Tezlik- muvozanat variant-3Download 22.94 Kb.
Date10.03.2023
Size22.94 Kb.
#60859
Tezlik- muvozanat variant-3

TEZLIK- MUVOZANAT VARIANT-3

1. Hajmi 0,006 m3 bo‘lgan idish 9 mol gaz bilan
to‘ldirildi. 0,5 minutdan so‘ng idishda shu
gazdan 6 mol qoldi. Reaksiyaning o‘rtacha
tezligini (mol/l¢sek) aniqlang.
A) 1/2 B) 1 C) 1/60 D) 1/40
2. A(g) + B(g) + C(q) = A2B3C4(g) sistemaning
bosimi ikki marta oshirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi
necha marta ortadi?
A) 512 B) 32 C) 64 D) 128
3. Ammiak kislorod yordamida oksidlanganda
(Pt katalizator) ammiakning konsentratsiyasi
uch marta oshirilib, kislorodning konsentratsiyasi
ikki marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiyaning
tezligi necha marta ortadi?
A) 10,12 B) 1,86 C) 2,53 D) 5,87
4. Temperatura koeffitsiyentlari 5/3 va 7/3 bo‘lgan
ikkita reaksiyaning 59±C dagi tezligi bir xil.
Temperatura 79±C gacha ko‘tarilganda, ikkinchi
reaksiya tezligi birinchi reaksiya tezligidan necha
marta katta bo‘ladi?
A) 1,24 B) 0,51 C) 1,58 D) 1,96
5. Sistemaning temperaturasi 10±C ga ko‘tarilganda
reaksiya tezligi 4 marta oshdi. Agar
temperaturani 132±C dan 92±C ga tushirsak
reaksiya tezligi necha marta kamayadi?
A) 256 B) 128 C) 81 D) 243
6. Reaksiya boshlanganidan keyin 90 sekund
o‘tgach kislorod konsentratsiyasi 0,2 mol/l ni,
yana 4,5 minut o‘tgandan so‘ng esa 19,2 g/l ni
tashkil qildi. Reaksiyaning o‘rtacha tezligini
(mol¢l¡1¢min¡1) hisoblang.
A) 3,2 B) 1/600 C) 0,053 D) 1/10
7. Temperatura koeffitsiyenti 3 va 9 bo‘lgan ikkita
reaksiyaning boshlang‘ich temperaturalari
tegishli ravishda 40±C va 50±C ga teng. Qanday
temperaturada (±C) reaksiyalarning tezliklari
tenglashadi?
A) 110 B) 50 C) 60 D) 100
8. Hajmi 10 l bo‘lgan idishda 6 g vodorod va 142 g
xlor o‘zaro reaksiyaga kirishdi. Reaksiya tezligi
0,5 mol/(l¢min)ga teng bo‘lsa, qancha vaqtdan
(minut) so‘ng idishdagi xlorning miqdori
35,5 g.ni tashkil etadi?
A) 0,15 B) 0,3 C) 18 D) 3
9. HCl(g) + O2(g) ! Cl2(g) + H2O(g) reaksiyada
kislorodning konsentratsiyasi to‘rt marta
oshirilsa, HCl ning konsentratsiyasi ikki marta
kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta
ortadi?
A) 5/2 B) 1/4 C) 1/8 D) 1/5
10. Hajmi 10 l bo‘lgan idish 6 mol A gaz bilan
to‘ldirildi. 45 s dan so‘ng idishda A gazdan
4,5 mol qoldi. Reaksiyaning o‘rtacha tezligini
(mol/l¢min) aniqlang.
A) 0,025 B) 0,033 C) 1,5 D) 0,2
11. sistemada moddalarning muvozanat holatidagi konsentratsiyalari (mol/l) mos ravishda 1, 5, 10 va 1 ga teng. Sistemaga ma/lum miqdor is gazi qo’shilganda keyin, suv bug’i va vodorodning yangi muvozanat konsentratsiyalari teng o’zaro teng bo’ldi. Agar reaksiya 1 l hajmli idishda olib borilgan bo’lsa, hosil bo’lgan sistemadagi gazlar aralashmasining geliyga nisbatan zichligini aniqlang.
