Mavzu: Ta’limning fanni o’zlashtirishda yo’naltirilgan texnologiyasi RejaDownload 395.27 Kb.
Date02.04.2024
Size395.27 Kb.
#63975
Akatov Aziz
Akatov Aziz (2)

Mavzu: Ta’limning fanni o’zlashtirishda yo’naltirilgan texnologiyasi

Reja:

1 Bilimlarni to’liq o’zlashtirishga o’quv fanining maqsadi va vazifalari.


2 Ilmiy bilim
3 Nazariy bilim
4 Ta'lim jarayoni asosiy bosqichlari

Bilimlarni to’liq o’zlashtirishga o’quv fanining maqsadi va vazifalari.

- ta'lim oluvchilar nazariy va amaliy bilimlarining darajasini obyektiv sharoitda aniqlash;

- bir vaqtning o'zida bir guruh yoki ko'p sonli ta'lim oluvchilar bilimini nazorat qilish;

- hamma ta'lim oluvchilarda birxil sharoit yaratish;

- test natijalarini ta'lim beruvchi tomonidan tezkorlik bilan (operativ) tekshirish;

- turli guruhdagi ta'lim oluvchilar bilimini solishtirish;

- ta'lim jarayonida uchraydigan kamchiliklarni aniqlash va boshqalar.

Bilim

Ijtimoiy moddiy va ruhiy faoiiyatning mahsuli: obyektiv xususiyatlar va olamning tabiiy va insoniy aloqalarning belgili shakldagl ideal ifodalanishi».


-odamlaming predmetlar va jamiyatni bilish (tasavvur etish, tushunish) mahsuli».
- tabiat, jamiyat va tafakkurning qonuniyatlari to'g'risidagi ilmiy tushunchalarning yaxlit va tizimlashtirilgan yig'indisidir».

Ilmiy bilim

Ta'lim-tarbiyani takomillashtirish muammolarining yechimlarini topishda qo'l keladi va u tizimli, asosli narsa-hodisalar mohiyatiga chuqur kirib boradigan bo'ladi. U empirik va nazariy darajada bo'ladi. Bilimdan empirik va nazariy bilimlarni shakllantirishda foydalaniladi.

Nazariy bilim

Empirik holatlarni tushuntirish, ya'ni narsa va hodisalar mohiyatmi bilish imkonini beradigan qonuniyatlarni ochishni nazarda tutadi.

Bilimni o’zlashtirishga ta'lim jarayoni 4 ta asosiy bosqichdan tashkil topadi:

  • O'zlashtirilishi lozim bo'lgan materialni idrok etish.
  • Uni tanlab olish tushunchalarining hosil bo'lishi.
  • Bilimlarni mustahkamlash va takomillashtirish uchun ko'nikma va malakalarni hosil qilish.
  • Hosil qilingan ko'nikma va malakalarni amalda qo'llash.

Ta‘lim

Ta'lim oluvchiga maxsus tayyorlangan mutaxassislar yordamida bilim berish va ulardagi ko'nikma hamda malakalarni shakllantirishdagi ikki yoqlama (ya'ni, o'qituvchi va o'quvchi faoliyati)jarayon bo'lib, u kishini shaxs sifatida hayotga va mehnatga ongli ravishda tayyorlash vositasi.

Tarbiya

Shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakilantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon;


Insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yordamida ko'riladigan chora-tadbirlar yig'indisi.

Adabiyotlar:

  • Yo‘ldoshev.J.G‘.Yangi pedagogik texnologiya yo‘nalishlari, muammolari, echimlari //Xalq ta‘limi, 1999, №4. B.4-11.
  • Saidaxmedov N. «Yangi pedagogik texnologiyalar mohiyati”. “Xalq ta‘limi” jurnali. 1999,1-son
  • Farberman. B.L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. T.,2001
  • Ochilov M.Yangi pedagogik texnologiyalar. “Nasaf” nashriyoti. 2000.

E’tiboringiz uchun rahmat


Download 395.27 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page