in Leidschen­dam. De verregaande samenwerking met W en N vindt vooral plaats via het Stevin Centrum voor grondsla­gen der ingenieurswe­ten­schappen, (een onderzoekschool i.o.) waarin vanuit onze faculteit de vakgroep A partici­peert.
Tevens vindt er een samenwerking plaats met de Ruhr-Universität in Bochum, Duitsland; Clarkson University in Potsdam, USA; met de Technical University Poznan, Polen en met Institut für Mathematik der Universität Leipzig.
De samenwerking met het Philips Natuurkundig Laboratorium komt o.a. tot uiting in de begelei­ding van een tweetal promovendi en een ECMI-afstudeerder.

Op numeriek gebied is er een gezamenlijk project met het Department of Mechanical Eng­ineering (Yale); verder is er o.a. gezamenlijke reserach met collegae van het Depart­ment of Computing Science, University of British Columbia (Vancouver), Humboldt Universiteit (Berlijn), Department of Applied Mathematics, Seattle, Argonne National Lab., Australian National University (Canberra) en Friedrich-Schiller-Universität (Jena), Christian-Albrechts-Universität (Kiel).


Er is een nauwe samenwerking met de Centre for Mathematics and its Applications, The Australian National University, Canberra.
Wat betreft kwantitatieve systeemtheorie is er samengewerkt met medewerkers van de volgende universiteiten en instituten: New York State University (Stony Brook), Rutgers University (New Brunswick), Washington State University, The Hebrew University of Jerusalem, Laboratoire d'Automatique de Nantes, University College Londen, Resources for the Future (Washington D.C.), University of Oulo (Finland), faculteit Toegepaste Wiskunde UT, faculteit Economische Wetenschappen KUB, CWI, Softwarebedrijf IPCOS (Best).
1.2 VF-programma: BESLISKUNDE EN STOCHASTIEK 3
VF-code: TUE.WSK.302.90.25

Programmaleiding: prof.dr. J. Wessels

Wetenschapsgebied ISN: 1207, 1208, 1209, 1203, 1206

Wetenschapsgebied NWO: P160

Toepassingsgebied NABS: N083
Beknopte inhoudelijke beschrijving van het programma
Het programma omvat een viertal thema's:
1. Combinatorische optimalisering

2. Stochastische dynamische modellen voor beslissingsondersteuning

3. Structuuranalyse van stochastische processen

4. Statistiek.

Voortgang van het onderzoek
1. Combinatorische optimalisering
a. Polyhedrale methoden in de combinatorische optimalisering
De bestudering van een tijdsgeïndiceerde formulering van 1 machinevolgordeproblemen werd afgesloten. Rekenexperimenten met de voor de geïdentificeerde geldige ongelijkheden ontwikkelde separatie- algoritmen leidden tot goede resultaten.

In verband met het grote aantal variabelen dat in deze optimaliseringsproblemen optreedt, werden ook kolomgeneratietechnieken geïmplementeerd en getest. Het project is afgerond met de promotie van

mw.ir. J.M. van den Akker. Het proefschrift is getiteld 'LP based solution methods for sing­le machine scheduling problems'.
Bij de ontwikkeling van polyhedrale technieken voor het handelsreizigersprobleem met tijdvensters en het gerelateerde discrete seriegrootteprobleem werden belangwekkende resultaten geboekt.
In het kader van een extern gefinancierd project werden vorderingen gemaakt met een polyhe­drale aanpak van frequentietoewijzingsproblemen.
b. Lokale zoekmethoden in de combinatorische optimalisering
Veel werk werd besteed aan lokale zoekmethoden voor job shop scheduling. Wat betreft het klassieke job shop probleem werd een uitgebreid overzichtartikel voltooid. Het onderzoek spitste zich toe op lokale zoekmethoden voor twee varianten van het job shop probleem, een met tijdsrestricties bij de uitvoering van de operaties en een met parallelle machines in elke productiefase.
In het kader van een extern gefinancierd project werden locale zoekmethoden voor frequen­tietoewijzingsproblemen ontwikkeld.
c. Nieuwe modellen en methoden voor routeringsproblemen

