Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page27/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   56

Adult education.


Pamatliteratūra

 1. Briede B., Laitāne M., Neimanis G. Grupas darba nozīme sociālās kompetences attīstībā.- Ozolnieki: LLKC, 1999.- 28 lpp.

 2. Briede B. Mācību metodes. Jelgava: LLU , 1997 - 68 lpp. (līdzautori: M.Doils, H.Makintaire, L.Pēks, I. Šîlda)

 3. Briede B. Mācību vērtēšana. Jelgava: LLU, 1998. - 24 lpp. (TEMPUS projekta ietvaros; līdzautori: A.Deiviss, M.Kārters, G.Patriks, L.Pēks, D.Stjuarts)

 4. Briede B. Mērķi. Jelgava: LLU , 1997. - 23 lpp. (līdzautori: R.Čeimberss, L.Pēks)

 5. Briede B. Tehniskie mācīblīdzekļi. Jelgava: LLU , 1997. - 41 lpp. (līdzautori: L.Pēks, Č. Sanders)

 6. Koķe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. -Rīga, 1999. - 102 lpp.

 7. Kooperatīvā mācīšanās/metodika. - R: RaKa, 2004.-331 lpp.

 8. Kupčs J. Saskarsmes būtība./Saskarsmes psiholoģija. R.: Zvaigzne ABS, 1997. - 72

 9. Ķirse A. Publiskās runas kultūra un meistarība: Metod. norād. / Jelgava: LLU, 1992. - 13 lpp.

 10. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku./ Saskarsmes psiholoģija. R.: Kamene, 1996. - 126 lpp

 11. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. R.: Kamene, 1996. - 172 lpp.

 12. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata. Izglītības programmu pilnveide. - R.: Zvaigzne ABC, 2000.- 383 lpp.

 13. Rogers A.Teaching Adults. - 2nd ed. - Buckingham, 1996. - 250 p.

 14. Rubana I..M. Mācoties darot. - R.: RaKa, 2004. - 262 lpp.

 15. Reece I., Walker S. Teaching, Training and Learning/ a practical guide. - 3rd ed.- Great Britain, 1997.- 602 p.

 16. Rudzītis G. Kā strādāt ar grāmatu. 7. izdev. Jelgava, LLU: 2003.- 24 lpp.

 17. Rudzītis G., Maļinovska L. Mācību līdzekļi studentu pašizglītības un pašaudzināšanas racionalizēšana. - Jelgava:LLU, 2000.- 52 lpp.

 18. Rudzītis G. pašaudzināšana mācību darbā. 7. izdev. Jelgava, LLU: 1996.- 20 lpp.

 19. Šibajevs V. Neformālā izglītība interešu centros. R.: RaKa, 2002.- 351 lpp.

 20. Uzzināt, saprast, pielietot. R.: Artekoms, 2002.- 80 lpp.


Papildliteratūra

 1. Briede B., L.Pēks. Pirmā tikšanās ar nepazīstamu grupu.- Jelgava: LLU, 1997. - 42 lpp.

 2. Budovskis M. Personības un sociālās vides rezonanse. -R.: Zinātne, 1986. - 118 lpp.

 3. Deķe I., Ivanova I., Kristovska I. Tālmācības konsultanta rokasgrāmata.- Rīga, 2000.-39 lpp.

 4. International Encyclopedia of Adult Education and Training. - Paris: Pergamon, 1996.- 960 p.

 5. Ivins A. Pareizas domāšanas māksla - R.: Zinātne, 1989. - 239 lpp.

 6. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. - R.: Merkurijs, 1995. - 170 lpp.

 7. Field J. Adult and continuing education- - London, 1995. - 50 p.

 8. Pīzs A. Ķermeņa valoda. - R.: Jumava, 1995.


School management..

Literatūra

 1. BuilisA. Skolvadības pamati.- R: LU, 1993.

 2. Broks A. Izglītības indikatoru sisitēmas.- R.:Mācību grāmata, 1998.

 3. Inne R.Skolvadība.- RAKA, 1996.

 4. G. Starlings „Valsts sektora pārvalde”Latvijas valsts administrācijas skola, 1999.,

 5. Gailīte I.Rakstisko pārbaudes darbu analīze.- R.: Mācību apgāds, 1997.

 6. Geske A. Izglītības starptautiskās salīdzinošās novērtēšanas sistēma Latvijā.

 7. Krieviņš V. Izglītības socioloģija.-R.:RAKA

 8. Praude V.Menedžments.-R.Vaidelote, 1996.

 9. Šmite A.Skolas vadītāja darbam.- R.:RAKA, 1998.

