Inhoudsopgave 1 Algemeen/missie 1Download 1.99 Mb.
Page19/19
Date18.10.2016
Size1.99 Mb.
#540
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

BIJLAGE J
VERENIGINGEN VAN (OUD-)STUDENTEN


1 GEWIS (Gemeenschap van Wiskunde en Informatica Studenten)
1994, alweer het twaalfde verenigingsjaar van GEWIS, is opnieuw een jaar geweest waarin vele activiteiten werden georganiseerd voor en door leden van GEWIS.
Het bestuur bestond in 1994 uit:
Voorzitter Muriel Claassen (tot 1 7)

Philip Bierhoff (vanaf 1 7)

Secretaris Arjan Verreijen (tot 1 7)

Wai Keung Lam (vanaf 1 7)

Penningmeester Jeroen Vlug (tot 1 7)

Wendi Mennen (vanaf 1 7)

PR functionaris Paul Hernaus (tot 1 7)

Mark Hermeling (vanaf 1-7)

Vice voorzitter Jasper Buschgens (tot 1 7)

Onderwijscommissaris Susan Dumont (tot 1-7)

Wouter Slegers (vanaf 1-7)

Het bestuur bestaat vanaf 1 juli 1994 uit 5 personen. Dit in tegenstelling tot het vorige be­stuur, dat uit 6 personen bestond. Bij gebrek aan kandidaten is de post vice-voorzitter niet vervuld. De taken zijn voornamelijk overgenomen door de PR-functionaris.


Verscheidene ledenvergaderingen zijn bijeengeroepen, voor bijzondere kwesties en ter controle van het bestuur. Behalve na een ledenvergadering en wekelijks op donderdagmiddag, was er dit jaar bij speciale gelegenheden een borrel op de GEWIS kamer (HG 8.79), om de contacten tussen studenten onderling te verstevigen.
Om de contacten tussen studenten en medewerkers te bevorderen en om GEWIS te presente­ren naar de medewerkers, werden er dit jaar ook twee medewerkersborrels gehouden, maar ook bij de normale borrels waren medewerkers van harte welkom.
Minstens even belangrijk als de borrels waren de activiteiten die door de commissies van GEWIS zijn georganiseerd. Hieronder volgt een korte opsomming van activiteiten van enkele commissies.
De Buitenlandse Excursie Commissie (BUEX) verzorgde in april 1994 weer een studiereis, deze keer naar Rusland. Er werden ter voorbereiding voorstudies en lezingen georganiseerd. Aan deze studiereis werd deelgenomen door 17 studenten en 2 begeleiders. Tijdens de reis werden twee grote steden bezocht, te weten St. Petersburg en Moskou. In deze steden werden zowel instituten als ook universiteiten bezocht. Het met eigen ogen zien van de grote verschil­len en overeenkomsten tussen instellingen in Nederland en Rusland was voor iedereen erg leerzaam. Na twee weken werd teruggekeerd naar Eindhoven.
De Binnenlandse Excursie Commissie (BiEC) verzorgde in 1994 voor een aantal leuke en leerzame excursies. Er zijn bezoeken gebracht aan Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaborato­rium, Centraal Bureau van Statistiek. Naast deze excursies organiseerde de BiEC ook twee

lezingen, gehouden door prof. Edsger W. Dijkstra en prof. N.G. de Bruijn.


De Bijzondere Activiteiten Commissie (BAC) organiseerde dit jaar weer een ouderdag. Op deze manier krijgen de ouders een indruk van het dagelijks leven van hun zoon of dochter op de universiteit. Deze ouderdag was erg geslaagd.

Verder werden er een aantal sporttoernooien, zoals een schaaksimultaan, en GEWIS-feesten door de BAC verzorgd.


In augustus heeft de Intro Commissie de pré-intro en de intro verzorgd. Het was de bedoeling om de eerstejaars met Eindhoven, de TUE en GEWIS vertrouwd te maken. De introductie­week was ook dit jaar erg goed geslaagd.

Begin oktober werd er weer een follow-up georganiseerd, wat erg leuk was.


Ook dit jaar verzorgde de Hongarije Commissie de jaarlijkse uitwisseling met de Eötvös Lórand universiteit te Budapest. In maart vertrokken 18 studenten werden in Hongarije warm onthaald. De uitwisseling was zeer geslaagd.
In 1994 bracht de Jaarboekcommissie voor de vierde keer een jaarboek uit. Tijdens de jaar­boekuitreiking werd het jaarboek, met als thema 'Maaltijden', aan de GEWIS-leden uitgereikt.
Tenslotte werd er in augustus 1994 de GEWIS-ruimte verbouwd.
2 Jaarverslag VIE 1994
Rob Douwes, Bart van Ginderen, Arjen Lammers, Monique Schurgers, Angelic Engel
Voor jullie ligt het jaarverslag van VIE over 1994. In dit jaar is het uitgezette beleid verder uitgevoerd en uitgewerkt.