Het voornaamste onderzoek binnen dit thema betreft de ontwikkeling en implementatie van algoritmen voor een 'pickup and delivery' probleem in het kader van een STW project in samenwerking met Van Gend & Loos. De methode maakt gebruik van 'set partition', lineaire programmering en kolomgeneratie. Ze is geïmplenteerd in een pakket dat nu door van Gend en Loos wordt gebruikt. De resultaten zijn beschreven in een proefschrift waarmee ir. M. Sol zijn promotiewerk heeft afgesloten. Titel: 'Column

generation techniques for pickup and delivery problems'.
Het onderzoek naar prestatiegaranties voor insertie algoritmen voor het handelsreizigerspro­bleem werd voortgezet.
Een interessante instantie van het asymmetrische handelsreizigersprobleem betreft de efficië­nte produktie van chips zoals eerder uitgewerkt door student C. Kuijpers. In 1994 werd deze scriptie beloond met de VVS prijs en er is, samen met H. Melissen van Philips Natuurkundig Laboratorium, gewerkt aan twee artikelen over toepassingen van wiskundige modellen en technieken op zowel tactisch als operationeel gebied.
d. Nieuwe modellen en methoden voor schedulingproblemen
In het kader van een gedeeltelijk door de STW gefinancierd promotieproject werden interes­sante resultaten behaald bij de bestudering van het flow shop probleem met parallelle machi­nes in elke produktiefase. Verscheidene ondergrenzen en bovengrenzen werden ontwikkeld en met elkaar vergeleken.
In een voor 50% door TNO gefinancierd promotieproject werd de bestudering van modellen en methoden voor 'on line' scheduling problemen voortgezet.
2. Stochastische dynamische modellen voor beslissingsondersteuning
a. Wachtrijen met meer rijen en onderling afhankelijke instroomprocessen
Het onderzoek op het gebied van de compensatiemethode is in 1994 voortgezet. Het is mogelijk gebleken om de GI/Er/1 en Ek/Er/c wachtrijen volledig te analyseren en de analyse om te zetten in zeer efficiënte numerieke algoritmen. Er zijn nieuwe resultaten verkregen voor random walks in dimensies hoger dan 2.

Het onderzoek naar de bepaling van onder- en bovengrenzen voor de prestaties in systemen die zelf niet analytisch behandeld kunnen worden met behulp van systemen die wel analyseer­baar zijn, heeft geleid tot zeer interessante en praktisch bruikbare resultaten. Op dit gebied is een nieuwe methode ontwikkeld (de precedentierelatie-methode).


b. Fitten van discrete verdelingen
Er is een methode ontwikkeld voor het fitten van discrete verdelingen op de eerste twee momenten van een gegeven verdeling. Deze methode is bijvoorbeeld zeer nuttig bij het benaderend oplossen van wachtrijsystemen met discrete aankomst- en/of bedieningstijdverde­lingen. Over dit onderzoek is een rapport verschenen, dat inmiddels is geaccepteerd voor publicatie.

c. Analyse en ontwerp van logistieke systemen


Er is onderzoek verricht naar het effect van 'pooling' (trans shipments) op de totale voorraad in een divergent 2-echelon model, zodanig dat de servicegraden in de eindvoorraadpunten voldoen aan van tevoren opgestelde eisen. Dit onderzoek resulteerde in een memorandum en een geaccepteerd artikel.
Het onderzoek op het gebied van de periodieke produktiesystemen is voortgezet. Periodieke produktie kan zeer aantrekkelijk zijn in het geval van grote omsteltijden, bijvoorbeeld in de procesindustrie. De resulta-

ten van dit onderzoek zullen het komende jaar in een proefschrift vastgelegd worden.


3. Structuuranalyse van stochastische processen
Het boek over Oneindige Deelbaarheid (met K. van Harn, Vrije Universiteit Amsterdam) vordert langzaam ten gevolge van tijdgebrek van de co-auteur.

Wilms is gepromoveerd op een proefschrift getiteld 'Fractional parts of random variables'; het proefschrift is goed ontvangen. Over dit onderwerp zijn door Wilms nog twee artikelen gepubliceerd, een met

Thiemann in The Australian Journal of Statistics en een met Brands in Statistica Neerlandica.

Een bezoek aan de universiteit van Upsala heeft geleid tot een artikel met Bondesson (Uppsa­la) en Kristiansen (Kopenhagen) over 'Infinite divisibility of random variables and their integer parts'.

Het artikel met Van Harn over oneindige deelbaarheid en vernieuwingstheorie is geaccepteerd door Stochastic Models.

Waar vorig jaar een oud vermoeden van Steutel werd bewezen, is dit jaar een iets algemener vermoeden ontzenuwd (Kristiansen, Scandinavian Journal of Statistics).


