Asosiyo‘rganilayotganchettili fanidan ishchio‘quvdastur (syllabus) ( 2022-2023o‘quvyili) Bilimsohasi


Ta’lim tili ingliz tili Haftadagi dars soatlariDownload 68.33 Kb.
Page2/9
Date24.01.2023
Size68.33 Kb.
#60440
1   2   3   4   5   6   7   8   9
AO\'CHT 1 kurs kredit eng oxirgi(2) (2)
Ta’lim tili
ingliz tili

Haftadagi dars soatlari
1-semestr – 8
2-semestr – 81.

Fanning nomi

Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)

Mustaqil ta’lim (soat)

Jami yuklama
(soat)ASOSIY O‘RGANILAYOTGAN CHET TILI

1-semestr – 120
2-semestr –1201-semestr – 150
2-semestr – 150540FAN O‘QITUVCHILARI HAQIDA MA’LUMOT:

Kafedra:

Roman-germanfilologiyasi

Dastur mualliflari:

Bahodirova F.B., Otajanova L.,Annaxasanova I, Karimova Z.U.,

Telefon raqami

+998977929515, +998905798979, +998975143489

E-mail:

Bahodirova.feruza@mail.ru, zuxra.karimova@gmail.comruzira82@mail.ru, otajanova.lola28@gmail.com

Tashkilot:

Urganch davlat universiteti. Asosiybino 436- xonaI. Fanning mazmuni
Fannio‘qitishdan maqsad – talabalarga kasbiy yo‘nalish doirasida tilning og‘zaki va yozma shakllarini o‘rgatish, ularning ijtimoiy-madaniy muloqot malakalarini rivojlantirish, xususan o‘rganilayotgan chet tilining funksional shakllari va uslublarini, tilt o‘g‘risidagi amaliy va nazariy bilimlarini takomillashtirish hamda egallangan bilim, ko‘nikma, malakalarini kasbiy va ilmiy faoliyatda erkin qo‘llay olishlarini ta’minlashdir.
Fanningvazifasi - umume’tirof etilgan xalqaro me’yorlarga ko‘ra talabalarning o‘rganilayotgan chet tilini C1 darajada egallashlari uchun zaruriy bilimlarni integrallashgan tarzda o‘rgatish va muloqot malakalarini rivojlantirish.
II. Asosiy qism(amaliymashg‘ulotlar)
Asosiyo‘rganilayotganchettilifaniquyidagi 6 tamoduldaniborat: Og‘zakinutqamaliyoti, O‘qishvayozishamaliyoti, Amaliyfonetika, Amaliygrammatika, Madaniyatlararokommunikatsiya, Matbuottili. Mazkurdasturdao‘rganilayotgantillarningharbiribo‘yichabo‘yichamavzularnikeltiribo‘tishimkoniyatiyo‘q. SHusabablidasturdatalabalaro‘rganilayotganchettiliniC1 darajadao‘zlashtirishlarinazardatutilganholdamodullarmazmunikeltiriladi. Mavzularishchidasturlardasemestrlarvakurslarkesimidabatafsilyoritiladi.
1-Modul. Og‘zakinutqamaliyoti
Matnvamanbaturlari:
- dialoglar, suhbatlar;
- telefonorqalimuloqot;
- jamoatjoylaridagie’lonlar (masalan, temiryo‘lvokzali, aeroportdagie’lonlar);
- ko‘rsatmalar, yo‘riqnomalar (masalan, auditoriyadagio‘qituvchining
ko‘rsatmalari, ovqattayerlash, velosipedni (texnikavositalarini) ta’mirlashsingariosonko‘rsatmalar);
- televaradioxabarlar, ob-havoma’lumotlari;
- monologlar (masalan, prezentatsiyalar, nutqlar);
- televaradiohujjatlifilmlar;
- badiiyfilmlar;
- qo‘shiqlar
- audiokitoblarvah.k.
-strategiyalarvako‘nikmalar:
- matnnitinglabuningasosiyg‘oyasinianglayolish;
- matnnitinglab, undagimuayyanma’lumotni (masalan, sanalar, ismlar) farqlash;
- so‘zlashuvchiningkayfiyati, hissiyotlarivamunosabatinianiqlayolish;
- turlikommunikativnutqvaziyatlari (salomlashish, kechirimso‘rash, xayrlashish, minnatdorchilikbildirishvah.k.) nito‘g‘rio‘zlashtirishi;
- o‘zigayoqqanvayoqmagannarsalar, jihatlarhaqidafikrinibayonetishi;
- o‘zihaqidashaxsiyma’lumotlarniberaolishi;
- o‘qishvakasbgaoidmavzulardagidialoglardaishtiroketib, ma’lumotalmashish;
- so‘zlovchinutqinitushunganligiyokiyaxshianglayolmaganliginiifodalashi (masalan, so‘zlovchidangapiniyanabirmartatakrorlashni, izohlash, savolberishvah.);
- muloqotnidavomettiraolish;
- intervyuolishvasavollargajavobqaytarish;
- tanishmavzulardamuhokamalardaqatnashishi;
- navbatbilanmuloqotgakirishishi, so‘zlovchiningnutqinibo‘lmasligiyokibo‘lishgato‘g‘rikelganvaziyatlardamuloqotnidavomettirishi;
- muloqotniboshlashvatugallashstrategiyalariniegallashi;
- jumlalarniperifrazaqilishvaqaytadanta’kidlashi;
- og‘zakimuloqotdategishlimilliy-madaniyme’yorlarni (masalan, iltimosvarahmatso‘zlariningturlimadaniyatlardaishlatilishi, salomlashishodobi) bilishivaularnito‘g‘riqo‘llashi;
- muloqotjarayonidategishliimo-ishoralardan (masalan, diqqatbilantinglayotganliginiko‘rsatishuchunoldingasalengashish, tushunayotganliginiifodalashuchunboshirg‘ashi) o‘rinlifoydalanishi;
- tegishliintonatsiyavaurg‘udanfoydalanibhissiyotlariniifodaetaolish;
- turlimavzulardadavomiydialoggakirishish;
- avvaldantayyorlanganholdaintervyuolibborish, ma’lumotlarnitekshirishvatasdiqlash, qiziqarlijavoblargae’tiborqaratish;
- muhokamalardategishliizohlar, argumentlarvasharhlarberganholdao‘zfikrinibayonqilishvaunihimoyaqilish;
- o‘zqiziqishlarigaoidmavzulardabatafsilhisobotlar;
- yangiliklar, intervyuyokihujjatlifilmlardanparchalarmazmuniniqisqachabayonetish;
- rasmiyvaziyatlardadolzarbmavzularbo‘yichao‘znuqtainazariniifodaetish;
- debatlardaasosiyma’ruzachisifatidaishtiroketish.Download 68.33 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page