De contacten met de TUE zijn verder aangehaald, waarvan de terugkomdag op 25 november een goed voorbeeld was. Op deze dag werd duidelijk wat de functie van een alumni vereni- ging kan zijn, namelijk een vereniging waarvan de leden hun ervaringen in het bedrijfsleven (c.q. overheid) direkt kunnen terugkoppelen naar de TUE om zo het curriculum op deze ervaringen aan te passen. Natuurlijk was de terugkomdag een bij uitstek geschikte gelegen­heid om oud collega studenten nog eens te ontmoeten.


"Een contactpersoon aanstellen in het College van Bestuur voor alumni zaken"
Verder is in 1994 de ingeslagen weg gevolgd van contacten met de TUE in de vorm van een alumni overleg, waarbij het bureau In  en Externe Betrekkingen alsmede het College van Bestuur een participerende rol speelden. Bedoeling is te komen tot een hechtere band met de TUE door middel van het aanstellen van een contactpersoon in het College van Bestuur voor alumni zaken, om de relaties warm te houden. Dit jaar heeft ieder VIE lid de Matrix ontvang en, het kwartaalblad van de TUE, als een manier om de alumni op de hoogte te houden van het "thuisfront".
In 1994 is er overleg gepleegd met zusterverenigingen in het land: EKSBIT (Tilburg), Avirus (Utrecht) en ENIAC (Twente) waren naast VIE hierin vertegenwoordigd.
Tenslotte heeft VIE het afgelopen jaar gezocht naar meer sponsor mogelijkheden en die min of meer gevonden in de nieuwe firma SOGYO, waarvan een ieder een mailing heeft ontvang en waarin zij VIE leden attent maakte op vacatures. Natuurlijk blijft het zaak in de toekomst meer sponsors te gaan zoeken.
Voor 1995 spreekt het bestuur de wens uit dat nog meer leden in de toekomst actief zullen gaan worden binnen VIE en zich blijven interesseren voor de activiteiten van VIE. De terug komdag was daar al een goede indicatie van, het bestuur hoopt deze lijn in 1995 voort te zetten.
Bijzondere activiteiten
Traditioneel werd het jaar 1994 geopend door de Nieuwjaarsborrel op zaterdag 8 januari. Onder het genot van een drankje en een hapje werd er door de leden van VIE en WIRE en door overige genodigden flink bijgepraat over het afgelopen jaar. Vanuit een toren van glazen met champagne werd iedereen voorzien van het geijkte drankje om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.
In maart van afgelopen jaar stond een excursie naar Fokker op Schiphol Oost gepland (met dank aan Arjen Raap). Naast diverse lezingen bevatte het programma ook een vlucht in een vliegsimulator en het bezichtigen van een Fokker 70. Vanwege de alom bekende reorganisaties bij Fokker werd echter geen toestemming gegeven de reeds georganiseerde excursie

door te laten gaan.


'Traditiegetrouw kon men zijn baklusten uitleven bij het Bbq en van diverse lekkere vleesjes."
Voor de liefhebbers van zon, zee en strand werd er op zondag 3 juli een strandvolleybal  toernooi georganiseerd. De strijd werd gestreden in het zand van Kijkduin. Na een nek aan nek race om de finaleplaatsen werd daar uiteindelijk het team van de VIEtaal­redactie winnaar. Onder het genot van een heerlijke Italiaanse maaltijd en een koel glas vocht werden de winnaars gefeliciteerd en werd er nog lekker nagekletst over deze nieuwe activiteit.
Op zaterdag 23 juli vond de uitreiking plaats van een zeer goed uitziend jaarboek 1994. Het eerste exemplaar werd onthuld door Prof.dr. Kees van Hee, die daarbij nader inging op het hoofdthema van het jaarboek: IT in 1999. Traditiegetrouw konden hierna alle aanwezigen hun baklusten uitleven bij het BBQ en van diverse lekkere vleesjes.
Als speciale en afsluitende activiteit stond op 25 november de TUE VIE Terugkomdag op het programma. Tijdens deze dag kon men zich, in een grotendeels verbouwde faculteit, op de hoogte stellen van de nieuwe ontwikkelingen van onderzoek en onderwijs aan de faculteit, een indruk krijgen van een aantal typische informatica carrières, en meepraten over de toekomst van het informaticaonderwijs. Na een zeer geslaagde dag werd een en ander nog bepraat onder het genot van een nieuw fenomeen binnen de gastronomie: glasgrillen. Met dank aan alle mensen die deze dag tot een geslaagde activiteit gemaakt hebben.

