Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page36/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   56VISITATION PRACTICE

HOSPITĀCIJAS PRAKSEProgramma

LLU TF , Izglītības un mājsaimniecības institūts

LUA Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics

Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Visitation practice.

Mag. Paed., lektore I. Andersone

1 KP mācību prakses laiks – 1 nedēļa, jeb 40 h, Iesk. ar atzīmi.

Obligāts Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās).

III.k. 6. semestrī (nepilna laika studijās).


During the visitation practice the students as observers get to know the experience of different teachers in organisation and running of the work at sessions of Home Economics and Information Technologies. The students observe the procedure of the lessons analysing and evaluating as well as drawing conclusions using the statements acquired at the theoretical study courses – General Pedagogics and Psychology, Didactics, Development and Social Psychology.

The aim of the practical training is to develop the skill of the students to recognise the uniformity of theory and practice as well as analytical skills, to get multisided experience on the practical procedure of teaching the courses Home Economics and Information Technologies at school this way creating practical trend for methodology of these specialisation courses to be learned in future studies.
Pamatliteratūra

Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda.-R.: Raka,2000.

Informātika pamatskolā. Autoru kolektīvs: Bloka I., Dukulis I., u.c. Vēža V. redakcijā.-R.: Mācību grāmata, 2006

Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati.-R.: LV, 1994

Fjelds S.E. No parlamenta līdz klasei. -R.: Rīgas pilsētas skolu valde, 1998

Papildliteratūra

Lauku vide Izglītība Personība. Raksti-Jelgava.: LLU, 2003

http:/isec.gov.lv/standarti

Ieteicamā periodika

Žurnāls "Skolotājs"

Žurnāls "Sākums"

Izglītība un Kultūra

Žurnāls "Psiholoģija mums"


TECHNOLOGIES OF TEXTILES - THEACHING METHODICAL PRACTICE

TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU TEHNOLOĢIJU MĀCĪBU METODISKĀ PRAKSEProgramma

LLU TF , Izglītības un mājsaimniecības institūts

LUA Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics

Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA


Technology of Textiles - teaching methodical practice.

Vadošais mācībspēks Lekt., Mag. Paed. Z.Beitere.7 KP mācību prakses laiks – 7 nedēļas, Iesk. ar atzīmi.

Specialitātes izvēles Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

4., 6., 7. semestrī.

Lekt., Mag. Paed S.Reihmane, Lekt., Mag. Paed I.Līce,

Lekt., Mag. Paed L.Ozolniece.

In the teaching methodical practice in Technology of Textile the students develop and strengthen the skills in producing needle – work, weaved and sewed products and in acquisition of different technical methods. The students get to know the most suitable methodical solutions for application in learning needle – works, weaving and sewing. The interests and motivation of students are promoted for production of different products and organisation of such kind of learning. Communication of students and teachers during the practice is very important as the students are learning how to teach and organise communication.

The students plan methodical solutions for definite syllabus aspects, prepare teaching methodical materials as well as acquire the first practical experience in pedagogical work.Mācību un metodiskās literatūras saraksts:

Aušana

 1. Albrehta Dz. Didaktika. – R.: RaKa, 2001. – 168 lpp.

 2. IZM ISETC. Valsts pamatizglītības standarts. – R.: Lielvārds, 1998. – 32 lpp.

 3. Kulakova M. Prievīšu un jostu aušana. – Lielvārde: Apgāds Lielvārds, - 1994. – 71 lpp.

 4. Kulakova M., Marksa M., Sīviņa V. Mājturība / Mācību programma pamatskolai. – R.: SIA Mācību apgāds NT, 1999. – 88 lpp.

 5. Latvju raksti. 1., 2., 3. sēj. – R.: Apgāds Latvijas grāmata, 1990.

 6. Madre I. Aušana. – R.: Avots, 1993. – 191 lpp.

 7. Miķelsone G. Aušanas teorija. R.: LAK Amatniecības literatūras apgāds, 2000. – 79.lpp.

 8. Ozolniece L. Rokdarbu burtnīca sākumskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 53 lpp.

 9. Pokulis J. Darbmācības metodikas teorija un prakse. – Daugavpils: Saule, - 1997. –36 lpp.

 10. Rubana M. Mācīties darot. – R.: RaKa, 2000. – 238. lpp.

 11. Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati. – R.: LU Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedra, 1994. – 147 lpp.

 12. Vaivare B., Urdziņa M. u. C. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 110 lpp.

 13. Zirdziņa V. Vizuālās mākslas ābece. – R.: Sprīdītis, 1995. – 96 lpp.

14. Latviešu kultūra. http://ai1.mii.lu.lv/kultura.htm

Rokdarbi

 1. Bite A. Tamborēšana.-R.:Zvaigzne, 1971.-76.lpp.

 2. Grasmane M. Mājturība. R.:Zvaigzne, 1992.-224.lpp.

 3. Madre I. Izšūšana, R.: Vaga- 1993

 4. Madre I. Izšuvumi. Raksti un modeļi. 1.,2. daļa, R.: Latvijas enciklopēdija- 1993,1994

 5. Maksimova M. Adīšanas un tamborēšanas ābece.- R.:Zvaigzne, 1981.-238.lpp.

 6. Mājturība.- R.:Latvijas Valsts izdevniecība, 1961.-723.lpp.

 7. Nadziņa V. Mājturība. Etnogrāfiskie izšuvumi. Kompozīcija., R.: Zvaigzne ABC-1997

 8. Rudzianova V. Mājturība. Rokdarbu kompozīcijas pamati.-Lielvārde:Lielvārds, 1994.

 9. Tamborējumi. R.:Latvijas enciklopēdija, 1992.-240.lpp.

 10. Zeltenes rokdarbi. Baltie darbi 1. 2.daļa, R.: J.Grīnberga izd.- 1933.- 1935.

 11. Zeltenes rokdarbi. Krāsainie darbi, R.: J.Grīnberga izd.- 1934

 12. Käsitöö.- 1987.- Nr.22.; -102.-109.lpp.

 13. Žurnāli “Zeltene”, “Anna”, “Burda”, “Rokdarbi”, “Moi robotki”, u.c.

 14. Популярная художественная энциклопедия. А- М.- Москва Советская Энциклопедия, 1986- 447 с.

 15. www.embroidery.comŠūšana


 1. Ģimenes enciklopēdija, 2. sējums.- R.:”Latvijas enciklopēdija”, 1990.- 338.-509.lpp.

 2. Kampuse A., Marksa M. Mājturūba.Šūšana.- R.:Zvaigzne ABC, 1998.- 224lpp.

 3. Vatermane G., Cingele R. Stils un krāsas.- R.: Zvaigzne ABC, 1998.- 128lpp.

 4. Как шить красиво: школа практических знаний.- Москва: Мир ,1990.-367с.

Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page