11.Zelmenis V. Īss pedagoģijas kurss.- R.Zvaigzne. 1991.

12.Kristofers Poliеs un Gerts Bukerts „Sabiedrības vadības reforma”, salīdzinošā analīze, 2000.13.П.Сенге. Пятая дисциплина. Исскуство и практика самообучающейся организациию – М. ЗАО « Олимп-Бизнес», 2003.
Special pedagogy.

Literatūra:

 1. Apmācības kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un jauniešu iestādēs.1994. Med. zin. doktora K. Grunevalda redakcijā. – Rīga: Zvaigzne ABC. -134 lpp. Karl Grunewald, 1993

 2. Avotiņš V. Bērnu attīstība mācību un audzināšanas procesā. – Rīga: Zvaigzne, 1981. – 140 lpp.

 3. Avotiņš V., Upmane U. Metodiski norādījumi darba organizācijai izlīdzinātājklasēs. – R.: LIM 1976

 4. Âboltiņa M. Kâ aug mûsu bērns. Rîga. 1998

 5. Beļickis I. Izglîtîbas alternatîvâs teorijas. RaKa. 1989

 6. Baka A. Grinevalds K. Grâmata par aprûpi. Preses nams. 1998

 7. Borns E. L., Ruso N. F., 2001. Psiholoģija. Izturēšanās un tās konteksts. Rīga.RaKa. – 2. daļa. – 205 lpp. Lyle E. Bourne, JR. Nancy Felipe Russo (1998) Psychology Behavior in Context

 8. Buivide A. Valodas traucējumu izpēte un to novēršana bērniem ar psihiskās attīstības aizturēm pirmsskolas vecumā. – R.: Mācību apgāds, 1997

 9. Cilvēka tiesības. Starptautiskais dokumentu krājums. – Rīga: Zvaigzne, 1992. – 191 lpp.

 10. Didaktika: ievērojamākie pedagogi par mācību teoriju/ sast. A. Kopeloviča, L. Žukovs. – Rīga: RaKa, 2000. – 344 lpp.

 11. Danielsa E., Steforda K. Iekļaujošās klases radīšana. – Latvija-Sorosa fonds, 1999

 12. Dreimane A. Speciālā izglītība Latvijā // Skolotāja pieredze. – Nr.4 (1999.), 12.- 17. lpp.

 13. Goransone K. Kā attīstās sapratne par realitāti. – R.: Rasa ABC, 2001

 14. Kravalis J. Latvijas speciālās skolas (1840. – 1996.). – Rīga: Mācību grāmata. – 1997. – 143 lpp.

 15. Konvencija par bērnu tiesībām. 1995. – Pieņemta 1989. gada 20. novembrī // ANO Ģenerālā asambleja. – Rīga Fonds Mantojums. – 19 lpp.

 16. Kreicberga M., 1975. Bērnu valodas traucējumi un to novēršana. – Rīga: LPSR IM. – 51 lpp.

 17. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. – R.: Jumava, 2001

 18. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. – R.: RaKa, 1999

 19. Liepiņa T. Hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstība un uzvedības korekcija. – R.: Vārti, 1998

 20. Liepiņa S. Speciâlâ psiholoģija. – R.: RaKa, 2003

 21. Liepiņa S. Speciâlâ pedagoģija. Rîga. 1989

 22. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. –

Rīga:SAC,2002.

 1. Smita K. Strika L. Mâcîšanâs traucējumi no A lîdz Z. RaKa. 1998

 2. Štāls M. Mūsu dzīves pabērni, viņu audzināšana un mācīšana. – Rīga, 1936. – 435 lpp.

 3. Teivāns E. Ievads speciālajā pedagoģijā. – R.: Zvaigzne, 1994

 4. Ðiliòa M. Dâboliòa D. Ievads aprûpç. Rîga. 1998

 5. Vispārējās izglītības likums, www.aic.lv/rp/Latv/LIK/visplik.htm

 6. Žukovs L. Ievads pedagoìijâ. RaKa. 1998

 7. Vienādas iespējas visiem / LR Labklājības ministrija //http: //www.lm.gov.lv

 8. Valsts programma bērnu stāvokļa uzlabošanai 2001. gadam / Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs // http: //www.vbtac.lv

 9. S.A. Kirk, J. Gallaghen. Educating exeptional children. Boston. 1989

 10. Samuel A., James J. Educating exeptional children. – Boston. – 1989. – 598 p.

 11. Teaching methods // http: //search.epnet.com

 12. Woolfson R. Children with special needs. – London, 1991. – 179 p.

 13. Education – Special Needs Education. 2001. An Introduction. Edited by Berit H. Johnsen and Miriam D. Skjorten. Unipub forlag Oslo: Book no 1 – 358 p.