A)15,75 B)16,5 C)6,53 D)12,2
12. CH4(g) + H2O(g) = CO(g) + H2(g) reaksiyada
CH4 ning 60% i sarflanganda muvozanat qaror
topdi. Reaksiya uchun olingan CH4 va H2O
konsentratsiyalari mos ravishda 0,7 va 0,9 mol/l
bo‘lsa, CO va H2 lar muvozanat
konsentratsiyalarining (mol/l) yig‘indisini
aniqlang.
A) 2,44 B) 0,42 C) 1,68 D) 0,84
13. CH4(g) +H2O(g) = CO(g) +H2(g) reaksiya hajmi
20 l bo‘lgan idishda olib borildi. CH4 ning 50% i
sarflanganda muvozanat qaror topdi. Reaksiya
uchun CH4 va H2O dan mos ravishda 5 va 8 mol
olingan bo‘lsa, barcha moddalar muvozanat
konsentratsiyalarining (mol/l) yig‘indisini
aniqlang.
A) 18 B) 0,9 C) 0,7 D) 16
14. A(g) + B(g) = C(g) + D(g) reaksiya hajmi 10 litr
bo‘lgan idishda olib borildi. Reaksiya uchun A va
B dan mos ravishda 8 va 12 moldan olingan
bo‘lsa, ularning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (Km = 1).
A) 8; 12 B) 0,32; 0,72 C) 0,56; 0,64
D) 0,8; 1,2
15. A(g) + B(g)C(g) + D(g) sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6, 4, 3, 8 ga teng. Sistemaga B
moddadan 2 mol qo‘shilgandan keyin, B va D
moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 4,68; 7,78 B) 3,48; 8,52 C) 5,48; 8,52
D) 6,44; 8,64
16. A(g) + B(g)C(g) + D(g) sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6, 3, 2, 9 ga teng. Sistemaga B
moddadan 3 mol qo‘shilgandan keyin, A va C
moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 4,87; 9,78 B) 2,78; 2,64 C) 5,22; 2,78
D) 4,36; 8,54
17. Vodorodga nisbatan zichligi 27,5 bo‘lgan
oltingugurt(IV) va azot(IV) oksidlaridan iborat
8 mol aralashma hajmi 10 l idishda reaksiyaga
kirishib oltingugurt(VI) va azot(II) oksidlari
hosil bo‘ldi. Azot(IV) oksidning 25% reaksiyaga
kirishganda muvozanat qaror topsa, kimyoviy
muvozanat konstantasini hisoblang.
A) 0,24 B) 0,48 C) 0,11 D) 0,68
18. 2,24 l (n.sh.) vodorod sulfid kaliy permanganat
bilan sulfat kislota ishtirokida SO2 gacha
oksidlandi. Reaksiyada qatnashgan kaliy
permanganat va sulfat kislota miqdorini (mol)
hisoblang.
A) 18,96; 17,64 B) 0,1; 0,6 C) 0,6; 0,9
D) 0,12; 0,18
19. SO2 + O2 = SO3 reaksiyada SO3 ning
konsentratsiyasi 0,4 mol/l bo‘lganda kimyoviy
muvozanat qaror topdi (KM =1). SO2 ning
boshlang‘ich konsentratsiyasi 1,2 mol/l bo‘lsa,
kislorodning dastlabki konsentratsiyasini (mol/l)
hisoblang.
A) 0,25 B) 0,45 C) 0,20 D) 0,05
20. Geliyga nisbatan zichligi 7,75 bo‘lgan azot(II)
oksidi va kisloroddan iborat 4 mol aralashma
hajmi 10 l idishda reaksiyaga kirishdi.
Kislorodning 30% reaksiyaga kirishganda
muvozanat qaror topsa, kimyoviy muvozanat
konstantasini hisoblang.
A) 13,3 B) 6,67 C) 16 D) 2,4


Download 22.94 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page