Zoals jullie allen hopelijk gemerkt hebben, is er hierna toch nog een en ander gebeurd: de kerst  en nieuwjaarswens voor 1995 en tevens uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel op

7 januari 1995 hebben jullie allen ontvangen.
Ledenverloop 1994
VIE begon het jaar met 346 leden:
Gewone leden 310

Aspirantleden 16

Buitengewone leden 14

Donateurleden 6


61% van de afgestudeerde informatici was toen lid van VIE. De eindstand op 31december 1994 is 374 leden:
Gewone leden 341

Aspirantleden 10

Buitengewone leden 14

Donateurleden 9


"57,6% van de afgestudeerde informatici is nu lid van VIE."

57,6% van de afgestudeerde informatici is nu lid van VIE. Het procentuele hoogtepunt dit jaar lag op 18 april: 62% van de afgestudeerde informatici was toen lid van VIE. Dit hoge percentage is mede gehaald door de jaarlijkse opschoonactie van VIE.


In 1994 zijn er 96 mensen afgestudeerd wat het totaal aantal afgestudeerden op 616 brengt. Ook het aantal aspirantleden zal het komende jaar weer naar een hoger niveau gebracht gaan worden door onze 'ledenwerver' op de TUE.
Externe contacten
In 1994 heeft VIE de relaties met het bedrijfsleven en de TUE bestendigd en uitgebouwd.
De PR strategie van VIE met betrekking tot het bedrijfsleven richt zich op het opbouwen van goede contacten met een kleine groep bedrijven of instanties, tot voordeel van beide partijen.
Voordelen voor bedrijf/instantie:
Nederlandse bedrijven zijn voor VIE leden een interessante werkgever. Via VIE kan een bedrijf kenbaar maken dat het bepaalde vacatures heeft.
VIE leden zijn afnemers van diensten, zoals postacademische cursussen en beroepsverzekeringen.
Voordelen voor VIE:
Korting voor VIE leden op diensten die het bedrijf aanbiedt (bijvoorbeeld cursussen).
Ondersteuning bij door VIE georganiseerde activiteiten, zoals lezingenavonden en social events.
Dit heeft tot nu toe geresulteerd in de volgende contacten:
Met Oracle Nederland BV is een sponsorcontract afgesloten, voor de duur van twee jaar. Oracle ondersteunt VIE financieel, in ruil voor reclame bij lezingenavonden en de jaarboekuitreiking.
Met Integrand, een instantie die studenten en pas afgestudeerden helpt bij het opdoen van werkervaring, is een samenwerkingsverband afgesloten.

Integrand ziet in VIE een mooie gelegenheid om moeilijk vervulbare opdrachten van bedrijven toch uit te laten voeren door onze aspirantleden of onlangs afgestudeerde leden. VIE verspreidt regelmatig Integrand vacatures onder haar leden.


Met PAO Informatica, een instituut dat postacademische cursussen voor informatici verzorgt, is een sponsorcontract afgesloten voor de duur van twee jaar. PAO geeft via VIE regelmatig bekendheid aan de door haar georganiseerde cursussen. Verder krijgen VIE leden 50% korting op bepaalde PAO seminars.
Recentelijk werd de samenwerking met SOGYO opgestart. SOGYO is een nieuwe

organisatie, die jonge informatici onder deskundige begeleiding werkervaring op laat doen binnen grote organisaties. Onlangs verzorgde VIE een mailing voor SOGYO. Verwacht wordt dat deze samenwerking in 1995 uitgebreid zal worden.


Ook de contacten met de TUE zijn in 1994 uitgebreid. De TUE is zeer geïnteresseerd in de ervaringen van VIE leden met enkele jaren werkervaring.

