Wind cold: Hb. Ephedrae ma huang Cinnamomi Twig gui zhi Fo Perillae Frutescentis zi su ye Hb. Seu Fl. Schizonepetae tenuifoliae jing jie Rx Ledebouriellae Sesloidis fang feng Rz et Rz. Notopterygii qiang huo RzDownload 43.85 Kb.
Date02.06.2018
Size43.85 Kb.
#53038
WIND COLD:

Hb. Ephedrae ma huang

Cinnamomi Twig gui zhi

Fo Perillae Frutescentis zi su ye

Hb. Seu Fl. Schizonepetae tenuifoliae jing jie

Rx Ledebouriellae Sesloidis fang feng

Rz.et Rz. Notopterygii qiang huo

Rz. Et Rz Ligustici Sinensis gao ben

Rx Angelicae bai zhi

Hb. Asari cum Radice xi xin

Rz Zingiberis Officinalis Recens sheng jiang

Fl magnoliae Liliflorae xin yi hua


WIND HEAT:

Hb menthae bo he

Fr. Arctii Lappae niu bang zi

Ps Cicadae chan tui

Fo Mori Albae sang ye

Fl Chrysanthemi Morifolii ju hua

Fr Viticis man ju hua

Rx Puerariae ge gen

Rx Bupleuri chai hu

Rz Cimicfugae sheng maCLEAR HEAT QUELL FIRE


Gypsum shi gao

Rx Anemarrhenae Asphodeloidis zhi mu

Fr Gardeniae Jasminoidis zhi zi

Spica Prunellae Vulgasis xia ku cao

Se Cassiae Torae jue ming zi

CLEAR HEAT COOL BLOOD


Rx Rehmanniae Glutinosae sheng di huang

Rx Scrophulariae Ningpoensis xuan shen

Cx Moutan Radicis mu dan pi

Cx Lycii Chinensis Radicis di gu pi

Rx lithospermi seu Arnebiae zi cao

CLEAR HEAT DRY DAMPNESS


Rx Scutellariae Baicalensis huang qin

Rz Coptidis huang lian

Cx Phellodendri huang bai

Rx Gentianae Scabrae long dan cao

Rx Sophorae Flavenscentis ku shen

Rx Picrorrhizae hu huang lianCLEAR HEAT CLEAR POISONS


Fl. Lonicerae Japonicae jin yin hua

Fr. Forsythiae Suspensae

Rx Isatidis seu Baphicacanthi ban lan gen

Hb. Violae cum Radice zi hua di ding

Hb Houttuyniae Cordatae yu xing cao

Rx Pulsatillae Chinesis bai tou weng

Hb Taraxaci Mongolici cum Radice pu gong ying

Hb Andrographis Paniculatae chuan xin lian

Hb Oldenlandiae Diffusae bai hua she she cao

Rz Smilacis Glabrae tu fu lingCLEAR HEAT SUMMER HEAT


Fo. Nelumbinis Nuciferae he ye

Se Phaseoli Radiati lu dou

Se. Dolichoris Lablab bai dou

Hb. Artemisiae qing haoDOWNWARD DRAINING HERBS PURGATIVES


Rz Rhei da huang

Mirabilitum mang xiao

Fo Sennae fan xie ye

DOWNWARD DRAINING HERBS MOIST LAXATIVES


Se. Cannabis Sativae huo ma ren

DOWNWARD DRAINING HERBS HARSH EXPELLANTS


Se. Pharbitidis qian niu zi

DRAIN DAMPNESS


Sclerotium Poria Cocos fu ling

Se. Coicis lachryma-jobi yi yi ren

Hb Dianthi Qu mai

Hb Polygoni Avicularis bian xu

Se Plantanginis che qian zi

Rz Dioscoreae bei xie

Sclerotium Polypori Umbellati zhu ling

Rz Alismatis Plantago-aquaticae ze xie

Hb Artemesiae Cappillaris yin chen hao

Rx Stephaniae Tetrandrae han fang jiEXPEL WIND DAMPNESS


Rx Duhuo du huo

Rx Gentianae Macrophyllae qin jiao

Rx Clemrtidis Chinensis wei ling xian

Fr Xanthii chang er zi


TRANFRON PHLEGM AND STOP COUGHING COOL AND TRANSFORM HOT PHLEGM

Rx Peucedani qian hu

Bu Fritillariae Thunbergii zhe bei mu

Se. Trichosanthis gua lon ren

Cs. Bambusae in Taeniis zhu ru

Th.Algae kun bu

Hb Sargassii hai zao
TRANSFORM PHLEGM AND STOP COUGHING WARM AND TRANSFORM COLD PHLEGM

RZ Pinelliae Ternatae ban xin

Fl Inulae xuan fu hua

Rx Platycodi Grandiffori jie geng

Se. Pruni Armeniacae xing ren

Cx Mori Albae radicis (sang bai pi)


TRANSFORM DAMPNESS (AROMATIC)