4. Statistiek
a. Selectieprocedures
Onderzoek is verricht naar eigenschappen van statistische subset selectieprocedures. De resultaten zijn weergegeven in COSOR-memorandum 94-03. Het onderzoek naar gegene­raliseerde selectie procedures heeft geleid tot een publicatie in Proceedings of the 3rd Schwerin Conference on Mathematical Statistics. Tevens zijn een tweetal voordrachten gehouden. Het onderzoek naar selectieprocedures voor exponentiële populaties is afgerond met COSOR-memorandum 94-07. De resultaten zijn reeds geaccepteerd door een tijdschrift en het artikel zal in de loop van 1995 verschijnen.

Een onderzoek is gestart naar selectie bij gegeneraliseerde logistische verdelingen.

Het onderzoek naar het gebruik van verliesfuncties bij selectieprocedures, in samenwerking met Professor C. van Eeden, is voortgezet.

Een generalisatie van selectie is ontworpen en onderzocht in samenwerking met F. Coolen van de Universiteit van Durham.


b. Niet-parametrische en semi-parametrische statistiek
Het onderzoek naar precedence tests is voortgezet. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking

met Professor Chakraborti van de Universiteit van Alabama. Resultaten zijn vastgelegd in COSOR-memorandum 94-19. Een werkbezoek aan de Universiteit van Alabama, Tusca­loosa, USA heeft plaatsgevonden. Professor Chakraborti heeft een werkbezoek aan de TUE gebracht.

Er is onderzoek verricht op het gebied van extreme-waardentheorie, censurering, multivari­ate twee-steekproeven toetsen en empirische processen. Resultaten zijn vastgelegd in COSOR-memoranda 94-26 en COSOR-memorandum 94-31.

Een begin is gemaakt, in samenwerking met Professor Calinski, met een onderzoek naar niet-parametrische analyse van speciale proefopzetten.

De samenwerking met Loeb naar toepassingen van de combinatoriek (i.h.b. umbrale calculus) in de statistiek is voortgezet. Dit heeft geresulteerd in twee publicaties over Sheffer polynomials, een COSOR memorandum (94-18) en een AMS preprint.

Er is een begin gemaakt met onderzoek naar toepassingen van de computeralgebra in de statistiek. Een Maple package voor umbrale calculus is geaccepteerd als bijdrage aan een conferentie. Er wordt verder gewerkt aan Mathematica packages voor niet-parametrische statistiek en voor het genereren van statistische tabellen.


c. Statistische besluitvorming
Het onderzoek is gericht op de principes van de statistische besluitvorming en de wiskundi­ge fundering daarvan. In eerste instantie zijn de reductie en classificatie van de data waarop de besluitvorming wordt gebaseerd mathematisch beschreven. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een artikel 'The reduction and ancillary classification of observations', dat is geaccepteerd door de Journal of Statistical Planning and Inference.

Vervolgens richtte het onderzoek zich op de bestudering van inference rules en bijbehoren­de inferential distributions. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een artikel 'Inference rules and inferential distributions', dat eveneens door de Journal of Statistical Planning and Inference is geaccepteerd.

Een derde artikel is zo goed als gereed en vormt met de twee genoemde artikelen een geheel. Het werk, zoals het er dan ligt, kan gezien worden als een uitbreiding en wiskundi­ge fundering van de ideeën van R.A. Fisher, door hem samengevat in de woorden SAM­PLING THE REFERENCE SET.

Wanneer de genoemde drie artikelen zijn gepubliceerd beschikken wij over een gedegen basis om in het perspectief van de dan gefomuleerde principes allerlei toepassingsgerichte statistische besluitvormingsprocessen te onderzoeken.


d. Statistische theorie van proefopzetten
Het onderzoek op het gebied van de theorie van statistische proefopzetten vond plaats op drie gebieden.

Onderzoek naar goede proefopzetten met weinig waarnemingen voor factoriële schema's gebeurt o.a. in samenwerking met B. Pauwels, een promovendus bij UFSIA, Universiteit van Antwerpen.

Ontwerp van een interactief computerprogramma voor het genereren van proefopzetten en analyseren van waarnemingen gebeurt in samenwerking met Unilever Research Laboratori­um Vlaardingen. Er is nu een prototype dat bij URL getest wordt in de laboratoria waar veel met proefopzetten gewerkt wordt. Het is de bedoeling op dit punt in 1995 een promo­tieonderzoek te starten.

