Mavzu. Tarbiya jarayonining mohiyati va mazmuni. Tarbiya qonuniyatlari va tamoyillariDownload 2.34 Mb.
Page1/2
Date03.05.2023
Size2.34 Mb.
#61252
  1   2
10-mavzu (2)

MAVZU. TARBIYA JARAYONINING MOHIYATI VA MAZMUNI. TARBIYA QONUNIYATLARI VA TAMOYILLARI

 • MAVZU. TARBIYA JARAYONINING MOHIYATI VA MAZMUNI. TARBIYA QONUNIYATLARI VA TAMOYILLARI
 • Reja:
 • Tayanch tushunchalar: tarbiya, tarbiya jarayoni, tarbiyaning maqsadi, tarbiya mazmuni, tarbiyaning umumiy vazifalari, tarbiya turlari, tarbiya qonuniyatlari, tarbiya tamoyillari.
 • Tarbiya jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari.
 • Tarbiya qonuniyatlari va tamoyillari.

 • Tarbiya nazariyasi
 • pedagogika fanining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, tarbiyaviy jarayonning mazmuni, shakl, metod, vosita va usullaкi hamda uni tashkil etish muammolarini o‘rganadi. Hayotga yangicha siyosiy va iqtisodiy nuqtai nazardan yondashish o‘sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasi bilan bog‘liq jarayonni ham qaytadan ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.
 • Tarbiya
 • muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama o’stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni.
 • falsafa
 • sotsiologiya
 • etika
 • estetika
 • fiziologiya
 • psixologiya
 • Tarbiya nazariyasi Sharq mutafakkirlarining tarbiyaga oid asarlari, Qur’oni Karim oyatlari, Hadislar, milliy va madaniy qadriyatlar, xalq pedagogikasining boy tajribalariga tayanadi.
 • «Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot - yo falokat, yo saodat – yo halokat masalasidur». Ushbu fikrlardan anglaniladiki, shaxs tarbiyasi xussiy ish emas, balki ijtimoiy, milliy ishdir. Zero, har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bo‘lishi avlodlar tarbiyasiga ko‘p jihatdan bog‘liq.
 • Tarbiya xususida taniqli o‘zbek pedagogi Abdulla Avloniy shunday deydi:
 • Tarbiya
 • shaxsni maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun uyushtirilgan pedagogik jarayon bo‘lib, tarbiyalanuvchining shaxsiga muntazam va tizimli ta’sir etish imkonini beradi.
 • o‘qituvchi va o‘quvchi (tarbiyachi va tarbiyalanuvchi)lar o‘rtasida tashkil etiluvchi hamda aniq maqsadga yo‘naltirilgan hamkorlik jarayonidir. Tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchining ongi shakllana boradi, his-tuyg‘ulari rivojlanadi, ijtimoiy hayot uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy aloqalarni tashkil etishga xizmat qiladigan xulqiy odatlar hosil bo‘ladi.
 • tarbiyachi o‘quvchi shaxsining tez rivojlanadigan davri – o‘quvchilik yillarida uning ongiga turli faoliyat
 • o‘qish
 • mehnat
 • ijtimoiy ishlar
 • o‘yin
 • sport
 • badiiy havaskorlik
 • Keng ma’noda tarbiya - shaxsga jamiyatning ta’sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi. Mazkur holatda tarbiya ijtimoiylashtirish bilan uyg‘unlashadi.
 • Tor ma’nodagi tarbiya - pedagogik jarayon sharoitida ta’lim maqsadini amalga oshirish uchun pedagog va tarbiyalanuvchi- larning maxsus tashkil etilgan faoliyati tushuniladi. Ushbu holatda pedagoglarning tarbiyaviy faoliyati tarbiyaviy ish deb ataladi.

Download 2.34 Mb.

Share with your friends:
  1   2
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page