Dit resulteerde tot de volgende vormen van samenwerking:


VIE ers geven regelmatig hun visie op de vernieuwingen in het studieprogramma. In de toekomst zal de TUE waarschijnlijk vaker en in geïnstitutionaliseerde vorm aan VIE ers gaan vragen om hun feedback te geven op het studieprogramma.
Voor 1995 wordt gestreefd naar voortgang langs de ingeslagen weg. Bestaande contacten zullen worden uitgebreid, en nieuwe bedrijven of instanties zullen worden benaderd voor vormen van samenwerking. Ook met de TUE zal de samenwerking worden uitgebreid. Het bestuurslid voor externe contacten, Bart van Ginderen, heeft te kennen gegeven dit werk nog minimaal een jaar te willen voortzetten.
VIEtaal
In 1994 verschenen 6 VIEtaals, waarvan één jaarboek (in juli). De getallen:
Nr Maand #pag Oplage Formaat
7.1 januari 32 400 A4

7.2 maart 28 420 A4

7.3 mei 24 420 A4

7.4 juli 108 460 A5

7.5 september 24 420 A4

7.6 november 32 440 A4


Het aantal redactieleden is het afgelopen jaar hetzelfde gebleven, maar er is wel een wisseling in de samenstelling geweest: Robert van Vonderen is gestopt als redactielid en Eric Verbeek is daarvoor in de plaats gekomen.
Zoals de bedoeling was zijn alle VIEtaals op tijd verschenen. Het enige wat nog niet vastligt, is de hoeveelheid pagina's. Het jaarboek heeft zoveel pagina's (108) gekregen dat het niet meer mogelijk was om een versie met nietjes te maken: er moest gelijmd worden.
Het mechanisme van vaste tijdstippen vastleggen voor een heel jaar voor dead lines, typesetdagen en verschijningsdagen is goed bevallen en zal ook het komend jaar op dezelfde manier gebruikt worden.
Lezingenavonden
In 1994 hebben door omstandigheden slechts drie lezingenavonden plaatsgevonden.

Op het programma stond nog een lezingenavond in april in samenwerking met NGI regio

Zuid Nederland. Door problemen met de afspraken met de sprekers kon deze lezingenavond niet doorgaan. In september is nogmaals geprobeerd deze lezingenavond door te laten gaan, maar dit is wederom mislukt. In 1995 zal, mede door wisseling van de wacht bij NGI, nogmaals geprobeerd worden een gezamenlijke lezingenavond te plannen.
Door een aantal oorzaken is de belangstelling voor de lezingenavonden dit jaar tegengevallen. Als oorzaken zijn o.a. te noemen: (te) late aankondigingen, onderwerpkeuze en het weer. De lezingenavond in juni vond plaats op de heetste dag van het jaar, waardoor waarschijnlijk velen liever met een koel biertje aan het water lagen. Het onderwerp ITIL was waarschijnlijk voor velen nog een veraf liggend onderwerp. Om onderwerpen te selecteren die meer in het interessegebied van de TU leden liggen, zullen de contacten met de Universiteit (via OOTI's,

aspirantleden) worden aangehaald.


Doordat het Academisch Genootschap tegenwoordig erg populair is, moet een zaal ongeveer een half jaar van te voren besproken worden. Dit is voor de lezingen ondoenlijk. Daarom is besloten de lezingenavond van december te houden in de Trafalgar Pub. De Trafalgar heeft niet de wetenschappelijke uitstraling die een lokatie voor een lezingenavond zou moeten hebben, maar de bekendheid van Trafalgar en de zaal zijn vooralsnog voldoende reden om voorlopig de lezingenavonden in de Trafalgar te houden.
Copyright _ 1995 Rob Douwes, Bart van Ginderen, Arjen Lammers, Monique Schurgers, Angelic Engel

Omhoog: Inhoud

Vorige: Convocatie 8e Algemene Ledenvergadering van VIE

Volgende: Aankondiging lezingenavond: Data Mining en Databased Marketing


3 WIRE
Voor u ligt het jaarverslag van WIRE, de alumnivereniging voor wiskundig ingenieurs Eindhoven. Het is een weergave van de gebeurtenissen zoals het bestuur ze in 1994 ervaren heeft.

Het bestuursjaar 1994 zit er op; de tijd voor bezinning en evaluatie is aangebroken. Het beleid van WIRE heeft in 1994 weinig veranderingen ondergaan; de onderwerpen waarmee WIRE zich in het afgelopen jaar heeft beziggehouden zullen navolgend behandeld worden.