 14. Equal Opportunities for Disables Persons. 1994. The Danish way. Silkeborg Bogtryk, 42 p.

 15. Banister P., 1996. Qualitative methods in psychology a research guide. Open University Press Celtic Court 22 Ballmoor, 184 p.

 16. Geschichte der Erziehung. 1966. Red. Karl – Heinz Gunther u. a. 7.,verb. Anfl. Berlin, “Volk und Wissen”, 726 s

 17. Goleman D., 1995. Emotional intelligence. New York: Bantam Books, 352 p.

 18. Historische Pädagogik: Methodologische Probleme der Erziehungsgeschichte. 1977. Mit Beitr. von: Gisethar Buhl, Friedrich Gotz, Franz Hamburger u. a., Wiesbaden: Akad. Verl. – Ges.,181 s

 19. Information and Communication Technology (ICT) in Special Needs Education (SNE). 2001. Recent developments in 17 European Countries. European Agency for Development in Special Needs Education, 48 p.

 20. Johns S., 1992. Reach making contact// Journal of Needs Edukation in Ireland, Nr. 4, 58 p.

 21. Keily P., 1998. Helping people with physical disabilities. Dublin; Bristol: Meyers Squibb Pharmaceuticals Limited, 32 p.

 22. Методы изучения аномальных детей. 1965. Под ред. Дьячкова А. И., Разановой Т. В., Яшковой Н. В.. - Москва: Просвешение - 159 стр

 23. Мирский С. Л., 1990. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении. - Москва: Педагогика - 156 стр.


The pedagogy of art and music.

Pamatliteratūra:

1.Anspaks J. Mākslas pedagoģija.1.daļa. Teorijas un prakses pamatu veidotāji.-R.,2004

2.Bebre R. Radošas personības struktūra.-R.,2000

3.Birzkops J. Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja.-R,1999

4.Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija.-R.,2000

5.Celma H. Māksla kā vērtība.-R.,1988

6.Dauge A. Māksla un audzināšana.-R.,1925

7.Dāle P. Gara problēmas.-Čikāga,1962

8.Heidegers M. Malkasceļi.-R.,1998

9.Hibnere V., Grasmane L. Bērna vizuālā darbība. 1.-2.daļa.-R.,2000

10.Kants I.Spriestspējas kritika.-R.,2004

11.Kavacs V. Mākslas valodas pamati.-R.,1999

12.Kroders R. Teātra māksla..-R.,1934

13.Kultūrpolitika Latvijā. Nacionālais ziņojums.-R.,1998

14.Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā.-R.,1996

15.Kūle M. Ceļš saprašanas labirintos.-R.,1989

16.Muktupāvels M. Latviešu rotaļas un spēles.-R.,1989

17.Spalva R. Nacionālās identitātes meklējumi latviešu dejā/ Letonica, 2001, # 6-7

18.Spoliņa V. Teātra spēles – improvizācijas.-R.,1999

19.Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē.-R.,2004

20.Zariņš D. Mūzikas pedagoģijas pamati.-R.,2003

21.Zeile P. Māksla kā sistemātiski komplekss veselums.-R.,1984


Ieteicamā papildliteratūra:

1. Alijevs R. Vecāko klašu skolēnu radošo spēju attīstība mācību procesā.-R.,1998

2. Austrums Ģ. Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas.-R.,1939

3. Daiļdarba analīze.-R.,1981

4. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas.-R.,1998

5. Jurevičs P. Kultūras esejas. -Stokholma,1960

6. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā.-R.,1999

7. Mackeviča L. Mūzikas uztvere pirmsskolas vecuma bērniem/ Skolotājs,1998,#3

8. Pētersons R. Māksla un zinātne kā kultūras dzīves pamats.-R.,1934

9. Romenkova V. Rotaļu attīstība.-R.,1997

10.Spīčs E. Mārtiņa deju grāmata. 1.burtnīca.-R.,1999

11.Students J.A. Vispārīgā paidagoģija. 1.-2.daļa.-R.,1999

13.Tomsons T. Par latviešu tautas dziesmu.-R.,1983

14.Valce M. Sintēzes stundas sākumskolā.-R.,1988

15.Zelmenis V. Pedagoģijas pamati.-R.,2000
Citi patstāvīgām studijām izmantojamie materiāli:

CD formāta integrētie vingrinājumi mākslas veidu apguvei


Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page