Pengantar antropologi/sosiologi introduction to anthropology/sociologyDownload 342.68 Kb.
Page1/10
Date02.07.2022
Size342.68 Kb.
#59117
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ASSIGNMNET JKA101
peruncitan, 15751JKA101 / 4


JKA101TG1PENGANTAR ANTROPOLOGI/SOSIOLOGI
INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY/SOCIOLOGY
Academic Session 2021/2022
TUGASAN TG1Name

DEVARAJ CHANDRAN 


940910085753


Matric No.

JG/11158/19  

I.C No.

940910085753 

Regional Centre.

 IPOH

 Phone No.

 House :

 H/P:01133437805
Name

NUR MIRZA DAMIA FLORENCE BINTI FRANCIS 


880812495554


Matric No.

JG/10381/18  

I.C No.

880812495554 

Regional Centre.

 _________________

 Phone No.

 House :

 H/P:
Name

NUR ZULAIKHA BT MOHD ROSLI 


960325085312


Matric No.

JG/11277/19  

I.C No.

960325085312 

Regional Centre.

 _________________

 Phone No.

 House :

 H/P:

NOTE :

1. Please use this form as the FRONT COVER of your assignment.


AS : Please use blue colour cover
LR : Please use yellow colour cover
2. Complete all details.
3. Without the barcode, your assignment cannot be recorded by the computer system.


BORANG PENILAIAN KERJA KUMPULAN

Nama ketua kumpulan: DEVARAJ CHANDRAN


Tuliskan nama setiap ahli kumpulan anda dalam ruangan yang disediakan. Nyatakan tahap penglibatan (dalam angka) bagi setiap ahli dalam menyediakan tugasan kumpulan yang diberi mengikut kriteria penilaian yang dikemukakan dan kirakan jumlahnya.


Skala: Sangat Tinggi (5), Tinggi (4), Sederhana (3), Rendah (2), Sangat Rendah (1), Tiada Penglibatan (0)Kriteria Penilaian

Nama Ahli 1 :
DEVARAJ CHANDRAN

Nama Ahli 2 :
NUR ZULAIKHA BT MOHD ROSLI

Nama Ahli 3 :
NUR MIRZA DAMIA FLORANCE BT FRANCIS

Menghadiri/melibatkan diri dalam perbincangan dengan kerap dan menepati masa5

5

5Menyumbang kepada perbincangan kumpulan5

5

5

Menyempurnakan tugasan kumpulan mengikut masa5

5

5

Menyediakan kerja yang berkualiti5

5

5

Menunjukkan kerjasama dan sikap menyokong satu sama lain5

5

5

Jumlah keseluruhan25

25

25

PENGENALAN
Berdasarkan tugasan yang diberi berkaitan dengan kebudayaan masyarakat di Malaysia, kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih kebudayaan masyarakat pribumi atau lebih dikenali sebagai Orang Asli. Ia merupakan masyarakat yang mempunyai susur galur hubungan dengan zaman mesolitik dan paleolitik. Selain dari itu, mereka juga sering dilabelkan tidak bertamadun dan sering ditindas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Disamping itu, masyarakat Orang Asli ini lebih dikenali dengan adat resam dan budaya kerana lingkungan hidup mereka yang masih berkait rapat dengan alam semula jadi walaupun sudah memasuk dunia moden. Terdapat pelbagai suku kaum dikalangan masyarakat Orang Asli, dengan ini kumpulan kami telah memilih suku kaum Semai untuk menceritakan tentang asal dan sejarah kebudayan kaum tersebut, ciri-ciri makna dan juga pantang larang yang terdapat dalam kaum semai.Terlebih dahulu,kita bincang tentang sikap dan persepsi masyarakat semai terhadap bahasa semai.


SIKAP DAN PERSEPSI MASYARAKAT SEMAI TERHADAP
BAHASA SEMAI

ABSTRAKBahasa orang Asli Semai adalah bahasa yang dituturkan oleh suku kaum atau bangsa orang asli yang terdapat di Malaysia. Penuturnya merupakan penduduk peribumi yang mendiami Persekutuan Malaysia dan memiliki jumlah yang minorit.Pembahagian kelompok orang Asli terbahagi kepada tiga pecahan yang besar iaitu Senoi, Negrito, dan Melayu Proto.Kumpulan kami memilih kelompok suku kaum orang Asli Semai termasuk dalam kelompok besar Senoi iaitu Temiar, Semai, Semoq Beri, Jahut, Mah Meri, dan Che Wong.Makalah kajian ini membicarakan penelitian terhadap pengaruh sikap dan persepsi masyarakat orang Asli Semai terhadap bahasa Semai.Saya ingin membicarakan adalah mengkaji penggunaan bahasa Semai di Kampung Orang Asli Serigala, Sungai Selisik, Hulu Berham, Selangor. Pedekatan yang diamanfaatkan dalam kajian ini adalah pendekatan domain (Mandala) Fishman (1976). Kaedah kajian lapangan huluan telah digunakan dalam memperoleh data primer di kawasan. Informan kajian terdiri daripada penduduk kampung seramai 80 orang.Data dikumpulkan menerusi teknik temubual dan rakaman yang seterusnya ditranskripsikan dengan menggunakan International Phonetic Alphabet (IPA).Soal selidik turut digunakan dalam kajian ini bagi mendapatkan maklumat responden dan hasil dapatan kajian. Hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahawa sikap dan persepsi masyarakat orang Asli Semai terhadap bahasa Semai masih kuat dan utuh. Mereka masih menggunakan dan mengekalkan penggunaan bahasa orang Asli Semai dalam pergaulan seharian mereka.


Katakunci: Orang Asli Semai, Suku Kaum, Pengaruh, Teori, Mandala/Domain.Download 342.68 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page