Hb Agastaches seu pogostemi huo xiang

Cx Magnoliae Officinalis hou po

Rx Atractlydoes cang zhu

Fr. Amomi Cardamomi bai dou kou

Se Alpiniae Katsumadai cao dou kou

Fr. Amomo Tsao-ko cao guo

Fr. Seu Se. Amomi sha renRELIEVE FOOD STAGNATION


Fr. Crataegi shan zha

Fr. Hordei Vulgaris Germinantus mai ya

Fr. Oryzae sativae Germinantus gu ya

Massa Fermentata Shen Qu

Se. Raphani lai fu zi

REGULATE QI


Pc. Citri reticulatae chen pi

Pc Citri Reticulatae Viride qing pi

Pc. Arecae Catechu da fu pi

Fr. Citri seu Ponciri Immaturus zhi shi

Rz Cyperi Rotundi xing fu

Rx Saussureae seu Vladimiriae mu xinag

Rx Linderae Strychnifoliae wu yao

REGULATE BLOOD STOP BLEEDING


Rx Pseudoginseng san/tain qi

Rz. Imperatae Cylindricae bai mao genREGULATE BLOOD INVIGORATE THE BLOOD


Rx Ligustici Wallichii chuan xiong

Rz Corydalis Yanhusuo yan hu suo

Rx Paeoniae Rubra chi shao

Se. Persicae tao ren

Fl Carthami Tinctorri hong hua

Rz Curcumae Zedoariae e zhu

Rx Sparganii san leng

Gummi Olibanum ru xiang

Myrrha mo yao

Rx. Achyranthis Bidentatae niu xi

Rx Salviae Miltiorrhizae dan shen

Rx et Cs. Jixueteng ji xue teng

Tu. Curcumae yu jin

Hb. Leonuri Heterophylli yi mu caoWARM THE INTERIOR EXPEL COLD


Rx Aconiti Carmichaeli Praeparta fu zi

Rz Zingiberis officinalis gan jiang

Cx. Cinnamomi Cassiae rou gui

Fr. Evodiae Rutaecarpae wu zhu yu

Fr. Zanthoxyli Bungeani chuan jiao

Fz. Alpiniae Officinari gao liang jaing

Fl Caryophylli ding xiang

Fr. Foeniculi Vulgaris xiao hui xiangTONIFYING THE QI


Rx. Ginseng ren she

Rx. Codonopsis Pilosulae dang shen

Rx Astragali huang qi

Rx Dioscoreae Oppositae shan yao

Rz. Atractylodis Marcrocephalae bai zhu

Fr. Ziziphi Jujubae da zao

Rx Glycyrrhizae Uralensis gan cao and zhi gan cao

Rz. Polygonati hunag jing

Saccharum Granorum yi tang

Rx Pseudostellariae Heterophyllae hai er shenTONIFY THE BLOOD


Rx Rehmanniae Glutinosae shi di huang

Rx Polygoni Multiflori he shou wu

Rx Angelicae Sinensis dang gui

Rx. Paeoniae Lactiflorae bai shao

Gelatinum Asini e jiao

Fr. Lycii Chinensis gou qi zi

Fr. Mori Albae sang shen zi

Arillus Euphoriae Longanae long yan rou
TONIFY THE YANG


Fr. Psoraleae Corylifoliae bu gu zhi

Fr. Alpiniae Oxyphyllae yi zhi ren

Rz. Curculiginis Orchioidid xian mao

Cx. Eucommiae Ulmoidis du zhong

Rx. Dipsaci (xu duan)

Se. Cuscutae tu si zi

Se. Astragali sha yuan ji li

Cordycepts Sinensis (dong chong xia cao)

Hb. Cistanches Deserticolae (rou cong rong)

Hb. Epimedii (yin yang huo)TONIFY THE YIN


Rx Glehniae Littoralis Sha shen

Rx Panacis Quinquefolii xi yang shen

Tu, Asparagi Cochinchinesis tian men dong

Tu Ophiopogonis Japonici mai men dong

Hb. Dendrobii shi hu

Rz Polygonati Odorati yu zhu

Bu Lili bai he

Hb. Eclipatae Prostratae han lian cao

Fr. Ligustri Lucici nu zhen zi

Se. Sesami Indici
ASTRINGENT HERBS


Fr. Corni Officinalis shan yu rou

Fr. Schisandrae Chinensis wu wei zi

Fr. Pruni Mume wu mei

Se. Myristicae Fragranticis rou dou kou

Se. Nelumbinis Nuciferae lian zi

Se. Euryales qian shi

Os. Sepiae seu Sepiellae wu zei gu

SUBSTANCES THAT CALM THE SPIRIT SETTLE AND CALM THE SPIRIT


Os. Draconis long gu

Co. Ostreae mu liNOURISH THE HEART AND CALM THE SPIRIT


Se. Zizphi Spinosae suan zao ren

Se. Biotae Orientalis bai zi ren

Rx Polygalae Tenuifoliae yuan zhi

Cx. Albizziae julibrissin he huan pi

Cs. Polygoni Multiflori ye jiao teng

AROMATIC SUBSTANCES THAT OPEN THE ORIFICES


Secertio Moschus Moschiferi she xiang

Rz. Acori Graminei chang puEXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS


Rl. Uncariae cum Uncis gou teng

Rz Gastrodiae Elatae tain ma

Fr. Tribuli Terrestris bai ji li

EXPEL PARASITES


Fr. Quisqualis Indicae shi jun zi

Se. Arecae Catechu bing lang

Se. Cucurbitae Moschatae nan gua zi

SUBSTANCES FOR EXTERNAL APPLICATION


Se. Cnidii Monnieri she chuaqng zi

Camphora zhang nao


Download 43.85 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page