Israel state records י"ב באדר התשס"ו March 12, 2006Download 0.86 Mb.
Page1/13
Date06.06.2017
Size0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ו'/התשס"ו 12/2005
רשומות

ISRAEL STATE RECORDS


י"ב באדר התשס"ו March 12, 2006

יומן הפטנטים והמדגמים


PATENTS AND DESIGNS JOURNAL

פטנטים

עמוד

PATENTS

Page

בקשות שקובלו

5183

Applications accepted

פטנטים שניתנו

5410

Patents granted

פטנטים שחודשו

5411

Patents renewed


פטנטים שתוקפם פקעו בגלל אי
תשלום אגרת חידוש

5413

Patents not in force due to
non-payment of renewal fees


פטנטים שחודשו לעשרים שנה

5414

Patents renewed for 20 years


פטנטים שפג תוקפם

5415

Patents expired

הודעות

5415

Notices

שינויים בפרטים רשומים בפנקס

5420

Changes in particulars entered in register

תיקוני טעויות

5421

Corrigenda

קודים למדינות

5422

Country codes

מפתחות לבקשות שקובלו

i

Indices of applications accepted

מדגמים

DESIGNS

מדגמים שנרשמו

5425

Designs registered

מדגמים שחודשו

5434

Designs renewed

מדגמים שבוטלו

5435

Designs void
חלק ב' PART IIהודעה לפי סעיף 26 לחוק הפטנטים תשכ"ז - 1976

NOTICE UNDER SECTION 26 OF THE PATENTS LAW, 5727-1967

הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן קובלו לפי סעיף 17 לחוק הפטנטים. כל המעונין להתנגד למתן פטנט על פי בקשה מהבקשות המתפרסמות רשאי, תוך שלושה חדשים מתאריך יומן זה, להגיש לרשם הפטנטים הודעת התנגדות לפי סעיף 30 לחוק הפטנטים בדרך הקבועה בתקנה 57 ואילך לתקנות הפטנטים, תשכ"ח – 1968.

The applications, particulars of which are set out below, have been accepted pursuant to Section 17 of the Patents Law. Any person wishing to oppose the grant of a patent on any of the applications published here, may, within three months from the date of this journal, give to the Commissioner of Patents notice under Section 30 of the Patents Law, in the manner prescribed in regulations 57 et seq of the Patents Regulations, 5728-1968פרטי הבקשות במידה ויישימים מובאים לפי סדר זה:

Particulars of the applications, where applicable, are given in the following order:

מספר הבקשה

[11] [21] Number of application

שם האמצאה

[54] Title of invention

תאריך הבקשה

[22] Application date

מספר ותאריך של בקשות החוץ – מדינת האגוד

[31] [32] [33] Number and date of foreign application – convention country.

*סיווג בינלאומי – מהדורה שביעית

*[51] Int.Cl.

בקשה לפטנט מוסף

[61] Application for patent of addition

בקשת חלוקה

[62] Divisional application

המבקש

[71] Applicant

הממציא

[72] Inventor

מס' פרסום של בקשה הבינלאומית

[87] International Publication Number

מען למסירת מסמכים

[74] Address for service

תקציר האמצאה (בשפה בה ערוך הפירוט)

[57] Abridgement of invention (in the language in which the specification is drawn up)*הערה: החל מיומן הפטנטים והמדגמים מס' 4/00 ניתן ציון לבקשות פטנטים הסיווג לפי המהדורה השביעית של הסיווג הבינלאומי של פטנטים (משנה 1999)

*Note: As from Patents and Designs Journal No.4/00, patent applications are classified according to the Seventh Edition of the International Patent Classification (1999)
109790

[21][11]

פפטידים לשימוש כנושאים במבנים אימונוגניים המתאימים לפיתוח תרכיבים סינתטיים


PEPTIDES USED AS CARRIERS IN IMMUNOGENIC CONSTRUCTS SUITABLE FOR DEVELOPMENT OF SYNTHETIC VACCINES


[54]
25.05.1994

[22]

Int. Cl.7 A61K 038/04, 039/108, 039/385, C07K 007/08, 009/00, 014/245, 017/06, 019/00

[51]

ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ, רחובות

YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD.