Onderzoek naar Taguchi Methoden heeft geresulteerd in vier lezingen, een Computing Centre Note en een bijdrage in Proceedings van het Taguchi Symposium. Tevens is op dit front de lokale procedurebibliotheek PP4 uitgebreid en is er een stand-alone programma TAGUCHI ontwikkeld. De samenwerking op dit gebied met J. Oudemans van CQM heeft geleid tot een PATO cursus Taguchi Methoden.


e. Overige
Onderzoek naar stochastische behaviours is afgerond met een publicatie, die verschijnt in Syst. & Control Letters.

Onderzoek naar exploratieve data-analyse (EDA), in samenwerking met D. van der Sluis (RUG) en J. Smit (Smit Consult, Drunen), heeft geresulteerd in een lezing en een Compu­ting Centre Note.


Samenwerkingen

dr.ir. K.I. Aardal (KUB)

prof.dr. E.H.L. Aarts (TUE)

dr. A. Agnetis (Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Rome, Italië)

prof.dr. E. Balas (Carnegie Mellon Universiteit, Pittsburgh, Pennsylvania, USA)

prof. J. Beirlant (Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, België)

dr. J.L. van den Berg (PTT Research)

prof.dr. L. Bondesson (Universiteit Uppsala, Uppsala, Zweden)

prof.dr.ir. O.J. Boxma, prof.dr.ir. J.W. Cohen (CWI)

ir. J.J.A.M. Brands (TUE)

prof.dr. T. Calinski (Landbouwl Universiteit Pozna_, Pozna_, Polen)

prof. S. Chakraborti (Universiteit of Alabama, Tuscaloosa, Alabama, USA)

dr.ir. F. Coolen (Universiteit of Durham, Durham, Engeland)

prof. P. Deheuvels (Universiteit van Parijs, Parijs, Frankrijk)

prof. C. van Eeden (Universiteit van British Columbia, Vancouver, B.C., Canada)

prof.dr. L. de Haan (EUR)

dr. K. van Harn (VU Amsterdam)

prof.dr. S.G. Johansen (Universiteit van Aarhus, Aarhus, Denemarken)

prof. E. Khamaladze (Georgische Akademie van Wetenschappen, Tbilisi, Georgië)

H.G.M. van der Knaap (Unilever Research Lab., Vlaardingen)

dr. G.A.P. Kindervater, prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (EUR)

dr. G.K. Kristiansen (Universiteit van Kopenhagen, Kopenhagen, Denemarken)

dr. M.J. van der Laan (Universiteit van California, Berkeley, California, USA)

prof.dr. E.L. Lawler (University of California, Berkeley, California, USA)

dr. Z. Liu (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Sophia Anti­polis, Frankrijk)

dr. D.E. Loeb (Universiteit van Bordeaux I, Bordeaux, Frankrijk)

prof. D. Mason (Universiteit van Delaware, Newark, Delaware, USA)

prof. Y. Nakamori (Konan Universiteit, Kobe, Japan)

prof.dr. G.L. Nemhauser, prof.dr. M.W.P. Savelsbergh (Georgia Instituut voor Technologie, Atlanta, Georgia, USA)

drs. J. Oudemans, dr.ir. J. Praagman (CQM, Eindhoven)

B. Pauwels (Universiteit van Antwerpen/UFSAI, Antwerpen, België)

prof. G.-C. Rota (Massachusetts Instituut voor Technologie, Cambridge, Massachusetts,

USA)

prof. F. Ruymgaart (Texas Technische Universiteit, Lubbock, Texas)prof. Y. Sawaragi (Het Japans Instituut voor Systeem Onderzoek, Kyoto, Japan)

prof.dr. P.J. Schweitzer (Universiteit van Rochester, Rochester, New York, USA)

prof.dr. D.B. Shmoys (Cornell Universiteit, Ithaca, New York, USA)

drs. D. van der Sluis (RUG)

drs.ing. J. Smit (Smit Consult, Drunen)

prof. H. Tamura (Osaka Universiteit, Osaka, Japan)

dr.ir. P.M. Upperman (Oosterhesselen)

dr. S.L. van de Velde (UT)

prof.dr. L.A. Wolsey (Centrum voor Operations Research en Econometrie, Louvain-la-Neuve, België)

ir. J.I. van Zante-de Fokkert (TUE)

prof.dr. W.H.M. Zijm (UT)

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria


Download 1.99 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page