WIRE heeft in 1994 de volgende activiteiten gehouden:

- de nieuwjaarsborrel '94 met de VIE (januari)

- de Algemene Ledenvergadering in februari, leidend tot het volgende bestuur:

A. Aarts PR-commissaris

E. Luijer secretaris

G. Ruiters hoofd redactie

W. Verbeek voorzitter

W. Verhaegh penningmeester.

De twee aftredende bestuursleden G. van Rooy en H. Rooymans gaven te kennen dat zij behulpzaam willen zijn als ondersteuning voor het bestuur van WIRE (resp. redactie en lezingencommissie)

- wiskundigen in de verzekeringswereld (april)

- de psychologische test en assessment centers (juni)

- een denksportdag in december met een lezing over paranormale begaafdheden als pseudo-wetenschap door de heer Nienhuys

- de nieuwjaarsborrel '95 met de VIE in januari

- het gemeenschappelijk sporttoernooi van WIRE en VIE in januari '95


Het blad De WAAIER, het verenigingsblad van WIRE, is weer viermaal verschenen en bevat naast bovenstaande verslagen o.a. werkervaringen, wiskundige artikelen, een activiteitenagenda en lijsten van nieuw afgestudeerden.De WIE-IS-WIE-gids is wederom verstuurd; dit boekwerk werd in 1994 gesierd met een openingswoord door rector-magnificus dhr. van Lint van de TUE.
De banden met de studievereniging GEWIS zijn vaster aangeknoopt middels een gesprek tussen A. Aarts en GEWIS-bestuursleden en een oriënterend stuk over WIRE in de Supremum (september), een blad wat er nog steeds goed uitziet en graag gelezen wordt, ook door oud-studenten.

Ook was de studievereniging GEWIS vertegenwoordigd op de nieuwjaarsborrel zodat de contacten ook in het informele circuit groeien.


In december is er een alumni-overleg met de afdeling In- en Externe Betrekkingen van de TUE geweest. Een uitvoerig verslag hierover heeft in de Waaier gestaan. Als korte informatie dient gesteld dat bij In- en Externe Betrekkingen van de TUE iemand voor een periode van

4 jaar aangesteld zal worden met als taak het alumni-beleid.

Hij/zij zal als aanspreekpunt fungeren in de communicatie tussen IEB, de faculteit Wiskunde en Informatica en WIRE. Tevens wil de TUE een aparte 'pot' voor alumni-beleid creëren: een direct gevolg hiervan kan zijn dat de drempel voor informatie- voorziening en -uitwisseling (zowel van de TUE als WIRE) laag wordt. In hoeverre dat in de bijdrage van de faculteit

verrekend wordt, is nog niet duidelijk. Deze bijdrage bedraagt op dit moment per jaar voor WIRE fl. 1.500,-.


Tot onze spijt is er door gebrek aan belangstelling geen bowling/grilletavond gehouden en het gemeenschappelijk sporttoernooi van WIRE en VIE is pas in januari '95 in Zoetermeer gehouden. De gezamenlijke lezing van WIRE en VIE over 'Data Mining en Databased Marke­ting' wordt in april '95 gehouden (zie aankondiging in Waaier nr. 4, 1994).

Met andere woorden, 1994 is een beetje een teleurstellend jaar qua realisatie van 'geplande' evenementen.


Desalniettemin dient gesteld te worden dat het jaar voor het bestuur een aangenaam jaar is geweest en datgene wat gerealiseerd is, heeft tot een positief beeld voor de vereniging geleid. Met name bij de laatste drie activiteiten (denksport, nieuwjaarsborrel en tennis/snookertoernooi) waren er veel nieuwe WIRE-gezichten. Dit beschouwen we als een uitermate goede zaak.
Wat betekent dit nu voor 1995:
In eerste instantie wil ik namens het huidige bestuur Guido Ruiters hartelijk bedanken voor de inspanningen die hij zich als bestuurslid van het eerste uur heeft getroost. Guido zal het bestuur gaan verlaten.
De Waaier zal dit jaar een belangrijkere functie moeten gaan vervullen. Mede door de grote ontwikkelingen op communicatiegebied (denk aan o.a. E-mail, Gopher en Internet) gaan we de redactie van WIRE vergroten om aan de wensen en behoeften van de leden te voldoen. Dit blijkt al uit het wijzigingsformulier waarin eventueel het E-mail-adres vermeld kan worden.

We willen het blad vooral gebruiken als communicatiemiddel, om informatie uit te wisselen. Bovengeschetste ontwikkelingen moeten de drempel significant kunnen verlagen om een stuk voor de Waaier te schrijven over een wiskundig onderwerp of werkervaringen en zodoende in de naaste toekomst ook interessante onderwerpen naar voren te brengen.

2  Lid van twee vakgroepen

3  Lid van twee vakgroepen

4  Lid van twee vakgroepen


Download 1.99 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page