[71]

דר' סינתיה וב,

, ת.ד. 2189, רחובותDR. CYNTHIA WEBB,

REHOVOT P.O.B.2189[74]


[57] Conjugate of a poorly immunogenic antigen and a synthetic peptide carrier constituting a T cell epitope derived from the sequence of E. Coli hsp65 (GroEL), or an analog thereof, said peptide or analog being capable of increasing substantially the immunogenicity of the poorly immunogenic antigen.

__________

112461

[21][11]

הכנה של נגיפים אדנו–אנושיים רקומביננטיים (AAVs) בעזרת שימוש בנגיף אנימלי מסייע ושימושיהם


PREPARATION OF RECOMBINANT HUMAN ADENO-ASSOCIATED VIRUSES (AAVS) BY EMPLOYING AN ANIMAL HELPER VIRUS AND THEIR USE


[54]
26.01.1995

[22]
FR

[33]

28.01.1994

[32]

94/00934

[31]

Int. Cl.7 A61K 039/235, C07K 014/015, C12N 005/10, 007/01, 015/35, 015/861, 015/864

[51]
AVENTIS PHARMA S.A, FRANCE

[71]

לוצאטו את לוצאטו,

גן תעשיה, עומר , ת.ד. 5352, באר שבעLUZZATTO & LUZZATTO,

P.O.B. 5352

BEER-SHEVA 84965


[74]


[57] Process for producing recombinant human adenoassociated viruses (AAVs), comprising the step of transfecting a cell line with an animal helper virus.

__________

113238

[21][11]

תאי חזיר הכוללים גן α

(3,1) גאלאקטוסילטרנספראז משובש ותהליך ליצירת התא הנ"ל


PORCINE CELLS COMPRISING A DISRUPTED (1,3) GALACTOSYLTRANSFERASE GENE AND PROCESS FOR PRODUCING SAID CELL


[54]
04.04.1995

[22]
US

[33]

13.04.1994

[32]

228933

[31]

Int. Cl.7 A61K 048/00, C12N 005/06, 005/16, 009/10, 015/54

[51]


BIOTRANSPLANT, INC., U.S.A.

THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION, U.S.A.

THE UNIVERSITY OF LONDON, UNITED KINGDOM


[71]

ריינהולד כהן ושותפיו,

רחוב אחד העם 21 , ת.ד. 4060, תל אביבREINHOLD COHN AND PARTNERS,

21 AHAD HA'AM ST.,

P.O.BOX 4060,

TEL AVIV 61040[74]
[57] Isolated porcine cells, said cells comprising a disrupted α(1, 3)- galactosyltransferase gene encoding the polypeptide of SEQ.ID.NO:1, whereby expression of functional α(1, 3)-galactosyltransferase is inhibited.

__________

113302

[21][11]

הדפסה על סרט שקוף


PRINTING ON TRANSPARENT FILM


[54]
07.04.1995

[22]

Int. Cl.7 G03G 013/22

[51]
HEWLETT-PACKARD INDIGO B.V., THE NETHERLANDS

[71]

פנסטר ושות',קניין רוחני בע"מ,

בזל 16 כניסה 3, קרית אריה , ת.ד. 10256, פתח תקוהFENSTER & COMPANY, INTELLECTUAL PROPERTY LTD,

16 BASEL STREET

ENTRANCE 3

P.O.BOX 10256

PETACH TIKVA


[74]

[57] A printing process for forming high contrast color images on polymer surfaces, comprising:

(a) forming a non-transparent liquid toner layer comprising polymer based toner particles and a carrier liquid, on an imaging surface (12);

(b) transferring the layer to an intermediate transfer member (30);

(c) heating the layer on the intermediate transfer member to a temperature at which the toner particles at least partially coalesce;

(d) repeating (a) to (c) sequentially for at least one subsequent layer in at least one color in image form, said at least one subsequent layer being transferred to the intermediate transfer member onto the non-transparent layer to form multiple layers on the intermediate transfer member; and

(e) transferring the multiple layers to a polymer surface of a transparent substrate.__________
113983

[21][11]

