Reja: KirishDownload 81 Kb.
Page1/4
Date09.04.2024
Size81 Kb.
#64017
  1   2   3   4
Filtrlashni nazariy asoslari
YUSUF HOS HOJIB, ТАШАККУРНОМА - З.Рахимов, O’quvchilarni tarbiyalashda tarbiyaviy mashg’ulotlarning ahamiya

Filtrlashni nazariy asoslari
Reja:


Kirish


1. Filtrlashni amalgam oshirish shartlari.
2. G’ovak to’siqlar tasnifi va tavsifi.
3. Filtr qurilmalar tavsifi.
4. Filtrlab sterillashda ishlatiladigan g’ovak to’siqlar.
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar

Kirish
Filtrlash deb qattiq va suyuq fazalarning bir-biridan suyuqlikni o’tkazuvchi va qattiq zarrachalarni ushlab qoluvchi g’ovaksimon to’siqlar yordamida ajratilishiga aytilad.


Ajratilayotgan qattiq zarrachalar o’lchamigako’ra filtrlashning quyidagi turlari mavjud:
-yirik -50 mkm dan katta bo’lgan qattiq zarrachalarni ajratish uchun;
-mayda – 50 dan 5 mkmgacha bo’lgan zarrachalar va ba’zi mikroorganizmlarni ajratish uchun;
-mikrofiltrlash(sterillovchi filtr) -0,02mkm dan 5-10mkm gacha bo’lgan mikroorganizmlar va boshqa zarrachalrni ajratish uchun;
-ultrafiltrlash-0,1-0,001mkm bo’lgan pirogenlar va mikrozarrachalarni ajratish uchun;
-giperfiltrlash(teskari olmos) molekulyar darajada molekulyar massasi 500 dan kam bo`lmagan va 0.0001 dan 0.001 mkm gacha bo`lgan moddalarni ajratish uchun;

Filtr to`siqlar yuqori va pastki qismidagi bosimlarning farqi filtrlash jarayoning xarakatlantiruvchi kuchi deb xisoblanadi.Bosimlar orasidagi farq (∆P) turli xil usullarda yuzaga keltirilish mumkin:


- suyuqlik qatlamining balandligi;
-suyuqlik nasoslarining qo`llanishi (∆P→0.5 mPa)
-siqilgan gaz yuborilishi (∆P→0.05-0.3 mPa)
-filtirlovchi to`siq ostida vakum xosil qilish (∆P→0.05-0.09 mPa)
-markazdan qochma kuch ta’sirini qo`llash.

Agar to`siqlar g`ovagida suyuqlik bosimi laminar bo`lib, suyuqlik bir-xil qalinlik va uzunlikdagi juda ko`p kapilyarlar orqali o`tkazilishi faraz qilinsa, filtirlash jarayoniga ta’sir etuvchi omillar orasidagi bog`liqlik Puazeyl tengligi bilan ifodalanishi mumkin;F∙z∙π∙r³·r·∆P ∙τ
V= ;
8∙η·l
Bunda:
V-oqib chiqayotgan suyuqlik hajmi, m³;
F-filtr yuzasi,m²;
z- 1 m² ga to’g’ri keladigan kapilyarlar soni;
r-kapilyarlarning o`rtacha soni,m;
∆P-filtr to`siqlar yuqori va pastki bosimlarining farqi,H/m²;
τ-filtrlash vaqti,s;
η-filtratning absolyut qovushqoqligi,H·s/m²;
l- kapilyarlarning o`rtacha uzunligi,m;

Puazeyl tenglamasidan filtrlash tezligini keltirib chiqarish mumkin.Filtirlash tezligi, ya’ni vaqt birligi ichidagi maydon birligiga to`g`ri keladigan filtrate miqdori bosimlar farqiga to`g`ri,cho`kma qarshiligiga esa teskari mutanosibdir.


Filtirlashga ta’sir etuvchi omillarning asosiylari quyidagilardir;
-filtr to`siqning xossalari;
-filtr to`siqlarni yuqori va pastki qismlaridagi bosimlarining farqi;
-filtrlanayotgan sistemalarning qattiq kompanentlari xossalari (konsentratsiyasi va zarrachalar o`lchami, ularning siqilishi va hokazo);
-filtr to`siqning filtrat o`tishiga qarshiligi;
-filtrda filtratning o`tishiga cho`kmaning qarshiligi;
-filtratning qovushqoqligi;
-harorat;Download 81 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page