פוליפפטידים נוירוטרופיים פנטרופיים, חומצות גרעין המקודדות להם, וקטרוי ביטוי ותאי מאכסן המכילים חומצות גרעין כאלה, שיטה להכנת פוליפפטידים כאלה ותכשירי רוקחות המכילים אותם


PANTROPIC NEUROTROPHIN POLYPEPTIDES, NUCLEIC ACIDS ENCODING THEM, EXPRESSION VECTORS AND HOST CELLS CONTAINING SUCH NUCLEIC ACIDS, A METHOD FOR PREPARATION OF SUCH POLYPEPTIDES AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS CONTAINING THEM


[54]
01.06.1995

[22]
US

[33]

03.06.1994

[32]

08/253937

[31]

Int. Cl.7 A61K 038/18, C07K 014/475, 014/48, C12N 015/12

[51]
GENENTECH, INC., U.S.A.

[71]

ש. הורוביץ ושות',

רחוב אחד העם 31 , ת.ד. 2499, תל אביבS. HOROWITZ & CO.,

31 AHAD HA'AM STREET

P.O.B. 2499

TEL AVIV 61024[74]


[57] A pantropic neurotrophin polypeptide comprising an amino acid sequence of human NT-3(hNT-3) or human NGF (hNGF) having an amino acid substituted at amino acid position corresponding to D15 in hNT3 or D16 in hNGF, wherein the substitution imparts trkB-binding such that the D15-substituted pantropic hNT3 binds to trkB and trkC, and the D 16-substituted hNGF binds to trkB and two other neurotrophin receptors consisting of trkA, and gp75.

__________

115178

[21][11]

שיטות להעברת גן מתא לתא באמצעות סידן פוספאט


METHODS FOR CALCIUM PHOSPHATE TRANSFECTION


[54]
05.09.1995

[22]
US

[33]

08.09.1994

[32]

303245

[31]
US
26.04.1995
430533
Int. Cl.7 C12N 015/64, 015/87, 1663

[51]
GENENTECH, INC., U.S.A.

[71]

ש. הורוביץ ושות',

רחוב אחד העם 31 , ת.ד. 2499, תל אביבS. HOROWITZ & CO.,

31 AHAD HA'AM STREET

P.O.B. 2499

TEL AVIV 61024[74]


[57] A method for introducing a desired nucleic acid into a eukaryotic host cell, comprising

(a) admixing Ca2+, PO3-4 and the desired nucleic acid to form a precipitation mixture;

(b) incubating the precipitation mixture to form particles comprising calcium phosphate and the desired nucleic acid, and allowing the particles to grow to an average length of up about 300 nm;

(c) performing a step selected from the group consisting of: (1) diluting the precipitation mixture and simultaneously admixing the precipitation mixture with a eukaryotic host cell lacking a cell wall to form a transfection mixture wherein the particles are capable of growth at a rate that is lower than the rate at which the particles grew in the precipitation mixture in step (b); and (2) diluting the precipitation mixture to form a diluted precipitation mixture, and thereafter admixing the diluted precipitation mixture with a eukaryotic host cell lacking a cell wall to form a transfection mixture wherein the particles are capable of growth at a rate that is lower than the rate at which the particles grew in the precipitation mixture in step (b); and

(d) incubating the transfection mixture to allow the eukaryotic host cell to take up the particles to form a transfected cell.

פירוט זה נבחן בהתאם לתקנה 35 לתקנות הפטנטים, תשכ"ח – 1968


This specification was examined in accordance with regulation 35 of the Patent Regulations, 5728 - 1968


__________115242

[21][11]

מרזצידין רקומביננטי ושיטה לייצורו


RECOMBINANT MERSACIDIN AND METHOD FOR ITS PRODUCTION


[54]
11.09.1995

[22]
EP

[33]

12.09.1994

[32]

941142986

[31]

Int. Cl.7 C07K 014/195, C12N 015/31

[51]
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, GERMANY

[71]

איתן, פרל, לצר וכהן צדק,

רחוב שנקר 7 , ת.ד. 12688, הרצליהEITAN, PEARL, LATZER AND COHEN ZEDEK,

P.O.B. 12688,

HERZLIYA 46733


[74]

Download 0.86 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page